Uchwały podjęte w 2018 r.

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr LVII/445/2018 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Bratkowicac Odsłon: 274
Uchwała Nr LVII/444/2018 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świlcza na rok 2018” Odsłon: 230
Uchwała Nr LVII/443/2018 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnej z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia, związanej z tym umowy Odsłon: 234
Uchwała Nr LVII/442/2018 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Świlcza oraz nadania jej statutu Odsłon: 328
Uchwała Nr LVII/441/2018 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych Odsłon: 327
Uchwała Nr LVII/440/2018 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wskazania wstępnych miejsc przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 1333 R relacji Czarna Sędziszowska – Bratkowice-Miłocin Odsłon: 283
Uchwała Nr LVII/439/2018 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gmin y Świlcza na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Świlcza, trybu postępowania w sprawie jej udzielania oraz sposobu rozliczania Odsłon: 307
Uchwała Nr LVII/438/2018 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 297
Uchwała Nr LVII/437/2018 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2018 Odsłon: 299
Uchwała Nr LVII/436/2018 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2018 Odsłon: 278
Uchwała Nr LVI/435/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świlcza na lata 2018-2023 Odsłon: 310
Uchwała Nr LVI/434/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 lutego 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Świlcza Odsłon: 288
Uchwała Nr LVI/433/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia niektórych uchwał dotyczących procesu rewitalizacji Gminy Świlcza Odsłon: 286
Uchwała Nr LVI/432/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych i sołtysów oraz zwrotu radnym kosztów podróży służbowych Odsłon: 515
Uchwała Nr LVI/431/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Ropczycko- Sędziszowskim w przedmiocie powierzenia mu realizacji zadania pub licznego polegającego na świadczeniu usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza, przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sędziszowie Małopolskim Odsłon: 302
Uchwała Nr LVI/430/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych Odsłon: 326
Uchwała Nr LVI/429/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia z miastem na prawach powiatu Rzeszów w przedmiocie powierzenia mu realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Świlcza usługami świadczonymi – na zlecenie miasta na prawach powiatu Rzeszów – przez Rzeszowski Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Rzeszowie w Schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Rzeszowie przy ul. J. Styki 21 oraz w Schronisku dla bezdomnych kobiet w Racławówce k/Rzeszowa Odsłon: 307
Uchwała Nr LVI/428/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 293
Uchwała Nr LVI/427/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 261
Uchwała Nr LVI/426/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2018 Odsłon: 229
Uchwała Nr LVI/425/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2018 Odsłon: 303
Uchwała Nr LVI/424/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Świlcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 Odsłon: 285
Uchwała Nr LVI/423/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze gminnej nr 108761 R relacji Świlcza – Kamyszyn – Otoka Odsłon: 250
Uchwała Nr LVI/422/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu Odsłon: 230
Uchwała Nr LVI/421/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody Odsłon: 238