Zamówienia powyżej 30 tysięcy €

 

Uwaga: Pliki w formacie "zip" lub "7z" należy zapisać na dysku i rozpakować darmowym programem dekompresującym - 7zip

    

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

 

Uwaga: Pliki w formacie "zip" lub "7z" należy zapisać na dysku i rozpakować darmowym programem dekompresującym - 7zip

COM_CONTENT_READ_MOREPrzetargi ogłoszone w 2018 roku

  

Szczegółowy zakres:

Przeprowadzenie indywidualnych warsztatów pt. „Nowoczesne technologie w Edukacji” dla nauczycieli w sześciu placówkach oświatowych na terenie gminy Świlcza w ramach realizacji projektu pt. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych gminy Świlcza”.

Celem warsztatów jest zwiększenie wiedzy nauczycieli w zakresie wykorzystania metod i form Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej w procesach nauczania.
Liczba osób:

Ilość nauczycieli do przeszkolenia 130 – liczba ta może ulec zmianie;

Każdy nauczyciel będzie objęty indywidualnym szkoleniem;

Każdy nauczyciel objęty jest indywidualnym szkoleniem w ilości 8 godzin lekcyjnych oraz indywidualną „asystenturą” podczas „lekcji na żywo” w ilości 4 godzin lekcyjnych.

Łącznie 12 godzin lekcyjnych dla każdego nauczyciela.

Zajęcia (przeprowadzenie) i asystentura (przygotowanie, przeprowadzenie i ewaluacja) mają charakter godziny zegarowej.

Szkoleniem indywidualnym objęci są nauczyciele szkół podstawowych z 6 szkół z terenu Gminy Świlcza tj.:

1) Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej (SP w Rudnej Wielkiej) - 25 nauczycieli;
2) Szkoła Podstawowa w Trzcianie (SP w Trzcianie) - 29 nauczycieli;
3) Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy (SP w Świlczy) - 26 nauczycieli;
4) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach (SP nr 1 w Bratkowicach) - 19 nauczycieli;
5) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach (SP nr 2 w Bratkowicach) - 16 nauczycieli;
6) Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3-go Maja w Dąbrowie (SP w Dąbrowie) - 15 nauczycieli.

Ilość nauczycieli może ulec nie wielkiej zmianie.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.63.2018: Przeprowadzenie indywidualnych warsztatów pt. „Nowoczesne technologie w Edukacji” dla nauczycieli w sześciu placówkach oświatowych na terenie gminy Świlcza w ramach realizacji projektu pt. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placów

  

Szczegółowy zakres:

Przeprowadzenie metodycznych warsztatów grupowych dla nauczycieli w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych Gminy Świlcza”

Celem przeprowadzenia warsztatów jest zwiększenie wiedzy nauczycieli wiedzy w zakresie metod i form prowadzenia zajęć kształtujących umiejętność uczenia się w zakresie logicznego myślenia, koncentracji, kojarzenia faktów, spostrzegawczości, właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).
Liczba osób:

W sześciu placówkach objętych szkoleniem zostanie 130 nauczycieli – liczba ta może ulec zmianie;

Ilość nauczycieli objętych w wsparciem w poddziale na placówki oświatowe

1) Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej (SP w Rudnej Wielkiej) - 25 nauczycieli,
2) Szkoła Podstawowa w Trzcianie (SP w Trzcianie) - 29 nauczycieli,
3) Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy (SP w Świlczy) - 26 nauczycieli
4) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach (SP nr 1 w Bratkowicach) - 19 nauczycieli
5) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach (SP nr 2 w Bratkowicach) - 16 nauczycieli
6) Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3-go Maja w Dąbrowie (SP w Dąbrowie) - 15 nauczycieli

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.62.2018: Przeprowadzenie metodycznych warsztatów grupowych dla nauczycieli w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych Gminy Świlcza”

  

Szczegółowy zakres:

Prowadzenie zajęć wyrównujących i rozwijających kompetencje kluczowe 30 uczestników Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”
Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 (słownie: pięć) części:

Część 1 - Prowadzenie zajęć kulinarnych (zajęcia o charakterze terapeutycznym)
Część 2 - Prowadzenie zajęć sportowych (zajęcia o charakterze terapeutycznym)
Część 3 - Prowadzenie zajęć z języka angielskiego (zajęcia o charakterze edukacyjnym)
Część 4 - Prowadzenie zajęć z języka niemieckiego (zajęcia o charakterze edukacyjnym)
Część 5 - Prowadzenie zajęć informatycznych (zajęcia o charakterze edukacyjnym)

1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolną liczbę części. Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część lub części z opisanych wyżej pięciu części.

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.4216.21.2018: Usługi społeczne - Prowadzenie zajęć wyrównujących i rozwijających kompetencje kluczowe 30 uczestników Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części.

Oferty można składać na dowolną ilość części.

Część 1:

Przedmiotem zamówienia w ramach części nr 1 jest:

 • dostawa stolika do gry w szachy i chińczyka z pionkami (nr 8 planu) wraz z montażem i wykonaniem strefy bezpieczeństwa – 4 kpl,
 • dostawa ławek z rur stalowych (nr 13 planu) wraz z montażem – 10 kpl,
 • dostawa koszy na śmieci (nr 18 planu) – 3 kpl,
 • dostawa koszy do selektywnej zbiórki odpadów 120 l – 3 szt,
 • dostawa stołu do tenisa betonowego (nr 14 planu) wraz z montażem
  i wykonaniem strefy bezpieczeństwa – 1 kpl;

Część 2:

Przedmiotem zamówienia w ramach części nr 2 jest:

 • dostawa grilla terenowego wg rysunku – krąg betonowy z konstrukcją stalową i rusztem ruchomym (nr 15 planu) wraz z montażem – 1 kpl,
 • dostawa ławek łukowych (nr 15 planu) – 4 kpl;

Część 3:

Przedmiotem zamówienia w ramach części nr 3 jest:

 • dostawa wioślarza (nr 9 planu) wraz z montażem i wykonaniem strefy bezpieczeństwa – 1 kpl,
 • dostawa poręczy (nr 10 planu) wraz z montażem i wykonaniem strefy bezpieczeństwa – 1 kpl,
 • dostawa rowerka (nr 11 planu) wraz z montażem i wykonaniem strefy bezpieczeństwa – 1 kpl,
 • dostawa orbitreka (nr 12 planu) wraz z montażem i wykonaniem strefy bezpieczeństwa – 1 kpl;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa (dotyczy wszystkich części 1-3):

 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych budowy małych obiektów architektury (dz. nr ewid. 4030/4, 4032), z dnia 27 czerwca 2018 r.,
 • projekt budowlany pt.: Budowa obiektów małej architektury (art. 29 ust. 1 pkt.22) siłownia terenowa, strefa rekreacyjna. Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych (art. 29 ust.2 pkt 5) park rowerowy, dojście do boisk na stadionie sportowym w Świlczy,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych siłowni zewnętrznej pn.: Budowa (dostawa wraz z montażem) zewnętrznego wyposażenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej
  w Świlczy”,
 • przedmiar robót pn.: Budowa terenowych urządzeń sportowych – Świetlica Socjoterapeutyczna - Stadion sportowy.
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.4216.20.2018: Budowa (dostawa wraz z montażem) zewnętrznego wyposażenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”

  

Szczegółowy:

Zadanie 1: Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenie drogi gminnej nr 137214R w miejscowości Dąbrowa

Zadanie 2: Oświetlenie uliczne drogi, na działkach nr ewid. 5800/61, 5800/62, 5800/35 położonych w Bratkowicach.

Zadanie 3: Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV – oświetlenie drogi gminnej nr 137302R i 137303R w Woliczce.

Zadanie 4: Montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie energetycznym nr 7/3/A w Trzcianie.

Zadanie 5: Rozbudowa instalacji elektrycznej budynku szkoły Podstawowej w Mrowli o instalację oświetlenia boisk szkolnych.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.61.2018: Oświetlenie uliczne dróg gminnych w miejscowościach: Dąbrowa, Bratkowice, Woliczka, Trzciana oraz oświetlenie boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej w Mrowli

  

Szczegółowy opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy w miejscu zamieszkania tych osób w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych i świąt.

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.261.7.2018: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2019 część I

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową obsługę bankową Gminy Świlcza w zakresie prowadzenia:

a) rachunku bieżącego budżetu Gminy Świlcza,

b) rachunków bieżących Jednostek Budżetowych podległych Gminy Świlcza,

c) rachunku wspólnej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej,

d) wszystkich rachunków pomocniczych prowadzonych dotychczas dla Gminy Świlcza i Jednostek Budżetowych,

e) rachunków depozytowych,

f) rachunków funduszowych,

g) otwierania, prowadzenia i likwidacji rachunków, o których mowa w literach od a do f oraz rachunków jednostek mogących powstać w przyszłości w wyniku połączenia, przekształcenia lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza jeśli wyrażą one zamiar skorzystania z obsługi bankowej na warunkach zadeklarowanych w ofercie.

 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.60.2018: Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2019 – 2020

  

Szczegółowy:

Zorganizowanie 18 pikników edukacyjnych dedykowanych uczniom/uczennicom uczęszczających do 6 placówek oświatowych na terenie Gminy Świlcza w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych Gminy Świlcza”

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.57.2018: Zorganizowanie 18 pikników edukacyjnych dedykowanych uczniom/uczennicom uczęszczających do 6 placówek oświatowych na terenie Gminy Świlcza w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych Gm

  

Szczegółowy:

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych oraz innych jednostek sprzętowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

 

COM_CONTENT_READ_MOREZWiK:99.11.2018: Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych oraz innych jednostek sprzętowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

  

Szczegółowy:

Zadanie 1: Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenie drogi gminnej nr 137214R w miejscowości Dąbrowa

Zadanie 2: Oświetlenie uliczne drogi, na działkach nr ewid. 5800/61, 5800/62, 5800/35 położonych w Bratkowicach.

Zadanie 3: Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV – oświetlenie drogi gminnej nr 137302R i 137303R w Woliczce.

Zadanie 4: Montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie energetycznym nr 7/3/A w Trzcianie.

Zadanie 5: Rozbudowa instalacji elektrycznej budynku szkoły Podstawowej w Mrowli o instalację oświetlenia boisk szkolnych.

 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.59.2018: Oświetlenie uliczne dróg gminnych w miejscowościach: Dąbrowa, Bratkowice, Woliczka, Trzciana oraz oświetlenie boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej w Mrowli

  

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 zadania.

Zadanie 1
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza wraz
Z wyposażeniem wszystkich zgłoszonych nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych. Worki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych to również pojemniki.

Zadanie 2
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym na terenie Gminy Świlcza wraz z wyposażeniem w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów.

Zadanie 3
Objazdowa zbiórka odpadów problemowych.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.58.2018: Usługi - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolną liczbę części.

Część 1 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Bratkowicach w rejonie działek 3606/5 do 3606/18
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Bratkowice

w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

Część 2 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Bratkowicach w rejonie działek 3606/5 do 3606/18
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Bratkowice

w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Część 3 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:

„Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla, Rudna Wielka wraz z pompownią wody w Rudnej Wielkiej oraz  policznikową instalacją energetyczną” w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  i kanalizacyjnych;

Część 4 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:

„Termomodernizacja budynku Pawilonu Sportowego w Dąbrowie” w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.55.2018: Usługi - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • pozwolenie na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla i Rudna Wielka wraz z pompownią wody i policznikowym kablem elektrycznym w Rudnej Wielkiej na działkach nr ewid. 2724, 2732, 2733, 2776, 2790/2 położonych w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza oraz na działkach nr ewid. 171, 175, 177/7, 177/9, 185, 191 położonych w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza - decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 1385/4.131/2018 z dnia 16.08.2018 r., znak AB.6740.4.131,
 • projekt budowlany budowy odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla, Rudna Wielka wraz z pompownią wody w Rudnej Wielkiej
  oraz policznikową instalacją energetyczną na dz. nr ewid. 2724, 2732, 2733, 2776, 2790/2 w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza oraz na dz. nr ewid. 171, 175, 177/7, 177/9, 185, 191 w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na zadaniu pn.: Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla, Rudna Wielka wraz z pompownią wody w Rudnej Wielkiej oraz policznikową instalacją energetyczną,
 • przedmiar robót, 
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.56.2018: Roboty budowlane - Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla, Rudna Wielka wraz z pompownią wody w Rudnej Wielkiej oraz policznikową instalacją energetyczną

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 1. zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych budowy małych obiektów architektury (dz. nr ewid. 4030/4, 4032), z dnia 27 czerwca 2018 r.,
 2. projekt budowlany pt.: Budowa obiektów małej architektury (art. 29 ust. 1 pkt.22) siłownia terenowa, strefa rekreacyjna. Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych (art. 29 ust.2 pkt 5) park rowerowy, dojście do boisk na stadionie sportowym w Świlczy,
 3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych siłowni zewnętrznej pn.: Budowa (dostawa wraz z montażem) zewnętrznego wyposażenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”,
 4. przedmiar robót pn.: Budowa terenowych urządzeń sportowych – Świetlica Socjoterapeutyczna - Stadion sportowy,
 5. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.4216.18.2018: Roboty budowlane - Budowa (dostawa wraz z montażem) zewnętrznego wyposażenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świl

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 1. pozwolenie na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla i Rudna Wielka wraz z pompownią wody i policznikowym kablem elektrycznym w Rudnej Wielkiej na działkach nr ewid. 2724, 2732, 2733, 2776, 2790/2 położonych w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza oraz na działkach nr ewid. 171, 175, 177/7, 177/9, 185, 191 położonych w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza - decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 1385/4.131/2018 z dnia 16.08.2018 r., znak AB.6740.4.131,
 2. projekt budowlany budowy odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla, Rudna Wielka wraz z pompownią wody w Rudnej Wielkiej oraz  policznikową instalacją energetyczną na dz. nr ewid. 2724, 2732, 2733, 2776, 2790/2 w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza oraz na dz. nr ewid. 171, 175, 177/7, 177/9, 185, 191 w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza,
 3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Rudna Wielka,
 4. przedmiar robót,
 5. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.52.2018: Roboty budowlane - Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla, Rudna Wielka wraz z pompownią wody w Rudnej Wielkiej oraz policznikową instalacją energetyczną

