Uchwały podjęte w 2015 r.

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XVI/110/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świlcza na lata 2015-2025 Odsłon: 258
Uchwała Nr XVI/109/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 4/2006 w miejscowościach Świlcza Odsłon: 253
Uchwała Nr XVI/108/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 Odsłon: 256
Uchwała Nr XVI/107/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz kryteriów, trybu przyznawania i wysokości nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze Odsłon: 304
Uchwała Nr XVI/106/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej - Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza Odsłon: 258
Uchwała Nr XVI/105/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku Odsłon: 234
Uchwała Nr XVI/104/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2015 Odsłon: 254
Uchwała Nr XV/103/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 21 grudnia 2015 r. Statut Gminy Świlcza Odsłon: 237
Uchwała Nr XV/102/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/87/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na 2015 rok Odsłon: 260
Uchwała Nr XV/101/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 248
Uchwała Nr XV/100/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2015 Odsłon: 232
Uchwała Nr XIV/99/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej Odsłon: 193
Uchwała Nr XIV/98/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Świlcza dla publicznych przedszkoli, innych publicznych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Świlcza Odsłon: 228
Uchwała Nr XIV/97/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Świlcza dla niepublicznych przedszkoli, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół Odsłon: 230
Uchwała Nr XIV/96/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 5/2006 w miejscowościach Świlcza i Trzciana Odsłon: 223
Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Sędziszów Małopolski Odsłon: 217
Uchwała Nr XIV/94/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Odsłon: 199
Uchwała Nr XIV/93/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji, informacji i formularzy obowiązujących w zakresie podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego Odsłon: 194
Uchwała Nr XIV/92/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych Odsłon: 216
Uchwała Nr XIV/91/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości Odsłon: 201
Uchwała Nr XIV/90/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Świlcza Odsłon: 231
Uchwała Nr XIV/89/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budźetowej Gminy Świlcza na 2015 rok Odsłon: 222
Uchwała Nr XIV/88/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 219
Uchwała Nr XIV/87/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2015 Odsłon: 221
Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Rzeszowskiego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu tych dróg w granicach administracyjnych Gminy Świlcza Odsłon: 242