Ogłoszone na: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4dcd1dd8-27c7-46d5-8f37-7325bff02f1c 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

  1. pozwolenie na przebudowę budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie na działce nr ewid. 1096/2 położonej w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza – decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 667/4.56/2017 z dnia 11.05.2017 r., znak AB.6740.4.56.2017,
  2. projekt budowlany przebudowy Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, akustyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, c.o., inst. gazu - na działce nr ewid. 1096/2 położonej w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza,
  3. projekt wykonawczy do projektu budowlanego w zakresie instalacji elektrycznych dla zadania Przebudowa Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, akustyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, C.O. i gazowej,
  4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie,
  5. szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych,
  6. przedmiar robót pn.: Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie,
  7. zestawienie wyposażenia dla Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie,
  8. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

  

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 styczeń 2018 14:10 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 styczeń 2018 14:10 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 styczeń 2018 14:11 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 styczeń 2018 14:15 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 styczeń 2018 14:26 Bogdan Dworak