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych budowy małych obiektów architektury (dz. nr ewid. 4030/4, 4032), z dnia 27 czerwca 2018 r.,
 • projekt budowlany pt.: Budowa obiektów małej architektury (art. 29 ust. 1 pkt.22) siłownia terenowa, strefa rekreacyjna. Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych (art. 29 ust.2 pkt 5) park rowerowy, dojście do boisk na stadionie sportowym w Świlczy,
 • przedmiar robót pn.: Budowa terenowych urządzeń sportowych – Świetlica Socjoterapeutyczna - Stadion sportowy,
 • niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.4216.17.2018: Dostawa wraz z montażem zewnętrznego wyposażenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • przedmiar robót pn.: Ogrodzenie – Ogrodzenie placów zabaw w Świlczy, poz. 17,
 • projekt budowlany Gminne Centrum Sportu w Trzcianie wraz z infrastrukturą techniczną: plac zabaw dla dzieci, boisko – tor rowerowy, boiska sportowe, utwardzenie wału ziemnego, utwardzenie i skocznia w dal, wiata gospodarcza, ogrodzenie, policznikowe linie kablowe z oświetleniem, przyłącz wodociągowy do kurtyny wodnej w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza (dz. nr ewid. 903/10, 903/11),
 • rysunek – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzcianie działki ewid. 903/10, obr. Trzciana,
 • przedmiar robót pn.: Ogrodzenie i piłkochwyty – Zagospodarowanie Gminnego Centrum Sportu w Trzcianie, poz. 13,
 • projekt budowlany Budowa obiektów małej architektury i ogrodzeń – piłkochwytów na stadionie sportowym w Dąbrowie (dz. nr ewid. 2163/4),
 • przedmiar robót pn.: Budowa piłkochwytów – Stadion sportowy, poz. 11,
 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonania robót budowlanych do budowy ogrodzeń (piłkochwytów) wys. 6 m w miejscowości Mrowla (dz. nr ewid. 1623),
 • projekt budowlany Budowa ogrodzeń i piłkochwytów na stadionie w Mrowli (dz. nr ewid. 1623),
 • przedmiar robót pn.: Piłkochwyty boiska piłkarskiego na stadionie sportowym w Mrowli – Stadion sportowy, poz. 11,
 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonania robót budowlanych do budowy ogrodzeń – piłkochwytów i obiektów małej architektury w miejscowości Mrowla (dz. nr ewid. 2705),
 • projekt budowlany Budowa ogrodzeń – piłkochwytów i obiektów małej architektury w Szkole Podstawowej w Mrowli (dz. nr ewid. 2705),
 • Przedmiar robót pn.: Budowa obiektów – piłkochwytów, poz. 11,
 • niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

 

 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.53.2018: Wykonanie ogrodzenia gminnych obiektów sportowych i rekreacyjnych

  

Przedmiot zamówienia:

Zorganizowanie 18 pikników edukacyjnych dedykowanych uczniom/uczennicom uczęszczających do 6 placówek oświatowych na terenie Gminy Świlcza w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych Gminy Świlcza”

Uczestnicy/adresaci pikniku

Uczniowie szkół podstawowych z 6 szkół z terenu Gminy Świlcza tj.:

 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej (SP w Rudnej Wielkiej), 226 uczniów/uczennic w 11 oddziałach klasowych
 • Szkoła Podstawowa w Trzcianie (SP w Trzcianie) -246 uczniów/uczennic w 13 oddziałach klasowych
 • Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy (SP w Świlczy) - 296 uczniów/uczennic w 14 oddziałach klasowych
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  w Bratkowicach (SP nr 1 w Bratkowicach) - 200 uczniów/uczennic w 9 oddziałach klasowych
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach (SP nr 2 w Bratkowicach) - 91 uczniów/uczennic w 7 oddziałach klasowych
 • Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3-go Maja w Dąbrowie (SP w Dąbrowie) - 93 uczniów/uczennic w 8 oddziałach klasowych

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.54.2018: Zorganizowanie 18 pikników edukacyjnych dedykowanych uczniom/uczennicom uczęszczających do 6 placówek oświatowych na terenie Gminy Świlcza w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych Gm

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • w zakresie Otwartej Strefy Aktywności w Trzcianie:
 1. zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – budowa obiektów małej architektury na dz. nr ewid. 903/10 w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza z dnia 11 stycznia 2018 r.,
 2. projekt budowlany zagospodarowania Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie – OSA – dz. nr ewid. 903/10 obr. Trzciana, Gmina Świlcza,
 3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: „Zagospodarowanie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie – roboty budowlano – drogowe”,
 4. przedmiar robót pn.: „Otwarta Strefa Aktywności w Trzcianie”;
 • w zakresie Otwartej Strefy Aktywności w Rudnej Wielkiej:
 1. zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na dz. nr ewid. 177/9 w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza z dnia 10 stycznia 2018 r.,
 2. projekt budowlany pn.: „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na dz. nr ewid. 177/9 w miejscowości Rudna Wielka Program Rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielkopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA),
 3. pozwolenie na budowę budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9 położonej w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza  - decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 517/4.58/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku, znak: AB.6740.4.58.2017,
 4. projekt budowlany budowy budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9 położonej
  w miejscowości Rudna Wielka,
 5. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Boisko sportowe z zagospodarowaniem - budowa budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9, 2074, 184, 185 położonej w miejscowości Rudna Wielka - boisko sportowe z zagospodarowaniem,
 6. przedmiar robót pn.: Otwarte Strefy Aktywności w Rudnej Wielkiej;
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.50.2018: Dostawa - Otwarte Strefy Aktywności na terenie Gminy Świlcza – wariant rozszerzony – 2 obiekty zlokalizowane w miejscowości Trzciana i Rudna Wielka – dostawa i montaż urządzeń

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • audyt energetyczny budynku Pawilonu sportowego w Dąbrowie,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót część ogólna, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dot. Stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenia ścian,
 • zgłoszenie AB.6743.4.106.2018 o przystąpieniu do wykonania robót budowlanych – wykonanie docieplenia budynku Pawilonu Sportowego oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • pozwolenie konserwatorskie na wykonanie prac budowlanych związanych z „Termomodernizacją budynku Pawilonu sportowego w Dąbrowie”
 • przedmiar robót pn.: Termomodernizacja Pawilonu Sportowego w Dąbrowie,
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.51.2018: Roboty budowlane - Termomodernizacja budynku Pawilonu Sportowego w Dąbrowie

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • w zakresie Otwartej Strefy Aktywności w Trzcianie:
 1. zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – budowa obiektów małej architektury na dz. nr ewid. 903/10 w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza z dnia 11 stycznia 2018 r.,
 2. projekt budowlany zagospodarowania Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie – OSA – dz. nr ewid. 903/10 obr. Trzciana, Gmina Świlcza,
 3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: „Zagospodarowanie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie – roboty budowlano – drogowe”,
 4. przedmiar robót pn.: „Otwarta Strefa Aktywności w Trzcianie”;
 • w zakresie Otwartej Strefy Aktywności w Rudnej Wielkiej:
 1. zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na dz. nr ewid. 177/9 w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza z dnia 10 stycznia 2018 r.,
 2. projekt budowlany pn.: „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na dz. nr ewid. 177/9 w miejscowości Rudna Wielka Program Rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielkopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA),
 3. pozwolenie na budowę budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9 położonej w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza  - decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 517/4.58/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku, znak: AB.6740.4.58.2017,
 4. projekt budowlany budowy budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9 położonej w miejscowości Rudna Wielka,  
 5. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Boisko sportowe z zagospodarowaniem - budowa budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9, 2074, 184, 185 położonej w miejscowości Rudna Wielka - boisko sportowe z zagospodarowaniem,
 6. przedmiar robót pn.: Otwarte Strefy Aktywności w Rudnej Wielkiej;
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.49.2018: Roboty budowlane - Otwarte Strefy Aktywności na terenie Gminy Świlcza – wariant rozszerzony – 2 obiekty zlokalizowane w miejscowości Trzciana i Rudna Wielka: – zagospodarowanie terenu: alejki wewnętrzne, zieleń - nasadzenia, – ogrodzenie

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Świlcza na dz. nr ewid. 306/1,
 • przedmiar robót pn.: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Świlcza na dz. nr ewid. 306/1,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.48.2018: Roboty budowlane - Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Świlcza na dz. nr ewid. 306/1

  

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 zadania.

Zadanie 1
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza wraz
Z wyposażeniem wszystkich zgłoszonych nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych. Worki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych to również pojemniki.

Zadanie 2
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym na terenie Gminy Świlcza wraz z wyposażeniem w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów.

Zadanie 3
Objazdowa zbiórka odpadów problemowych.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.46.2018: Usługi - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza

  

Opis przedmiotu zamówienia:

Część nr I - odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości w miejscowości Trzciana, Błędowa Zgłobieńska i Dąbrowa
Część nr II - odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości w miejscowości Bratkowice, Świlcza, Woliczka

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.47.2018: Usługi - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w Gminie Świlcza w sezonie zimowym 2018/2019

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  jest  zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu 4×4 z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie.  
Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego z obsługi pojazdu  i urządzeń.
Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  zawiera  załącznik  nr  1a  do  niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
Wypełniona  tabela  z  załącznika  nr  1a  do  SIWZ  stanowi  część  oferty  i  nie  podlega uzupełnieniu w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych.
Szczegółowe  warunki  realizacji  przedmiotu  zamówienia  określa  wzór  umowy (pkt 16 SIWZ).
Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:

 1. odpowiadać wszystkim cechom określonym w SIWZ,
 2. być fabrycznie nowy

COM_CONTENT_READ_MOREDostawa - Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie

  

Przedmiot zamówienia ogólnie (nazwa, tytuł):

Zorganizowanie 18 pikników edukacyjnych dedykowanych uczniom/uczennicom uczęszczających do 6 placówek oświatowych na terenie Gminy Świlcza w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych Gminy Świlcza”

Uczestnicy/adresaci pikniku

Uczniowie szkół podstawowych z 6 szkół z terenu Gminy Świlcza tj.:

 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej (SP w Rudnej Wielkiej), 226 uczniów/uczennic w 11 oddziałach klasowych
 • Szkoła Podstawowa w Trzcianie (SP w Trzcianie) -246 uczniów/uczennic w 13 oddziałach klasowych
 • Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy (SP w Świlczy) - 296 uczniów/uczennic w 14 oddziałach klasowych
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  w Bratkowicach (SP nr 1 w Bratkowicach) - 200 uczniów/uczennic w 9 oddziałach klasowych
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach (SP nr 2 w Bratkowicach) - 91 uczniów/uczennic w 7 oddziałach klasowych
 • Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3-go Maja w Dąbrowie (SP w Dąbrowie) - 93 uczniów/uczennic w 8 oddziałach klasowych

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.45.2018: Zorganizowanie 18 pikników edukacyjnych dedykowanych uczniom/uczennicom uczęszczających do 6 placówek oświatowych na terenie Gminy Świlcza w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych Gm

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • audyt energetyczny budynku Pawilonu sportowego w Dąbrowie,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót część ogólna, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dot. Stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenia ścian,
 • zgłoszenie AB.6743.4.106.2018 o przystąpieniu do wykonania robót budowlanych – wykonanie docieplenia budynku Pawilonu Sportowego oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • pozwolenie konserwatorskie na wykonanie prac budowlanych związanych z „Termomodernizacją budynku Pawilonu sportowego w Dąbrowie”
 • przedmiar robót pn.: Termomodernizacja Pawilonu Sportowego w Dąbrowie,
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.44.2018: Roboty budowlane - Termomodernizacja budynku Pawilonu Sportowego w Dąbrowie

  

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu techniczno – dydaktycznego (TIK) w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych Gminy Świlcza”, którego zakres zamówienia obejmuje w szczególności:Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu techniczno – dydaktycznego (TIK) w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych Gminy Świlcza”, którego zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

   1) dostawę 180 szt. przenośnych komputerów wraz z oprogramowaniem (30 szt. dla nauczycieli i 150 szt. dla uczniów),
   2) dostawę 30 szt. tablic interaktywnych,
   3) dostawę 30 szt. rzutników multimedialnych,
   4) dostawę 30 kpl głośników multimedialnych.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.43.2018: Dostawa - Zakup sprzętu techniczno – dydaktycznego (TIK) w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych Gminy Świlcza”

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych budowy małych obiektów architektury (dz. nr ewid. 4030/4, 4032), z dnia 27 czerwca 2018 r.,1) zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych budowy małych obiektów architektury (dz. nr ewid. 4030/4, 4032), z dnia 27 czerwca 2018 r.,
 • projekt budowlany pt.: Budowa obiektów małej architektury (art. 29 ust. 1 pkt.22) siłownia terenowa, strefa rekreacyjna. Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych (art. 29 ust.2 pkt 5) park rowerowy, dojście do boisk na stadionie sportowym w Świlczy,
 • ogólne specyfikacje techniczne wykonania ciągu toru rowerowego,
 • przedmiar robót,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.4216.16.2018: Roboty budowlane - Budowa parku rowerowego przy budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • Drukarka sieciowa – 3 szt.Drukarka sieciowa – 3 szt.
 • Zasilacz UPS – TYP I – 7 szt.
 • Zasilacz UPS – TYP II – 1 szt.
 • Zestaw komputerowy wraz z oprogramowywaniem - 3 szt.
 • Monitor - 3 szt.
 • System operacyjny - 3 szt.
 • Oprogramowanie biurowe - 3 szt.

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.261.6.2018: Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 •  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Świlcza na dz. nr ewid. 306/1,
 •  przedmiar robót pn.: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Świlcza na dz. nr ewid. 306/1,
 •  niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.42.2018: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Świlcza na dz. nr ewid. 306/1

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  jest  zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu 4×4 z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie.

Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego z obsługi pojazdu  i urządzeń. 

Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  zawiera  załącznik  nr  1a  do  niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 

Wypełniona  tabela  z  załącznika  nr  1a  do  SIWZ  stanowi  część  oferty  i  nie  podlega uzupełnieniu w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Szczegółowe  warunki  realizacji  przedmiotu  zamówienia  określa  wzór  umowy (pkt 16 SIWZ).

Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:

  a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w SIWZ,

  b) być fabrycznie nowy

COM_CONTENT_READ_MOREDostawa - Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • projekt wykonawczy pn.: Remont łazienki wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi w Przedszkolu działającym przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie, gm. Świlcza, dz. nr ewid. 155)”,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na zadnie pn.: Remont łazienki wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi w Przedszkolu działającym przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie, gm. Świlcza – branża budowlana,
 • przedmiar robót pn.: Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie,
 • przedmiar robót pn.: Remont łazienki w Przedszkolu oraz remont łazienek na parterze w budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi,
 • niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.41.2018: Remont łazienki w Przedszkolu i sal lekcyjnych oraz łazienek na parterze w budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

1) w zakresie Otwartej Strefy Aktywności w Trzcianie:
 a) zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – budowa obiektów małej architektury na dz. nr ewid. 903/10 w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza z dnia 11 stycznia 2018 r.,
 b) projekt budowlany zagospodarowania Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie – OSA – dz. nr ewid. 903/10 obr. Trzciana, Gmina Świlcza,
 c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: „Zagospodarowanie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie – roboty budowlano – drogowe”
 d) przedmiar robót pn.: „Otwarta Strefa Aktywności w Trzcianie”,
2) w zakresie Otwartej Strefy Aktywności w Rudnej Wielkiej:
 a) zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na dz. nr ewid. 177/9 w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza z dnia 10 stycznia 2018 r.,
 b) projekt budowlany pn.: „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na dz. nr ewid. 177/9 w miejscowości Rudna Wielka Program Rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielkopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA),
 c) pozwolenie na budowę budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9 położonej w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza  - decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 517/4.58/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku, znak: AB.6740.4.58.2017,   
 d) projekt budowlany budowy budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9 położonej w miejscowości Rudna Wielka,   
 e) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Boisko sportowe z zagospodarowaniem - budowa budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9, 2074, 184, 185 położonej w miejscowości Rudna Wielka - boisko sportowe z zagospodarowaniem,
 f) przedmiar robót pn.: Otwarte Strefy Aktywności w Rudnej Wielkiej,
3) niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.40.2018: Otwarte Strefy Aktywności na terenie Gminy Świlcza – wariant rozszerzony – 2 obiekty zlokalizowane w miejscowości Trzciana i Rudna Wielka

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

1)  w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Bratkowicach w rejonie działek 3606/5 do 3606/18:

 1. pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 881/1, 1125/3, 3606/5, 3606/7, 3606/9, 3606/10, 3606/11, 3606/12, 3606/13, 3606/14, 3606/15, 3606/16, 3606/17, 3606/18, 3606/19, 3536, 3546 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 2. projekt budowlany budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 881/1, 1125/3, 3606/5, 3606/7, 3606/9, 3606/10, 3606/11, 3606/12, 3606/13, 3606/14, 3606/15, 3606/16, 3606/17, 3606/18, 3606/19, 3536, 3546 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 3. geotechniczne warunki posadowienia - budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 881/1, 1125/3, 3606/5, 3606/7, 3606/9, 3606/10, 3606/11, 3606/12, 3606/13, 3606/14, 3606/15, 3606/16, 3606/17, 3606/18, 3606/19, 3536, 3546 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa w Bratkowicach w rejonie działek 3 606/5 do 3606/18”,
 5. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa w Bratkowicach w rejonie działek 3 606/5 do 3606/18 – Budowa kanalizacji sanitarnej”,
 6. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa w Bratkowicach w rejonie działek 3 606/5 do 3606/18 – Budowa sieci wodociągowej”,
 7. przedmiar robót - Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w Bratkowicach w rejonie działek 3606/5 do 3606/18, gmina Świlcza,

2)  w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Bratkowice:

 1. pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz doziemną policznikową instalacją energii elektrycznej na działkach nr ewid. 19/1, 4331, 4332, 4333/1, 4334/6, 4335/6, 4336, 4337/1, 4339/3, 4340/4, 4341/3, 4342, 4345, 4354/12, 4354/3, 4355/1, 4356/1, 4357/1, 4358/1, 4359/3, 4363, 5448/1, 5448/2, 5448/3, 5448/4, 5448/5, 5448/6, 5459/1, 5460/1, 5461/12, 5461/2, 5470/1, 5471/1, 5479, 5498, 5450/1, 5450/2, 4346/1, 4346/6, 4347/9 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 2. projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na działkach nr ewid. 19/1, 4331, 4332, 4333/1, 4334/6, 4335/6, 4336, 4337/1, 4339/3, 4340/4, 4341/3, 4342, 4345, 4354/12, 4354/3, 4355/1, 4356/1, 4357/1, 4358/1, 4359/3, 4363, 5448/1, 5448/2, 5448/3, 5448/4, 5448/5, 5448/6, 5459/1, 5460/1, 5461/12, 5461/2, 5470/1, 5471/1, 5479, 5498, 5450/1, 5450/2, 4346/1, 4346/6, 4347/9 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 3. geotechniczne warunki posadowienia – budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na działkach nr ewid. 19/1, 4331, 4332, 4333/1, 4334/6, 4335/6, 4336, 4337/1, 4339/3, 4340/4, 4341/3, 4342, 4345, 4354/12, 4354/3, 4355/1, 4356/1, 4357/1, 4358/1, 4359/3, 4363, 5448/1, 5448/2, 5448/3, 5448/4, 5448/5, 5448/6, 5459/1, 5460/1, 5461/12, 5461/2, 5470/1, 5471/1, 5479, 5498, 5450/1, 5450/2, 4346/1, 4346/6, 4347/9 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na działkach nr ewid. 19/1, 4331, 4332, 4333/1, 4334/6, 4335/6, 4336, 4337/1, 4339/3, 4340/4, 4341/3, 4342, 4345, 4354/12, 4354/3, 4355/1, 4356/1, 4357/1, 4358/1, 4359/3, 4363, 5448/1, 5448/2, 5448/3, 5448/4, 5448/5, 5448/6, 5459/1, 5460/1, 5461/12, 5461/2, 5470/1, 5471/1, 5479, 5498, 5450/1, 5450/2, 4346/1, 4346/6, 4347/9 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 5. przedmiar robót – budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,

3)  niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.39.2018: Roboty budowlane - 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Bratkowicach w rejonie działek 3606/5 do 3606/18; 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Bratkowice

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych budowy małych obiektów architektury (dz. nr ewid. 4030/4, 4032), z dnia 27 czerwca 2018 r.,
 • projekt budowlany pt.: Budowa obiektów małej architektury (art. 29 ust. 1 pkt.22) siłownia terenowa, strefa rekreacyjna. Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych (art. 29 ust.2 pkt 5) park rowerowy, dojście do boisk na stadionie sportowym w Świlczy,
 • przedmiar robót,
 • niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.4216.14.2018: Roboty budowlane - Budowa parku rowerowego przy budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie usługi w zakresie dowozu  dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem w miejscowości Bratkowice
  w roku szkolnym 2018/2019.

 • Pod pojęciem dowóz dzieci (uczniów) rozumie się przywóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do szkoły i ich odwóz do miejsca zamieszkania wraz z obsługą, która zapewni warunki bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczniów autobusem.

 • Przedmiot zamówienia  obejmuje dowóz dzieci do:

  - Szkoły Podstawowej nr 1 w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 398;
  - Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 606;
  - Przedszkola Publicznego w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 348;
  - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 150.

 • Dowóz dzieci z Bratkowic do Szkoły Podstawowej nr 1 w Bratkowicach na  godz. 7.40, natomiast do pozostałych placówek oświatowych (SP nr 2 Bratkowice, PP Bratkowice i Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach) na godz. 8.00 (w ramach 1 kursu);

 • Odwóz dzieci z w/w placówek oświatowych: I kurs ok. godz. 13; II kurs ok. godz. 15.00;

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.38.2018: Usługi - Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem w miejscowości Bratkowice w roku szkolnym 2018/2019

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 •  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Świlcza na dz. nr ewid. 306/1,
 •  przedmiar robót pn.: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Świlcza na dz. nr ewid. 306/1,
 •  niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.36.2018: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Świlcza na dz. nr ewid. 306/1

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 •  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych  na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2018 r. Etap III,
 •  przedmiar robót pn. Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych  na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2018 r. Etap III, poz. 1,
 •  niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.35.2018: Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2018 r. Etap III

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

- projekt wykonawczy pn.: Remont łazienki wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi w Przedszkolu działającym przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie, gm. Świlcza, dz. nr ewid. 155)”,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na zadnie pn.: Remont łazienki wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi w Przedszkolu działającym przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie, gm. Świlcza – branża budowlana,

- przedmiar robót pn.: Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie,

- przedmiar robót pn.: Remont łazienki w Przedszkolu oraz remont łazienek na parterze w budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi,

niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.37.2018: Remont łazienki w Przedszkolu i sal lekcyjnych oraz łazienek na parterze w budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

1) w zakresie Otwartej Strefy Aktywności w Trzcianie:
 a) zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – budowa obiektów małej architektury na dz. nr ewid. 903/10 w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza z dnia 11 stycznia 2018 r.,
 b) projekt budowlany zagospodarowania Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie – OSA – dz. nr ewid. 903/10 obr. Trzciana, Gmina Świlcza,
 c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: „Zagospodarowanie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie – roboty budowlano – drogowe”
 d) przedmiar robót pn.: „Otwarta Strefa Aktywności w Trzcianie”,
2) w zakresie Otwartej Strefy Aktywności w Rudnej Wielkiej:
 a) zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na dz. nr ewid. 177/9 w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza z dnia 10 stycznia 2018 r.,
 b) projekt budowlany pn.: „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na dz. nr ewid. 177/9 w miejscowości Rudna Wielka Program Rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielkopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA),
 c) pozwolenie na budowę budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9 położonej w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza  - decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 517/4.58/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku, znak: AB.6740.4.58.2017,   
 d) projekt budowlany budowy budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9 położonej w miejscowości Rudna Wielka,   
 e) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Boisko sportowe z zagospodarowaniem - budowa budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9, 2074, 184, 185 położonej w miejscowości Rudna Wielka - boisko sportowe z zagospodarowaniem,
 f) przedmiar robót pn.: Otwarte Strefy Aktywności w Rudnej Wielkiej,
3) niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.33.2018: Otwarte Strefy Aktywności na terenie Gminy Świlcza – wariant rozszerzony – 2 obiekty zlokalizowane w miejscowości Trzciana i Rudna Wielka

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • pozwolenie na rozbiórkę budynku „starej” szkoły podstawowej na dz. nr ewid. 842 położonej w miejscowości Błędowa Zgłobieńska, gmina Świlcza,
 • projekt budowlany rozbiórki budynku „starej” szkoły podstawowej na dz. nr ewid. 842 położonej w miejscowości Błędowa Zgłobieńska, gmina Świlcza,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: budynku „starej” szkoły podstawowej na dz. nr ewid. 842 położonej w miejscowości Błędowa Zgłobieńska, gmina Świlcza,
 • przedmiar robót – Rozbiórka szkoły w Błędowej Zgłobieńskiej, gmina Świlcza,
 • niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.34.2018: Rozbiórka budynku „starej” szkoły podstawowej na dz. nr ewid. 842 położonej w miejscowości Błędowa Zgłobieńska, gmina Świlcza

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

1)  w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Bratkowicach w rejonie działek 3606/5 do 3606/18:

 1. pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 881/1, 1125/3, 3606/5, 3606/7, 3606/9, 3606/10, 3606/11, 3606/12, 3606/13, 3606/14, 3606/15, 3606/16, 3606/17, 3606/18, 3606/19, 3536, 3546 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 2. projekt budowlany budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 881/1, 1125/3, 3606/5, 3606/7, 3606/9, 3606/10, 3606/11, 3606/12, 3606/13, 3606/14, 3606/15, 3606/16, 3606/17, 3606/18, 3606/19, 3536, 3546 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 3. geotechniczne warunki posadowienia - budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 881/1, 1125/3, 3606/5, 3606/7, 3606/9, 3606/10, 3606/11, 3606/12, 3606/13, 3606/14, 3606/15, 3606/16, 3606/17, 3606/18, 3606/19, 3536, 3546 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa w Bratkowicach w rejonie działek 3 606/5 do 3606/18”,
 5. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa w Bratkowicach w rejonie działek 3 606/5 do 3606/18 – Budowa kanalizacji sanitarnej”,
 6. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa w Bratkowicach w rejonie działek 3 606/5 do 3606/18 – Budowa sieci wodociągowej”,
 7. przedmiar robót - Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w Bratkowicach w rejonie działek 3606/5 do 3606/18, gmina Świlcza,

2)  w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Bratkowice:

 1. pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz doziemną policznikową instalacją energii elektrycznej na działkach nr ewid. 19/1, 4331, 4332, 4333/1, 4334/6, 4335/6, 4336, 4337/1, 4339/3, 4340/4, 4341/3, 4342, 4345, 4354/12, 4354/3, 4355/1, 4356/1, 4357/1, 4358/1, 4359/3, 4363, 5448/1, 5448/2, 5448/3, 5448/4, 5448/5, 5448/6, 5459/1, 5460/1, 5461/12, 5461/2, 5470/1, 5471/1, 5479, 5498, 5450/1, 5450/2, 4346/1, 4346/6, 4347/9 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 2. projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na działkach nr ewid. 19/1, 4331, 4332, 4333/1, 4334/6, 4335/6, 4336, 4337/1, 4339/3, 4340/4, 4341/3, 4342, 4345, 4354/12, 4354/3, 4355/1, 4356/1, 4357/1, 4358/1, 4359/3, 4363, 5448/1, 5448/2, 5448/3, 5448/4, 5448/5, 5448/6, 5459/1, 5460/1, 5461/12, 5461/2, 5470/1, 5471/1, 5479, 5498, 5450/1, 5450/2, 4346/1, 4346/6, 4347/9 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 3. geotechniczne warunki posadowienia – budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na działkach nr ewid. 19/1, 4331, 4332, 4333/1, 4334/6, 4335/6, 4336, 4337/1, 4339/3, 4340/4, 4341/3, 4342, 4345, 4354/12, 4354/3, 4355/1, 4356/1, 4357/1, 4358/1, 4359/3, 4363, 5448/1, 5448/2, 5448/3, 5448/4, 5448/5, 5448/6, 5459/1, 5460/1, 5461/12, 5461/2, 5470/1, 5471/1, 5479, 5498, 5450/1, 5450/2, 4346/1, 4346/6, 4347/9 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na działkach nr ewid. 19/1, 4331, 4332, 4333/1, 4334/6, 4335/6, 4336, 4337/1, 4339/3, 4340/4, 4341/3, 4342, 4345, 4354/12, 4354/3, 4355/1, 4356/1, 4357/1, 4358/1, 4359/3, 4363, 5448/1, 5448/2, 5448/3, 5448/4, 5448/5, 5448/6, 5459/1, 5460/1, 5461/12, 5461/2, 5470/1, 5471/1, 5479, 5498, 5450/1, 5450/2, 4346/1, 4346/6, 4347/9 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 5. przedmiar robót – budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,

3)  niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.32.2018: Roboty budowlane - 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Bratkowicach w rejonie działek 3606/5 do 3606/18; 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Bratkowice

 

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy w miejscu zamieszkania tych osób w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych i świąt.

2. Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze rozumie się usługi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr. 189, poz. 1598 z późn. zmianami), tj. usługi opiekuńcze świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w tej formie, wynikające z rodzaju ich schorzenia, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Usługi te powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb, wynikających z rodzaju schorzenia i obejmować:

1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:

- samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
- dbałość o higienę i wygląd,
- utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
- wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
- korzystanie z usług różnych instytucji;

b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:

- pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
- ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
- doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
- kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
- współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej;

c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:

- w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
- w wypełnieniu dokumentów urzędowych;

d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:

- w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,
- w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
- w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,
- w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku;

e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:

- nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
- pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
- zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe;

2) pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:

 1. pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
 2. uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
 3. pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
 4. pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
 5. w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
 6. pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
 7. pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;

3) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.):

 1. zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
 2. współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;

4) pomoc mieszkaniowa, w tym:

 1. w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
 2. w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,
 3. kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu;

5) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.).

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.261.4.2018: Usługi społeczne - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2018 część II

  

Opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu  kursu zawodowego „Konserwator budynków i stanu technicznego pomieszczeń” dla 1 Uczestnika Projektu „Aktywizacja mieszkańców Gminy Świlcza”

Źródło finansowania: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt. „Aktywizacja mieszkańców Gminy Świlcza”, który realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.31.2018: Usługi społeczne - Przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu kursu zawodowego „Konserwator budynków i stanu technicznego pomieszczeń” dla 1 Uczestnika Projektu „Aktywizacja mieszkańców Gminy Świlcza”

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • pozwolenie na budowę budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9 położonej w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza  - decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 517/4.58/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku, znak: AB.6740.4.58.2017,
 • projekt budowlany budowy budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9 położonej w miejscowości Rudna Wielka,
 • zmiana decyzji Starosty Rzeszowskiego nr 517/4.58/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku, znak: AB.6740.4.58.2017 udzielającej pozwolenia na budowę budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9 położonej w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza  w zakresie zmiany projektu zagospodarowania terenu na dz. nr ewid. 177/9 w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza,
 • projekt budowlany zamienny do decyzji nr 517/4.58/2017 z dnia 13.04.2017 r. – zmiana decyzji nr 517/4.58/2017 z dnia 13.04.2017 r. w zakresie zagospodarowania terenu budowy trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z dwoma wiatami dla zawodników i piłkochwytami; budowy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z nawodnieniem i odwodnieniem boiska na działce nr 177/9 w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza,
 • projekt wykonawczy - etap I - budowy budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowa dwóch boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowa placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowa zjazdu publicznego, budowa dróg wewnętrznych, budowa 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowa zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, budowa przyłącza wodociągowego na dz. nr 177/9, 2074, 184, 185 w miejscowości Rudna Wielka,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Boisko sportowe z zagospodarowaniem - budowa budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9, 2074, 184, 185 położonej w miejscowości Rudna Wielka - boisko sportowe z zagospodarowaniem,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Budowa budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9, 2074, 184, 185 położonej w miejscowości Rudna Wielka - budynek zaplecza szatniowo-socjalnego,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, część ogólna - budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I cz. 2,
 • przedmiar robót pn.: „Budowa budynku zaplecza szatniowo – sanitarnego, trybuny, instalacje zewnętrzne elektryczne, przyłącza wod-ka w ramach zadania pn.: Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I cz. 2 zakres 2018”,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.30.2018: Roboty budowlane: Budowa budynku zaplecza szatniowo – sanitarnego, trybuny, instalacje zewnętrzne elektryczne, przyłącza wod-kan w ramach zadania pn.: Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I cz. 2 zakres 2018

  

Prowadzenie zajęć  wyrównujących i rozwijających kompetencje kluczowe 30 uczestników Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”

Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 (słownie: pięć) części:

Część 1 - Prowadzenie zajęć kulinarnych (zajęcia o charakterze terapeutycznym)
Część 2 - Prowadzenie zajęć sportowych (zajęcia o charakterze terapeutycznym)
Część 3 - Prowadzenie zajęć z języka angielskiego (zajęcia o charakterze edukacyjnym)
Część 4 - Prowadzenie zajęć z języka niemieckiego (zajęcia o charakterze edukacyjnym)
Część 5 - Prowadzenie zajęć informatycznych (zajęcia o charakterze edukacyjnym)

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.4216.12.2018: Usługi społeczne - Prowadzenie zajęć wyrównujących i rozwijających kompetencje kluczowe 30 uczestników Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 •  projekt wykonawczy pn.: Remont łazienki wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi w Przedszkolu działającym przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie, gm. Świlcza, dz. nr ewid. 155)”,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na zadnie pn.: Remont łazienki wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi w Przedszkolu działającym przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie, gm. Świlcza – branża budowlana,
 • przedmiar robót pn.: Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie,
 • przedmiar robót pn.: Remont łazienki w Przedszkolu oraz remont łazienek na parterze w budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi,
 • niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.29.2018: Remont łazienki w Przedszkolu i sal lekcyjnych oraz łazienek na parterze w budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 •  Specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robót pn. „Remont pomieszczeń Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej w celu stworzenia miejsca spotkań integracyjnych – II etap” – część ogólna,
 •  Projekt wykonawczy pn. „Projekt wykonawczy w zakresie remontu instalacji elektrycznych w budynku Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej na terenie działki nr ew.611”,
 •  Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonani i odbioru robót budowlanych – Branża elektryczna – pn. „Projekt wykonawczy w zakresie remontu instalacji elektrycznych w budynku Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej na terenie działki nr ew.611”,
 •   Projekt wykonawczy pn. „Projekt wykonawczy w zakresie remontu instalacji elektrycznych w budynku Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej na terenie działki nr ew.611. ETAP II”,
 •  przedmiar robót pn.: Remont pomieszczeń Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej w celu stworzenia miejsca spotkań integracyjnych – roboty budowlane – etap II,
 •  przedmiar robót pn.: Remont pomieszczeń Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej w celu stworzenia miejsca spotkań integracyjnych – etap II,
 •  przedmiar robót pn.: Remont pomieszczeń Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej w celu stworzenia miejsca spotkań integracyjnych – etap II – Roboty instalacyjne elektryczne – sala widowiskowa,
 •  przedmiar robót pn.: Remont pomieszczeń Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej w celu stworzenia miejsca spotkań integracyjnych – etap II – Roboty instalacyjne elektryczne,
 •  niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.28.2018: Modernizacja pomieszczeń Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej w celu stworzenia spotkań integracyjnych – II etap

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

Szkolenie dla 20 osób w grupach 10 osobowych, 16 godzin zegarowych na jedną grupę, łączenie 32 godziny.

Program szkolenia:

Szkoleniowe realizowane wg następującego programu:

 1. Wstęp do pracy na komputerze:
 • Rozpoznawanie podstawowych części komputera
 • System Windows 7 lub 10, obsługa
 1. Praca na plikach i folderach:
 • Kopiowanie, przenoszenie, usuwanie
 • Struktura, widoki, właściwości, kosz
 1. Obsługa prostych programów (Word, Excel)
 • Praca z dokumentem, zapis, odczyt, zapis w innym formacie
 • Drukowanie
 1. Podstawy Internetu
 • Zasada działania
 • Podstawowe pojęcia
 • Adresy URL
 • Bezpieczeństwo w Internecie
 1. Korzystanie z przeglądarki internetowej
 • Przeglądanie stron
 • Korzystanie z Formularzy
 • Wyszukiwanie informacji
 1. Podstawy poczty elektronicznej (e-mail)
 • Obsługa programu pocztowego
 • Tworzenie wiadomości, załączniki
 • Wysyłanie, odbieranie i przesyłanie wiadomości
 • Książka adresowa

  

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.27.2018: Usługi społeczne - Przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu obsługi komputera oraz wykorzystania Internetu w życiu codziennym dla 20 Uczestników Projektu „Z Internetem w trzeci wiek - szkolenia praktycznego korzystania z komputera

  

Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części:

 • Część 1 - Kurs – Kucharz - pracownik małej gastronomii/ pomoc kuchenna
 • Część 2 - Kurs – Operator aplikacji komputerowych - kurs podstawowy - z elementami aplikacji biurowych i programów magazynowych z fakturowaniem
 • Część 3 - Kurs – Pracownik ochrony (ochrona mienia)
 • Część 4 - Kurs – Pracownik obsługi klienta - z zaawansowanym kursem komputerowym
 • Część 5 - Kurs – Ogrodnik terenów zieleni
 • Część 6 - Kurs – Posadzkarz
 • Część 7 - Kurs – Konserwator budynków i stanu technicznego pomieszczeń
 • Część 8 - Kurs – Opiekunka dziecięca

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.26.2018: Usługi - Przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu kursów zawodowych według potrzeb dla 20 Uczestników Projektu „Aktywizacja mieszkańców Gminy Świlcza”

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • pozwolenie na zmianę sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola (dz. nr ewid. 783) – decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 195/4.258.2018 z dnia 12.02.2018 r., znak AB.6740.4.258.2017,
 • projekt budowlany pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola, dz. nr ewid. 783)”,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na zadnie pn.: „Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola” – branża budowlano-konstrukcyjna,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola - instalacje elektryczne,
 • szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Rozbudowa instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz zabezpieczenie istniejących instalacji w zakresie p.poż. w ramach projektu pn.: Zmiana sposób użytkowania  części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola,
 • przedmiar robót pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola – roboty budowlane,
 • przedmiar robót pn.: Adaptacja części pomieszczeń szkoły  na potrzeby przedszkola - instalacja  oświetlenia awaryjnego  oraz oddymiana,
 • przedmiar robót pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola – instalacja hydrantowa, wod.-kan,
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.25.2018: Roboty budowlane - Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola realizowana w ramach projektu „Utworzenie i funkcjonowanie miejsc przedszkolnych w miejscowości Ru

 

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego w przewidzianym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi odpowiednio:

– benzynę bezołowiową Pb 95 w ilości - 1.000 litrów,

– olej napędowy standardowy w ilości – 25.000 litrów.

