RGI.271.24.2019: Usługi - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolną liczbę części.

Część 1 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla Rudna Wielka wraz z pompownią wody” w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

Część 2 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla Rudna Wielka wraz z pompownią wody” w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Część 3 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Dostawa modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii dla 3 budynków na terenie Gminy Świlcza, na podstawie dokumentacji projektowej, a także wykonanie robót towarzyszących koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w ramach realizacji projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - Etap II” w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.24.2019: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 27-08-2019 Odsłon: 54
RGI.271.24.2019: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 14-08-2019 Odsłon: 66
RGI.271.24.2019: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 10-07-2019 Odsłon: 117
RGI.271.24.2019: Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 05-07-2019 Odsłon: 82
RGI.271.24.2019: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02-07-2019 Odsłon: 109
RGI.271.24.2019: Ogłoszenie o zamówieniu 02-07-2019 Odsłon: 102