COM_CONTENT_READ_MOREZWiK.56.06.2018: Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych oraz innych jednostek sprzętowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

1) w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Bratkowicach w rejonie działek 3606/5 do 3606/18:
- pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 881/1, 1125/3, 3606/5, 3606/7, 3606/9, 3606/10, 3606/11, 3606/12, 3606/13, 3606/14, 3606/15, 3606/16, 3606/17, 3606/18, 3606/19, 3536, 3546 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
- projekt budowlany budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 881/1, 1125/3, 3606/5, 3606/7, 3606/9, 3606/10, 3606/11, 3606/12, 3606/13, 3606/14, 3606/15, 3606/16, 3606/17, 3606/18, 3606/19, 3536, 3546 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
- geotechniczne warunki posadowienia - budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 881/1, 1125/3, 3606/5, 3606/7, 3606/9, 3606/10, 3606/11, 3606/12, 3606/13, 3606/14, 3606/15, 3606/16, 3606/17, 3606/18, 3606/19, 3536, 3546 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa w Bratkowicach w rejonie działek 3 606/5 do 3606/18”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa w Bratkowicach w rejonie działek 3 606/5 do 3606/18 – Budowa kanalizacji sanitarnej”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa w Bratkowicach w rejonie działek 3 606/5 do 3606/18 – Budowa sieci wodociągowej”,
- przedmiar robót - Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w Bratkowicach w rejonie działek 3606/5 do 3606/18, gmina Świlcza,
2) w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Bratkowice:
- pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz doziemną policznikową instalacją energii elektrycznej na działkach nr ewid. 19/1, 4331, 4332, 4333/1, 4334/6, 4335/6, 4336, 4337/1, 4339/3, 4340/4, 4341/3, 4342, 4345, 4354/12, 4354/3, 4355/1, 4356/1, 4357/1, 4358/1, 4359/3, 4363, 5448/1, 5448/2, 5448/3, 5448/4, 5448/5, 5448/6, 5459/1, 5460/1, 5461/12, 5461/2, 5470/1, 5471/1, 5479, 5498, 5450/1, 5450/2, 4346/1, 4346/6, 4347/9 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
- projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na działkach nr ewid. 19/1, 4331, 4332, 4333/1, 4334/6, 4335/6, 4336, 4337/1, 4339/3, 4340/4, 4341/3, 4342, 4345, 4354/12, 4354/3, 4355/1, 4356/1, 4357/1, 4358/1, 4359/3, 4363, 5448/1, 5448/2, 5448/3, 5448/4, 5448/5, 5448/6, 5459/1, 5460/1, 5461/12, 5461/2, 5470/1, 5471/1, 5479, 5498, 5450/1, 5450/2, 4346/1, 4346/6, 4347/9 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
- geotechniczne warunki posadowienia – budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na działkach nr ewid. 19/1, 4331, 4332, 4333/1, 4334/6, 4335/6, 4336, 4337/1, 4339/3, 4340/4, 4341/3, 4342, 4345, 4354/12, 4354/3, 4355/1, 4356/1, 4357/1, 4358/1, 4359/3, 4363, 5448/1, 5448/2, 5448/3, 5448/4, 5448/5, 5448/6, 5459/1, 5460/1, 5461/12, 5461/2, 5470/1, 5471/1, 5479, 5498, 5450/1, 5450/2, 4346/1, 4346/6, 4347/9 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na działkach nr ewid. 19/1, 4331, 4332, 4333/1, 4334/6, 4335/6, 4336, 4337/1, 4339/3, 4340/4, 4341/3, 4342, 4345, 4354/12, 4354/3, 4355/1, 4356/1, 4357/1, 4358/1, 4359/3, 4363, 5448/1, 5448/2, 5448/3, 5448/4, 5448/5, 5448/6, 5459/1, 5460/1, 5461/12, 5461/2, 5470/1, 5471/1, 5479, 5498, 5450/1, 5450/2, 4346/1, 4346/6, 4347/9 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
- przedmiar robót – budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
3) specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.21.2018: Roboty budowlane - 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Bratkowicach w rejonie działek 3606/5 do 3606/18, 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Bratkowice

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • pozwolenie na budowę budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9 położonej w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza  - decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 517/4.58/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku, znak: AB.6740.4.58.2017,
 • projekt budowlany budowy budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9 położonej w miejscowości Rudna Wielka,
 • zmiana decyzji Starosty Rzeszowskiego nr 517/4.58/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku, znak: AB.6740.4.58.2017 udzielającej pozwolenia na budowę budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9 położonej w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza  w zakresie zmiany projektu zagospodarowania terenu na dz. nr ewid. 177/9 w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza,
 • projekt budowlany zamienny do decyzji nr 517/4.58/2017 z dnia 13.04.2017 r. – zmiana decyzji nr 517/4.58/2017 z dnia 13.04.2017 r. w zakresie zagospodarowania terenu budowy trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z dwoma wiatami dla zawodników i piłkochwytami; budowy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z nawodnieniem i odwodnieniem boiska na działce nr 177/9 w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza,
 • projekt wykonawczy - etap I - budowy budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowa dwóch boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowa placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowa zjazdu publicznego, budowa dróg wewnętrznych, budowa 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowa zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, budowa przyłącza wodociągowego na dz. nr 177/9, 2074, 184, 185 w miejscowości Rudna Wielka,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Boisko sportowe z zagospodarowaniem - budowa budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9, 2074, 184, 185 położonej w miejscowości Rudna Wielka - boisko sportowe z zagospodarowaniem,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Budowa budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9, 2074, 184, 185 położonej w miejscowości Rudna Wielka - budynek zaplecza szatniowo-socjalnego,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, część ogólna - budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I cz. 2,
 • przedmiar robót pn.: „Budowa budynku zaplecza szatniowo – sanitarnego, trybuny, instalacje zewnętrzne elektryczne, przyłącza wod-ka w ramach zadania pn.: Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I cz. 2 zakres 2018”,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.23.2018: Roboty budowlane: Budowa budynku zaplecza szatniowo – sanitarnego, trybuny, instalacje zewnętrzne elektryczne, przyłącza wod-kan w ramach zadania pn.: Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I cz. 2 zakres 2018

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • pozwolenie na zmianę sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola (dz. nr ewid. 783) – decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 195/4.258.2018 z dnia 12.02.2018 r., znak AB.6740.4.258.2017,
 • projekt budowlany pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola, dz. nr ewid. 783)”,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na zadnie pn.: „Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola” – branża budowlano-konstrukcyjna,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: Instalacje elektryczne,
 • szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Rozbudowa instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz zabezpieczenie istniejących instalacji w zakresie p.poż.,
 • przedmiar robót pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola – roboty budowlane,
 • przedmiar robót pn.: Adaptacja części pomieszczeń szkoły  na potrzeby przedszkola - instalacja  oświetlenia awaryjnego  oraz oddymiana,
 • przedmiar robót pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola – instalacja hydrantowa wod.-kan,
 • niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.22.2018: Roboty budowlane - Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola realizowana w ramach projektu "Utworzenie i funkcjonowanie miejsc przedszkolnych w miejscowości Rudn

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • pozwolenie na budowę budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9 położonej w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza  - decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 517/4.58/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku, znak: AB.6740.4.58.2017,
 • projekt budowlany budowy budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9 położonej w miejscowości Rudna Wielka,
 • zmiana decyzji Starosty Rzeszowskiego nr 517/4.58/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku, znak: AB.6740.4.58.2017 udzielającej pozwolenia na budowę budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9 położonej w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza  w zakresie zmiany projektu zagospodarowania terenu na dz. nr ewid. 177/9 w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza,
 • projekt budowlany zamienny do decyzji nr 517/4.58/2017 z dnia 13.04.2017 r. – zmiana decyzji nr 517/4.58/2017 z dnia 13.04.2017 r. w zakresie zagospodarowania terenu budowy trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z dwoma wiatami dla zawodników i piłkochwytami; budowy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z nawodnieniem i odwodnieniem boiska na działce nr 177/9 w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza,
 • projekt wykonawczy - etap I - budowy budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowa dwóch boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowa placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowa zjazdu publicznego, budowa dróg wewnętrznych, budowa 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowa zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, budowa przyłącza wodociągowego na dz. nr 177/9, 2074, 184, 185 w miejscowości Rudna Wielka,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Boisko sportowe z zagospodarowaniem - budowa budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9, 2074, 184, 185 położonej w miejscowości Rudna Wielka - boisko sportowe z zagospodarowaniem,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Budowa budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9, 2074, 184, 185 położonej w miejscowości Rudna Wielka - budynek zaplecza szatniowo-socjalnego,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, część ogólna - budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I cz. 2,
 • przedmiar robót pn.: „Budowa budynku zaplecza szatniowo – sanitarnego, trybuny, instalacje zewnętrzne elektryczne, przyłącza wod-ka w ramach zadania pn.: Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I cz. 2 zakres 2018”,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.20.2018: Roboty budowlane - Budowa budynku zaplecza szatniowo – sanitarnego, trybuny, instalacje zewnętrzne elektryczne, przyłącza wod-ka w ramach zadania pn.: Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I cz. 2 zakres 2018

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej budowy oświetlenia dróg, parkingu i boisk sportowych na terenie Gminy Świlcza w zakresie:

 1. Bratkowice:
 • Oświetlenie uliczne drogi na istniejących słupach energetycznych nr 34/20/B dz. nr ew. 371/2 oraz nr 1/24 dz. nr ew. 591
 1. Trzciana:
 • Oświetlenie drogi gminnej dz. nr ewid 1620/1 - na odcinku 800 m
 • Montaż lampy oświetleniowej na słupie 11/3A na dz. nr 2641/1
 • Oświetlenie drogi gminnej dz. nr ew. 374 tj od dz. nr 356 do dz. nr 358/5 - 2 lampy oraz drogi dz. nr 482 tj od dz. nr 621/4 do dz. 615 - 1 lampa
 1. Dąbrowa - wykonanie oświetlenia dróg:
 • Dz. nr ew. 1168 o długości ok. 590 mb tj na całej długości drogi
 • Dz. nr ew. 1001 o długości ok. 500 mb tj od działki nr 963 do działki nr 930/2.
 • Dz. nr ew. 1050 o długości ok.60 mb tj od działki nr 897 do działki nr 893/1
 • Dz. nr ew. 946/1 o długości ok. 320 mb tj od działki nr 967/1 do działki nr 947/4.
 1. Dąbrowa:
 • Oświetlenie boiska sportowego w Dąbrowie – płyta boiska
 1. Rudna Wielka - wykonanie oświetlenia dróg:
 • dr 784/2 od dz. 782/1 do dz. 779/1 m - ok. 160 m; 2 lampy
 • dr 785 od dz. 778/2 do 768/4 - ok. 220 m ;3 lampy
 • przy drodze dz. nr ewid. 751 tj od dz. 752 do dz. 757/7 - ok. 280 m; 3 lampy
 • droga 962/3 od dz 954/1 do dz 1043 -ok. 480 m; 6 lamp
 1. Błędowa Zgłobieńska:
 • Oświetlenie uliczne drogi od działki 666/2 do dz. 1163/87 przy dr 1388R (dr. Powiat.) - dł 1400 m
 1. Woliczka:
 • Oświetlenie dróg w Woliczce - ok 4 lampy na drodze nr 354 wzdłuż działki 288/2 do 291/3 - ok 300 m
 1. Świlcza - oświetlenie brakujących odcinków dróg:
 • droga gminna 108761R na odcinku od budynku nr 749A do 752 - 2 lampy,
 • droga gminna 108761R na wysokości budynku 750- 1 lampa,
 • dowieszenie lampy na istn. słupie dz. 2355 k. pos 448 - 1 lampa,
 • skrzyżowanie drogi dz. 2801/1 z drogą dz. 2978 - 1 lampa na dz. nr 4837.
 1. Świlcza:
 • Wykonanie oświetlenia parkingu przy Przedszkolu Publicznym - 1 lampa, zasilanie ok. 34 m
 1. Bratkowice:
 • Wymiana oświetlenia na stadionie w Bratkowicach na spełniające wymogi regulaminu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

  

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.19.2018: Usługi - Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej budowy oświetlenia dróg, parkingu i boisk sportowych na terenie Gminy Świlcza

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • pozwolenie na budowę budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9 położonej w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza  - decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 517/4.58/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku, znak: AB.6740.4.58.2017,
 • projekt budowlany budowy budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9 położonej w miejscowości Rudna Wielka,
 • zmiana decyzji Starosty Rzeszowskiego nr 517/4.58/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku, znak: AB.6740.4.58.2017 udzielającej pozwolenia na budowę budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9 położonej w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza  w zakresie zmiany projektu zagospodarowania terenu na dz. nr ewid. 177/9 w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza,
 • projekt budowlany zamienny do decyzji nr 517/4.58/2017 z dnia 13.04.2017 r. – zmiana decyzji nr 517/4.58/2017 z dnia 13.04.2017 r. w zakresie zagospodarowania terenu budowy trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z dwoma wiatami dla zawodników i piłkochwytami; budowy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z nawodnieniem i odwodnieniem boiska na działce nr 177/9 w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza,
 • projekt wykonawczy - etap I  - budowy budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowa dwóch boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowa placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowa zjazdu publicznego, budowa dróg wewnętrznych, budowa 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowa zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, budowa przyłącza wodociągowego na dz. nr 177/9, 2074, 184, 185 w miejscowości Rudna Wielka,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Boisko sportowe z zagospodarowaniem - budowa budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9, 2074, 184, 185 położonej w miejscowości Rudna Wielka - boisko sportowe z zagospodarowaniem,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Budowa budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9, 2074, 184, 185 położonej w miejscowości Rudna Wielka - budynek zaplecza szatniowo-socjalnego,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, część ogólna - budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I,
 • przedmiar robót – budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.18.2018: Roboty budowlane - Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I, część 2

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – przebudowy drogi gminnej nr 137406R w km 0+000 – km 0+796 (dz. nr ewid. 3903) w miejscowości Bratkowice, Gmina Świlcza z dnia 6 czerwca 2017 r.,
 • projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 137406R w km 0+000 – km 0+796 (dz. nr ewid. 3903) w miejscowości Bratkowice,
 • pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych dla realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 137406R w km 0+000 – km 0+796 (dz. nr ewid. 3903) w miejscowości Bratkowice, Gmina Świlcza - decyzja Starosty Rzeszowskiego z dnia 18.05.2017 r., znak: Oś.6341.4.14.2017,
 • operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych dla realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 137406R w km 0+000 – km 0+796 (dz. nr ewid. 3903) w miejscowości Bratkowice, Gmina Świlcza,
 • projekt zmiany stałej organizacji ruchu przebudowy drogi gminnej nr 137406R w km 0+000 – km 0+796 (dz. nr ewid. 3903) w miejscowości Bratkowice,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 137406R w km 0+000 – km 0+796 (dz. nr ewid. 3903) w miejscowości Bratkowice,
 • przedmiar robót pn.:Przebudowa drogi gminnej nr 137406R w km 0+000 – km 0+796 (dz. nr ewid. 3903) w miejscowości Bratkowice,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.17.2018: Przebudowa drogi gminnej nr 137406R w km 0+000 – km 0+796 (dz. nr ewid. 3903) w miejscowości Bratkowice

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części.

Oferty można składać na dowolną ilość części:

   I. Pakiety oprogramowania edukacyjnego, urządzenia multimedialne oraz mikrofony i głośniki
   II. Sprzęt sportowy
   III. Dostawa i instalacja systemu monitoringu wraz z elementami instalacyjnymi (system CCTV)

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.4216.2.2018: Dostawa - Zakup doposażenia do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy, część II

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.

Oferty można składać na dowolną ilość części.

Część nr I. DOPOSAŻENIE KUCHNI:
Chłodziarko zamrażarka, zmywarka, kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny, wyciskarka do owoców i warzyw, frytkownica, opiekacz, robot kuchenny, odkurzacz na mokro i na sucho

Część nr II. DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY:
Lada do sali informatycznej, dywan do dużej Sali, rolety wewnętrzne do świetlicy, dozownik mydła w płynie 1 l, dozowników ręczników składanych, dozownik papieru toaletowego, zestaw do czyszczenia WC, miotła domowa z kijem, zmiotka z szufelką, kosz na śmieci plastikowy, wiaderko na kółkach z prasą i mopem płaskim z mikrofazy, zestaw wiadro wraz z mopem paskowym, łopata do śniegu, półka zamykana na klucz na artykuły sanitarne i higieniczne

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.4216.1.2018: Dostawa - Zakup doposażenia do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy

 

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” – w ramach osi priorytetowej RPO WP 2014-2020: Oś III. Czysta energia, działanie 3.4 Rozwój OZE Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jest dostawa i montaż minimum 2178 instalacji fotowoltaicznych, oraz dodatkowo w ramach prawa opcji do 1000 instalacji fotowoltaicznych, o jednostkowej mocy nie mniejszej niż 3 kWp.

2. Liczba instalacji fotowoltaicznych w poszczególnych Gminach 2178 - zamówienie podstawowe + do 1000 - prawo opcji = do 3178 - razem., w tym Gm. Boguchwała - 175, gm. Chmielnik 65, gm. Czarna - 70, gm. Czudec - 97, gm. Głogów Młp. - 214, gm. Krasne - 118, gm. Lubenia - 42, gm. Łańcut - 153, gm. M. Łańcut - 73, gm. M. Rzeszów - 675, gm. Świlcza - 172, gm. Trzebownisko - 196, gm. Tyczyn - 128.

3. Każda instalacja fotowoltaiczna musi składać się z 10 modułów fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 300 Wp wyposażonych w optymalizatory mocy (zintegrowane lub dołączane niezależnie). Moduły fotowoltaiczne muszą zostać podłączone do jednofazowego lub trójfazowego falownika beztransformatorowego za pomocą kabli solarnych. Falownik za pomocą kabla lub przewodu zostanie podłączony do rozdzielni głównej lub wewnętrznego obwodu budynku, którego parametry techniczne pozwolą na przyłączenie danej mocy.
Wstępne miejsce montażu falownika, sposób prowadzenia kabli oraz rozplanowanie modułów PV przedstawiają karty weryfikacji technicznej.

4. Do zamiany prądu stałego na przemienny zostanie zastosowany falownik jednofazowy lub trójfazowy beztransformatorowy umożliwiający montaż zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Moduły fotowoltaiczne zostaną przymocowane do dachu za pomocą odpowiednio dobranej konstrukcji montażowej lub na gruncie np. za pomocą konstrukcji osadzonej w gruncie.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania falowników jednego typu za wyjątkiem sytuacji, w której budynek jest zasilany z jednej fazy, a wykonawca zdecydował się na zastosowanie falowników trójfazowych. W takim przypadku dla budynków zasilanych jednofazowo, Wykonawca zobowiązany jest zastosować falownik jednofazowy a w pozostałych budynkach trójfazowy.
Instalacja fotowoltaiczna będzie funkcjonowała w systemie sieciowym. Energia wyprodukowana przez instalację PV będzie zużywana na potrzeby własne budynku, a nadwyżki będą wprowadzane do sieci OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego). Wykonana instalacja musi spełniać wymogi kryteriów przyłączenia mikroinstalacji opisane w aktualnej na dzień przyłączenia do sieci IRiESD (Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA). Montaż dwukierunkowego licznika energii jest po stronie OSD.
Z uwagi na charakter inwestycji oraz ograniczoną przestrzeń montażową założono zastosowanie modułów monokrystalicznych charakteryzujących się wysoką sprawnością i mniejszymi rozmiarami. W ramach realizacji inwestycji przewiduje się montaż optymalizatorów mocy podłączonych do każdego modułu fotowoltaicznego, których zadaniem jest wymuszanie pracy w punkcie mocy maksymalnej na poziomie pojedynczego modułu PV lub grupy ogniw PV. Pozwoli to na osiągnięcie wyższych uzysków energii z całej instalacji.
Każda instalacja fotowoltaiczna musi posiadać możliwość podłączenia do systemu monitoringu umożliwiającego monitorowanie jej pracy z wykorzystaniem komputera lub urządzenia mobilnego.
Moduły fotowoltaiczne zostaną zamontowane równolegle do dachu budynku za pomocą konstrukcji wsporczej lub na podkonstrukcji wsporczej dla dachu płaskiego zgodnie z koncepcjami zawartymi w kartach weryfikacji technicznej. Dla instalacji gruntowych wymagane będzie zastosowanie konstrukcji wsporczej wykonanej ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie oraz aluminium z mocowaniami ze stali nierdzewnej, dwupodporowej, zapewniającej usytuowanie modułów PV nad poziomem gruntu minimum 70 cm.

COM_CONTENT_READ_MOREZP.1.2018: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Świlcza w zakresie:

 • budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków Świlcza-Kamyszyn w ramach zadania pn.: ”Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (rozwój OZE) na terenie Gminy Świlcza” tj.: dostawa, montaż i uruchomienie małej instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej 99,6kWp, składającej się z konstrukcji wsporczych naziemnych oraz dachowych, na których zostaną zamontowane monokrystaliczne ramkowe moduły fotowoltaiczne o mocy min. 300Wp. Instalacja ma być podłączona do istniejącej infrastruktury elektro-energetycznej obiektu, oraz być wyposażona w zabezpieczenie przed wypływem energii do sieci zasilającej. W skład instalacji wchodzą: konstrukcje wsporcze (naziemne i dachowe), moduły fotowoltaiczne ramkowe z ogniwami w technologii monokrystalicznej, zewnętrzne i wewnętrzne trasy kablowe wraz z niezbędnym okablowaniem i podłączeniami strony AC i DC, falowniki fotowoltaiczne beztransformatorowe trójfazowe, wymagane normami i przepisami niezbędne zabezpieczenia i osprzęt elektryczny umożliwiające spełnienie założeń projektowych, system nadzoru i zarządzania energią produkowaną przez falowniki. Minimalne wymagania jakie powinna spełniać instalacja są przedstawione w projekcie wykonawczym. Dopuszczalne są rozwiązanie równoważne spełniające założenia projektowe;
 • budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody Świlcza-Woliczka w ramach zadania pn.:”Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (rozwój OZE) na terenie Gminy Świlcza” tj.: dostawa, montaż i uruchomienie małej instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej 51,6kWp, składającej się z konstrukcji wsporczych naziemnych, na których zostaną zamontowane monokrystaliczne ramkowe moduły fotowoltaiczne o mocy min. 300Wp. Instalacja ma być podłączona do istniejącej infrastruktury elektro-energetycznej obiektu, oraz być wyposażona w zabezpieczenie przed wypływem energii do sieci zasilającej. W skład instalacji wchodzą: konstrukcje wsporcze (naziemne), moduły fotowoltaiczne ramkowe z ogniwami w technologii monokrystalicznej, zewnętrzne i wewnętrzne trasy kablowe wraz z niezbędnym okablowaniem i podłączeniami strony AC i DC, falowniki fotowoltaiczne beztransformatorowe trójfazowe, wymagane normami i przepisami niezbędne zabezpieczenia i osprzęt elektryczny umożliwiające spełnienie założeń projektowych, system nadzoru i zarządzania energią produkowaną przez falowniki. Minimalne wymagania jakie powinna spełniać instalacja są przedstawione w projekcie wykonawczym. Dopuszczalne są rozwiązanie równoważne spełniające założenia projektowe;
 • budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Hydroforni w Trzcianie w ramach zadania pn.:”Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (rozwój OZE) na terenie Gminy Świlcza” tj.: dostawa, montaż i uruchomienie mikro instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej 15kWp, składającej się z konstrukcji wsporczych naziemnych, na których zostaną zamontowane monokrystaliczne ramkowe moduły fotowoltaiczne o mocy min. 300Wp. Instalacja ma być podłączona do istniejącej infrastruktury elektro-energetycznej obiektu, oraz być wyposażona w zabezpieczenie przed wypływem energii do sieci zasilającej. W skład instalacji wchodzą: konstrukcje wsporcze (naziemne), moduły fotowoltaiczne ramkowe z ogniwami w technologii monokrystalicznej, zewnętrzne i wewnętrzne trasy kablowe wraz z niezbędnym okablowaniem i podłączeniami strony AC i DC, falowniki fotowoltaiczne beztransformatorowe trójfazowe, wymagane normami i przepisami niezbędne zabezpieczenia i osprzęt elektryczny umożliwiające spełnienie założeń projektowych, system nadzoru i zarządzania energią produkowaną przez falowniki. Minimalne wymagania jakie powinna spełniać instalacja są przedstawione w projekcie wykonawczym. Dopuszczalne są rozwiązanie równoważne spełniające założenia projektowe;
 • budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Przepompowni wody w Trzcianie w ramach zadania pn.:”Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (rozwój OZE) na terenie Gminy Świlcza” tj.: dostawa, montaż i uruchomienie mikro instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej 9,9kWp, składającej się z konstrukcji wsporczych naziemnych, na których zostaną zamontowane monokrystaliczne ramkowe moduły fotowoltaiczne o mocy min. 300Wp. Instalacja ma być podłączona do istniejącej infrastruktury elektro-energetycznej obiektu, oraz być wyposażona w zabezpieczenie przed wypływem energii do sieci zasilającej. W skład instalacji wchodzą: konstrukcje wsporcze (naziemne), moduły fotowoltaiczne ramkowe z ogniwami w technologii monokrystalicznej, zewnętrzne i wewnętrzne trasy kablowe wraz z niezbędnym okablowaniem i podłączeniami strony AC i DC, falowniki fotowoltaiczne beztransformatorowe trójfazowe, wymagane normami i przepisami niezbędne zabezpieczenia i osprzęt elektryczny umożliwiające spełnienie założeń projektowych, system nadzoru i zarządzania energią produkowaną przez falowniki. Minimalne wymagania jakie powinna spełniać instalacja są przedstawione w projekcie wykonawczym. Dopuszczalne są rozwiązanie równoważne spełniające założenia projektowe;
 • budowa instalacji fotowoltaicznej dla Zespołu Szkół w Trzcianie w ramach zadania pn.:”Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (rozwój OZE) na terenie Gminy Świlcza” tj.: dostawa, montaż i uruchomienie mikro instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej 9,9kWp, składającej się z konstrukcji wsporczych dachowych (dach płaski i dach skośny), na których zostaną zamontowane monokrystaliczne ramkowe moduły fotowoltaiczne o mocy min. 300Wp. Instalacja ma być podłączona do istniejącej infrastruktury elektro-energetycznej obiektu, oraz być wyposażona w zabezpieczenie przed wypływem energii do sieci zasilającej. W skład instalacji wchodzą: konstrukcje wsporcze (dach skośny i dach płaski), moduły fotowoltaiczne ramkowe z ogniwami w technologii monokrystalicznej, zewnętrzne i wewnętrzne trasy kablowe wraz z niezbędnym okablowaniem i podłączeniami strony AC i DC, falowniki fotowoltaiczne beztransformatorowe trójfazowe, wymagane normami i przepisami niezbędne zabezpieczenia i osprzęt elektryczny umożliwiające spełnienie założeń projektowych, system nadzoru i zarządzania energią produkowaną przez falowniki. Minimalne wymagania jakie powinna spełniać instalacja są przedstawione w projekcie wykonawczym. Dopuszczalne są rozwiązanie równoważne spełniające założenia projektowe;
 • budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Świlczy w ramach zadania pn.: ”Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (rozwój OZE) na terenie Gminy Świlcza” tj.: dostawa, montaż i uruchomienie mikro instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej 6kWp, składającej się z konstrukcji wsporczych dachowych (dach płaski), na których zostaną zamontowane monokrystaliczne ramkowe moduły fotowoltaiczne o mocy min. 300Wp. Instalacja ma być podłączona do istniejącej infrastruktury elektro-energetycznej obiektu, oraz być wyposażona w zabezpieczenie przed wypływem energii do sieci zasilającej. W skład instalacji wchodzą: konstrukcje wsporcze (dach płaski), moduły fotowoltaiczne ramkowe z ogniwami w technologii monokrystalicznej, zewnętrzne i wewnętrzne trasy kablowe wraz z niezbędnym okablowaniem i podłączeniami strony AC i DC, falowniki fotowoltaiczne beztransformatorowe trójfazowe, wymagane normami i przepisami niezbędne zabezpieczenia i osprzęt elektryczny umożliwiające spełnienie założeń projektowych, system nadzoru i zarządzania energią produkowaną przez falowniki. Minimalne wymagania jakie powinna spełniać instalacja są przedstawione w projekcie wykonawczym. Dopuszczalne są rozwiązanie równoważne spełniające założenia projektowe;
 • budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza w ramach zadania pn.:”Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (rozwój OZE) na terenie Gminy Świlcza” tj.: dostawa, montaż i uruchomienie mikro instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej 5,2kWp, składającej się z fasadowej konstrukcji nośnej, na której zostaną zamontowane monokrystaliczne bezramkowe moduły fotowoltaiczne typu szkło/szkło mocy min. 436Wp. Instalacja ma być podłączona do istniejącej infrastruktury elektro-energetycznej obiektu, oraz być wyposażona w zabezpieczenie przed wypływem energii do sieci zasilającej. W skład instalacji wchodzą: konstrukcja mocująca fasadowa, moduły fotowoltaiczne bezramkowe typu szkło/szkło z ogniwami w technologii monokrystalicznej, zewnętrzne i wewnętrzne trasy kablowe wraz z niezbędnym okablowaniem i podłączeniami strony AC i DC, falowniki fotowoltaiczne beztransformatorowe trójfazowe, wymagane normami i przepisami niezbędne zabezpieczenia i osprzęt elektryczny umożliwiające spełnienie założeń projektowych, system nadzoru i zarządzania energią produkowaną przez falowniki. Minimalne wymagania jakie powinna spełniać instalacja są przedstawione w projekcie wykonawczym. Dopuszczalne są rozwiązanie równoważne spełniające założenia projektowe;
 • budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola w Świlczy w ramach zadania pn.:”Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (rozwój OZE) na terenie Gminy Świlcza” tj.: dostawa, montaż i uruchomienie mikro instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej 6kWp, składającej się z konstrukcji wsporczych dachowych (dach płaski), na których zostaną zamontowane monokrystaliczne ramkowe moduły fotowoltaiczne o mocy min. 300Wp. Instalacja ma być podłączona do istniejącej infrastruktury elektro-energetycznej obiektu, oraz być wyposażona w zabezpieczenie przed wypływem energii do sieci zasilającej. W skład instalacji wchodzą: konstrukcje wsporcze (dach płaski), moduły fotowoltaiczne ramkowe z ogniwami w technologii monokrystalicznej, zewnętrzne i wewnętrzne trasy kablowe wraz z niezbędnym okablowaniem i podłączeniami strony AC i DC, falowniki fotowoltaiczne beztransformatorowe trójfazowe, wymagane normami i przepisami niezbędne zabezpieczenia i osprzęt elektryczny umożliwiające spełnienie założeń projektowych, system nadzoru i zarządzania energią produkowaną przez falowniki. Minimalne wymagania jakie powinna spełniać instalacja są przedstawione w projekcie wykonawczym. Dopuszczalne są rozwiązanie równoważne spełniające założenia projektowe.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.2.2018: Dostawa - Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Świlcza w ramach projektu „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres robót:

 • modernizacja drogi gminnej w Błędowej Zgłobieńskiej (dz. nr ewid. 926) – dł. 212,00 mb,
 • modernizacja drogi gminnej nr 137407R w Bratkowicach (dz. nr ewid. 6029) – dł. 415,00 mb,
 • modernizacja drogi gminnej w Rudnej Wielkiej (dz. nr ewid. 735) – dł. 250 mb,
 • modernizacja drogi gminnej w Świlczy (dz. nr ewid. 1894/1) – dł. 230 mb,
 • przebudowa drogi gminnej nr 108761R w Świlczy (dz. nr ewid. 478, 585) – dł. 41 mb,
 • modernizacja drogi gminnej nr 137601R w Świlczy (dz. nr ewid. 699, 306/1) – dł. 299 mb,
 • modernizacja drogi gminnej nr 137500R w Trzcianie (dz. nr ewid. 61/1) – dł. 75 mb,
 • modernizacja drogi gminnej w Woliczce (dz. nr ewid. 240/2) – dł. 38,00 mb,
 • modernizacja drogi gminnej nr 137306R w Woliczce (dz. nr ewid. 688/1) – 137,00 mb.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w 2018 roku w miejscowościach Błędowa Zgłobieńska, Bratkowice, Rudna Wielka, Świlcza, Trzciana, Woliczka” z dnia 05 stycznia 2018 r.,
 • przedmiar robót pn. Modernizacja drogi gminnej w Błędowej Zgłobieńskiej (dz. nr ewid. 926),
 • przedmiar robót pn. Modernizacja drogi gminnej nr 137407R w Bratkowicach (dz. nr ewid. 6029),
 • przedmiar robót pn. Modernizacja drogi gminnej w Rudnej Wielkiej (dz. nr ewid. 735),
 • przedmiar robót pn. Modernizacja drogi gminnej w Świlczy (dz. nr ewid. 1894/1),
 • przedmiar robót pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108761R w Świlczy (dz. nr ewid. 478, 585),
 • przedmiar robót pn.: Modernizacja drogi gminnej nr 137601R w Świlczy (dz. nr ewid. 699, 306/1),
 • przedmiar robót pn. Modernizacja drogi gminnej nr 137500R w Trzcianie (dz. nr ewid. 61/1),
 • przedmiar robót pn. Modernizacja drogi gminnej w Woliczce (dz. nr ewid. 240/2),
 • przedmiar robót pn. Modernizacja drogi gminnej nr 137306R w Woliczce (dz. nr ewid. 688/1),
 • specyfikacja techniczna pn.: Modernizacja oraz przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2018 r. Etap I,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.16.2018: Roboty budowlane - Modernizacja oraz przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2018 r. Etap I

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup wyposażenia do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części. Oferty można składać na dowolną ilość części. Część nr I ZESTAWY MEBLI 1.Szafka ubraniowa z 4 schowkami – 8 szt. 2. Ławeczki szatniowe bez oparcia – 5 szt. 3. Wieszaki ścienne z 15 haczykami – 3szt. 4. Stoły (na 6-8 osób) – 5 szt. 5. Krzesła – 30 szt. 6. Ławki dwuosobowe – składane – 15 szt. 7. Krzesło – 30 szt. 8. Zestaw mebli – 1 zestaw 9. Zestaw szafek – 1 zestaw 10. Szafa na sprzęt sportowy – 1 szt. 11. Zestaw mebli – 1 zestaw 12. Zestaw mebli – 1 zestaw 13. Biurko – 1 szt. 14. Krzesło – 1 szt. 15. Zestaw: sofa 3 i 2 osobowa - 1 16. Stolik – 1 szt. 17. Gabloty – 1 szt. Część nr II - ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO 1.Talerz głęboki – 50 szt. 2. Talerz płytki – 50 szt. 3. Półmisek owalny – 10 szt. 4. Salaterka - 10 szt. 5. Salaterka - 50 szt. 6. Kubki poj. – 50 szt. 7. Talerz deserowy - 50 szt. 8. Filiżanki z podstawką w komplecie - 6 kompletów – 6 szt. 9. Cukiernica – 6 szt. 10. Bulionówka – 50 szt. 11. Dzbanki - 10 szt. 12. Sztućce - 10 kompletów 13.Termosy stalowe z pompą - 4 szt. 14. Warnik na wodę – 1 szt. 15. Deski do krojenia – 5 szt. 16. Noże kuchenne - 1 komplet 17. Garnki - komplet - 1 komplet 18. Kosze na śmieci – 4 szt. 19. Okrągłe kosze do ubikacji – 2 szt. 20. Pojemniki na żywność 10 sztuk - 10 21. Pojemniki na sztućce – 1 szt. 22. Serwetniki - 10 szt. 23. Pojemniki na przyprawy – 6 szt. 24. Chochle – 5 szt. Część nr III - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY 1.Tablice Flipchart – 1 szt. 2.Tablice korkowe - 3 szt. 3.Tablice korkowe - 3 szt. 4.Tablice korkowe - 4 szt. 5.Tablica szkolna – 1 szt. 6. Tablica biała tryptyk – 1 szt. 7. Apteczka przemysłowa – 1 szt. 8. Apteczka w szafce metalowej – 1 szt. Część nr IV - SPRZĘT ELEKTRONICZNY 1.Ekran projekcyjny – 1szt 2. Projektor – 1szt 3. Tablica interaktywna – 1szt 4. Urządzenie wielofunkcyjne – 1szt 5. Aparat fotograficzny – 1szt 6. Zestaw głośników, dvd, TV (Telewizor z systemem głośnikowym i odtwarzaczem DVD – 1szt) 7. Notebooki – 15 szt. 8. Oprogramowanie do notebooków - pakiet biurowy – 15 szt. 9. Zakup zestawów komputerowych - 2szt Część nr V - SPRZĘT SPORTOWY 1.Stół do ping- ponga – 1 szt. 2. Piłkarzyki – 1 szt. 3. Stół bilardowy – 1 szt. 4. Maty piankowe - 4 szt. 5. Materace trzyczęściowe - 5 szt. 6. Maty gimnastyczne - 10 szt. 7. Hula hop – 10 szt. 8. Skakanki – 10 szt. 9. Gumy do skakania – 10szt. 10. Worki do skakania – 6 szt. 11. Woreczki z grochem – 10 szt. 12. Szarfy – 30 szt. 13. Ringo – 10 szt. 14. Piłka siatkowa – 5 szt. 15. Piłka nożna – 5 szt. 16. Piłka do kosza – 3 szt. 17. Pompki z igłą – 5 szt. 18. Przejścia dla pieszych – 4 szt. 19. Rondo – 1 szt. 20. Ścieżka rowerowa 100x200 - 6 21. Znaki – zestaw – 2 szt. 22. Szachy zewnętrzne duże – 1 kpl 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.15.2018: Dostawa - Zakup wyposażenia do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy

Opis przedmiotu zamówienia: roboty budowlane

Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF – Budowa ciągów pieszo - rowerowych
w Gminie Świlcza w zakresie:

 • budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2150 R o długości 828,77 m w miejscowości Bratkowice,
 • budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1386 R oraz drogi powiatowej nr 1333 R o długości 2 400,00 m w miejscowościach Świlcza, Mrowla oraz Rudna Wielka

Opis przedmiotu zamówienia:

1. W zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2150 R o długości 828,77 m w miejscowości Bratkowice:

Ciąg pieszo – rowerowy zlokalizowany przy drodze powiatowej nr 2150R. Z wykonaniem ciągu pieszo – rowerowego wiążę się wykonanie odwodnienia drogi powiatowej polegające na budowie odcinka kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych, wpustów deszczowych oraz ścieku przykrawężnikowego. Szerokość projektowanego ciągu pieszo – rowerowego wynosi 2,5 m. Od strony drogi powiatowej przewidziano krawężnik drogowy, a od strony zewnętrznej betonowe obrzeże drogowe, posadowionych na ławach betonowych. Ciąg pieszo – rowerowy zaprojektowano w nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej opartej na podbudowie dostosowanej do natężenia ruchu.

2. W zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1386 R oraz drogi powiatowej nr 1333 R o długości 2 400,00 m w miejscowościach Świlcza, Mrowla oraz Rudna Wielka:

Ciąg pieszo – rowerowy zlokalizowany przy drodze powiatowej nr 1386R oraz 1333R. Z wykonaniem ciągu pieszo – rowerowego wiążę się wykonanie odwodnienia drogi powiatowej polegające na budowie odcinka kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych, wpustów deszczowych oraz ścieku przykrawężnikowego. Szerokość projektowanego ciągu pieszo – rowerowego wynosi 2,5 m. Od strony drogi powiatowej przewidziano krawężnik drogowy, a od strony zewnętrznej betonowe obrzeże drogowe, posadowionych na ławach betonowych. Ciąg pieszo – rowerowy zaprojektowano w nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej opartej na podbudowie dostosowanej do natężenia ruchu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 1. W zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2150 R o długości 828,77 m w miejscowości Bratkowice:
 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – przebudowy drogi powiatowej klasy z nr 2150R na długości 828,77m, polegającej na budowie ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej na działkach nr 2693/3 oraz 6828 w miejscowości Bratkowice, Gmina Świlcza z dnia 8 marca 2017 r.,
 • projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej klasy z nr 2150R na długości 828,77m, polegający na budowie ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej na działkach nr 2693/3 oraz 6828 w miejscowości Bratkowice, Gmina Świlcza,
 • pozwolenie wodnoprawne na likwidację rowu przydrożnego drogi powiatowej nr 2150R klasy Z na długości 835,98m poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej w granicach działek nr 6828 i 2693/3, wykonanie wylotu W1 w korycie rowu otwartego w granicach dz. nr ewid. 2693/3, o średnicy 400 mm, rzędnej dna 216,99 m npm., o położeniu geograficznym N:50°5´58.52” i E: 21°51´6.06” oraz szczególne korzystanie z wód – wprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi powiatowej nr 2150R i chodnika o łącznej powierzchni 4 620,80 m2 wylotem W-1 do rowu otwartego w granicach dz. nr ewid. 2693/3 w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza - decyzja Starosty Rzeszowskiego z dnia 03.03.2017 r., znak: Oś.6341.4.3.2017,
 • projekt stałej organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 2150R na działce nr 2693/3 w miejscowości Bratkowice, Gmina Świlcza,
 • operat wodnoprawny na likwidację przydrożnego rowu otwartego drogi powiatowej nr 2150r klasy z na długości 835,98m poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej oraz na wykonanie wylotu w1 o średnicy 400mm, zlokalizowanym na szerokości geograficznej: 50°5'58.52"n i długości geograficznej: 21°51'6.06"e, rzędna wysokościowa wylotu 216,99m n.p.m. na dz. nr 2693/3, 6828 w miejscowości Bratkowice, Gmina Świlcza,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Przebudowa drogi powiatowej klasy z nr 2150R na długości 828,77m, polegającej na budowie ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej na działkach nr 2693/3 oraz 6828 w miejscowości Bratkowice, Gmina Świlcza,
 • przedmiar robót pn.: Przebudowa drogi powiatowej klasy z nr 2150R na długości 828,77m, polegającej na budowie ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej na działkach nr 2693/3 oraz 6828 w miejscowości Bratkowice, Gmina Świlcza;
 1. W zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1386 R oraz drogi powiatowej nr 1333 R o długości 2 400,00 m w miejscowościach Świlcza, Mrowla oraz Rudna Wielka:
 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – przebudowy drogi powiatowej nr 1333R klasy Z na długości 865.15m na działkach nr 2074, 1375/1, 176 obręb 0007 Rudna Wielka, 1614/2 obręb 0005 Mrowla oraz przebudowy drogi powiatowej nr 1386R klasy L na długości 1551,97m na działce nr 1080/1 obręb 0008 Świlcza polegającej na budowie ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej,
 • projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 1333R klasy L na długości 865.15m na działkach nr 2074, 1375/1 obręb 0007 Rudna Wielka, 1614/2 obręb 0005 Mrowla oraz przebudowy drogi powiatowej nr 1386R klasy L na długości 1551,85m na działce nr 1080/1 obręb 0008 Świlcza polegającej na budowie ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej,
 • projekt stałej organizacji ruchu w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1333R klasy L na długości 865.15m na działkach nr 2074, 1375/1 obręb 0007 Rudna Wielka, 1614/2 obręb 0005 Mrowla oraz przebudowy drogi powiatowej nr 1386R klasy L na długości 1534,85m na działce nr 1080/1 obręb 0008 Świlcza polegającej na budowie ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1333R klasy L na długości 865.15m na działkach nr 2074, 1375/1 obręb 0007 Rudna Wielka, 1614/2 obręb 0005 Mrowla oraz przebudowy drogi powiatowej nr 1386R klasy L na długości 1534,85m na działce nr 1080/1 obręb 0008 Świlcza polegającej na budowie ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej,
 • przedmiar robót pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1333R klasy L na długości 865.15m na działkach nr 2074, 1375/1 obręb 0007 Rudna Wielka, 1614/2 obręb 0005 Mrowla oraz przebudowy drogi powiatowej nr 1386R klasy L na długości 1534,85m na działce nr 1080/1 obręb 0008 Świlcza;
 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.14.2018: Roboty budowlane- Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF – Budowa ciągów pieszo - rowerowych w Gminie Świlcza w zakresie: • budowa cią

  

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie przebudowy 17 zatok autobusowych na terenie Gminy Świlcza tj.:

 • przebudowa dwóch zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 1335 R w miejscowości Bratkowice;
 • przebudowa sześciu zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 1388 R w miejscowości Trzciana (dwie zatoki) oraz w miejscowości Błędowa Zgłobieńska (cztery zatoki);
 • przebudowa sześciu zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 1336 R w miejscowości Dąbrowa;
 • przebudowa trzech zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 1389 R w miejscowości Świlcza (dwie zatoki) oraz w miejscowości Woliczka (jedna zatoka).
   

Przedmiotowe zatoki autobusowe są zlokalizowane przy drogach powiatowych przebiegających przez teren Gminy Świlcza.

Zakres przebudowy zatok autobusowych obejmuje demontaż istniejących wiat przystankowych lub znaków przystankowych, budowę peronów przystankowych z kostki brukowej wraz z obrzeżami i krawężnikiem oraz montaż nowych wiat przystankowych.

Przebudowa zatok autobusowych dla niektórych zatok autobusowych obejmuje także wykonanie konstrukcji oporowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 1. W zakresie przebudowy dwóch zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 1335 R w miejscowości Bratkowice:
 • projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 1335 R w Bratkowicach na dz. nr 1973 polegająca na budowie peronu przystankowego,
 • projekt organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1335 R w Bratkowicach na dz. nr 1973 polegającej na budowie peronu przystankowego wraz z wiatą,
 • projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 1335 R w Bratkowicach na dz. nr 1973 polegająca na budowie peronu przystankowego,
 • projekt organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1335 R w Bratkowicach na dz. nr 1973 polegającej na budowie peronu przystankowego wraz z wiatą,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1335 R w Bratkowicach na dz. nr 1973 polegająca na budowie peronu przystankowego wraz z wiatą,
 • przedmiar robót pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1335 R w Bratkowicach na dz. nr 1973 polegająca na budowie peronu przystankowego wraz z wiatami;
   
 1. W zakresie przebudowy sześciu zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 1388 R w miejscowości Trzciana (dwie zatoki) oraz w miejscowości Błędowa Zgłobieńska (cztery zatoki):
 • projekt budowlany budowy dwóch wiat przystankowych i peronowych w ciągu drogi powiatowej nr 1388 R w miejscowości Trzciana na działce nr 2582/1 obręb 0009 Trzciana,
 • projekt stałej organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1388R w miejscowości Trzciana na działce nr 2582/1 obr. 0009 Trzciana polegającej na budowie dwóch peronów przystankowych,
 • projekt budowlany budowy wiaty przystankowej i peronowej w ciągu drogi powiatowej nr 1388 R w miejscowości Błędowa Zgłobieńska na dz. nr ewid. 625/1 obr. 0001 Błędowa Zgłobieńska,
 • projekt stałej organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1388R w miejscowości Błędowa Zgłobieńska na działce nr 625/1 obr. 0001 Błędowa Zgłobieńska polegającej na budowie dwóch peronów przystankowych,
 • projekt budowany budowy dwóch wiat przystankowych i peronowych w ciągu drogi powiatowej nr 1388 R w miejscowości Błędowa Zgłobieńska na dz. nr ewid. 625/1 obr. 0001 Błędowa Zgłobieńska,
 • projekt stałej organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1388R w miejscowości Błędowa Zgłobieńska na działce nr 625/1 obr. 0001 Błędowa Zgłobieńska polegającej na budowie dwóch peronów przystankowych,
 • projekt budowlany budowy wiaty przystankowej i peronowej w ciągu drogi powiatowej nr 1388 R w miejscowości Błędowa Zgłobieńska na dz. nr ewid. 1109 obr. 0001 Błędowa Zgłobieńska,
 • projekt organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1388 R w miejscowości Błędowa Zgłobieńska na działce nr 1109 obr. 0001 Błędowa Zgłobieńska,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn. Budowa dwóch peronów przystankowych wraz z wiatami w Trzcianie na dz. nr 2582/1 obr. 0009, budowa czterech peronów przystankowych wraz z wiatami w Błędowej Zgłobieńskiej na dz. nr 625/1, 1109 obr. 0001 w ciągu drogi powiatowej nr 1388R,
 • przedmiar robót pn.: Budowa dwóch peronów przystankowych wraz z wiatami w Trzcianie na dz. nr 2582/1 obr. 0009, budowa czterech peronów przystankowych wraz z wiatami w Błędowej Zgłobieńskiej na dz. nr 625/1, 1109 obr. 0001 w ciągu drogi powiatowej nr 1388R;
   
 1. W zakresie przebudowy sześciu zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 1336 R w miejscowości Dąbrowa:
 • projekt budowlany budowy wiaty przystankowej i peronowej w ciągu drogi powiatowej nr 1336 R w Dąbrowie na działce nr 1700/1, obręb 0004 Dąbrowa,
 • projekt stałej organizacji ruchu budowy wiaty przystankowej i peronowej w ciągu drogi powiatowej nr 1336 R w Dąbrowie na działce nr 1700/1 obręb 0004 Dąbrowa,
 • projekt budowlany budowy dwóch wiat przystankowych i peronowych w ciągu drogi powiatowej nr 1336 R w Dąbrowie na działce nr 1700/1, obręb 0004 Dąbrowa,
 • projekt stałej organizacji ruchu budowy dwóch wiat przystankowych i peronowych w ciągu drogi powiatowej nr 1336 R w Dąbrowie na działce nr 1700/1 obręb 0004 Dąbrowa,
 • projekt budowlany budowy wiaty przystankowej i peronowej w ciągu drogi powiatowej nr 1336 R w Dąbrowie na działce nr 1699, obręb 0004 Dąbrowa,
 • projekt stałej organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1336 R w Dąbrowie na działce nr 1699, obręb 0004 Dąbrowa polegającej na budowie peronu przystankowego,
 • projekt budowlany budowy dwóch wiat przystankowych i peronowych w ciągu drogi powiatowej nr 1336 R w Dąbrowie na działkach nr 1699, 1300/4, obręb 0004 Dąbrowa,
 • projekt stałej organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1336 R w Dąbrowie na działce nr 1699, 1300/4, obręb 0004 Dąbrowa polegającej na budowie dwóch peronów przystankowych,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowanych pn.: Budowa sześciu peronów przystankowych wraz z wiatami w Dąbrowie na dz. nr 1700/1, 1699, 1300/4 obr. 0004 w ciągu drogi powiatowej r 1336 R,
 • przedmiar robót pn.: Budowa sześciu peronów przystankowych wraz z wiatami w Dąbrowie na dz. nr 1700/1, 1699, 1300/4 obr. 0004 w ciągu drogi powiatowej r 1336 R,
   
 1. W zakresie przebudowy trzech zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 1389 R w miejscowości Świlcza (dwie zatoki) oraz w miejscowości Woliczka (jedna zatoka):
 • projekt budowlany budowy wiaty przystankowej i peronowej w ciągu drogi powiatowej nr 1389 R w Świlczy na działce nr 2978, obręb 0008 Świlcza,
 • projekt organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1389 R w Świlczy polegającej na budowie peronu przystankowego na działce nr 2978, obręb 0008 Świlcza;
 • projekt budowlany budowy wiaty przystankowej i peronowej w ciągu drogi powiatowej nr 1389 R w Woliczce na działce nr 2978 obręb 0008 Świlcza,
 • projekt organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1389 R w Woliczce polegającej na budowie peronu przystankowego na działce nr 2978, obręb 0008 Świlcza;
 • projekt budowlany budowy wiaty przystankowej i peronowej w ciągu drogi powiatowej nr 1389 R w Woliczce na działce nr 167/5 obręb 0010 Woliczka,
 • projekt organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1389 R w Woliczce polegającej na budowie peronu przystankowego na działce nr 167/5 obręb 0010 Woliczka;
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: „Budowa dwóch peronów przystankowych wraz z wiatami w Woliczce na dz. nr 2978 obr. 0008, 167/5 obr.0010, budowa peronu przystankowego wraz z wiatą w Świlczy na dz. nr 2978 obr. 0008 w ciągu drogi powiatowej nr 1389R”;
 • przedmiar robót pn.: Budowa dwóch peronów przystankowych wraz z wiatami w Woliczce na dz. nr 2978 obr. 0008, 167/5 obr.0010, budowa peronu przystankowego wraz z wiatą w Świlczy na dz. nr 2978 obr. 0008 w ciągu drogi powiatowej nr 1389R”;
   
 1. Dodatkowy dokument:
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.13.2018: Roboty budowlane - Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF – Przebudowa zatok autobusowych w Gminie Świlcza

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy.

Zakres prac obejmuje:

 • w zakresie branży sanitarnej:
 1. budowę sieci wodociągowej z rur PE 110 o łącznej długości 1517m z czego 480m stanowi odcinek tranzytowy do strefy oraz 1037 m rozprowadzenie wodociągu po strefie, montaż 11 hydrantów,
 2. budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200, SN8 o łącznej długości 772m, montaż 7 studni betonowych Dn 1000, oraz 16 studni DN 400 z tworzywa sztucznego,
 3. budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 90 SDR 17 o długości 199m z czego 69m przewiertem sterowanym pod drogą powiatową i rzeką Mrowla i Czarna, wraz z studnią rozprężną betonową Dn 1000,
 4. budowę jednej pompowni ścieków w studni polimerobetonowej wraz z jej ogrodzeniem, wybrukowaniem terenu ogrodzonego kostką brukową,
 5. budowę kanalizacji deszczowej z rur PVC SN 8 SDR 34 o średnicy DN200 o długości 235m, DN250 o długości 181m, DN315 o długości 154m, DN400 o długości 122m, DN500 o długości 102m.

Wykonywanie wpustów ulicznych z ostojnikiem DN500  37 szt, wykonanie 22 szt. studni betonowych, wykonanie komory kontrolnej w postaci studni DN 1500, wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu wraz z odcinkowym umocnieniem rowu;

 • w zakresie branży drogowej:
 1. wykonanie dróg wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową zgodnie z projektem o łącznej długości 616 m, z poboczem i obustronnych odwodnieniem liniowym,
 2. wykonanie dwóch zjazdów z dróg powiatowych na projektowane drogi,
 3. wykonanie drogi dojazdowej do pompowni o nawierzchni tłuczniowej o długości 12m;
 • w zakresie branży elektrycznej:
 1. przyłącze policznikowe do projektowanej pompowni (doprowadzanie kabla z tablicy licznikowej znajdującej się na działce stacji transformatorowej do szaf sterowniczych znajdujących się w ogrodzeniu pompowni ok 15m),
 2. przyłącze po licznikowe do projektowanej szafy sterowniczej oświetleniem (doprowadzanie kabla z tablicy licznikowej znajdującej się na działce stacji transformatorowej do szaf sterowniczych znajdujących się w ogrodzeniu pompowni ok 15m),
 3. budowę oświetlenia ulicznego, posadowienie oraz uzbrojenie 29 szt słupów oświetleniowych, ułożenie kabli na długości 687m, montaż szafy sterowniczej oświetleniem w ogrodzeniu pompowni,
 4. budowę instalacji sterowania i monitoringu pracy pompowni ścieków.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • pozwolenie na tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy w zakresie  sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, odwodnienia, dróg wewnętrznych oraz budowy oświetlenia dróg na dz. nr ewid. 1614/2, 2665/2, 2703/2, 2710/37, 2710/45 w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza oraz na dz. nr ewid. 1079/1, 1079/5, 1079/6, 1079/8, 1079/9, 1079/10, 1079/11, 1079/12, 1079/13, 1079/14, 1079/15, 1079/16, 1079/17, 1079/18, 1079/19, 1079/23, 1079/24, 1079/30, 1080/1 w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza – decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 1568/4.148/2017 z dnia 27.09.2017 r., znak AB.6740.4.148.2017,
 • projekt budowlany pn. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy w zakresie  sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, odwodnienia, dróg wewnętrznych oraz budowy oświetlenia dróg na dz. nr ewid. 1614/2, 2665/2, 2703/2, 2710/37, 2710/45 w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza oraz na dz. nr ewid. 1079/1, 1079/5, 1079/6, 1079/8, 1079/9, 1079/10, 1079/11, 1079/12, 1079/13, 1079/14, 1079/15, 1079/16, 1079/17, 1079/18, 1079/19, 1079/23, 1079/24, 1079/30, 1080/1 w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza,
 • pozwolenie na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie oczyszczalni ścieków  na działkach nr ewid. 1073/1, 1072/1, 946/2, 1079/2, 946/3, 1031, 1070/6, 1074/1, 1080/1, 832/11 w miejscowości Świlcza – decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 117/4/2009 z dnia 27.08.2009 r., znak AB.7351/4/123/2009,
 • projekt budowlany budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie oczyszczalni ścieków na działkach nr ewid. 1073/1, 1072/1, 946/2, 1079/2, 946/3, 1031, 1070/6, 1074/1, 1080/1, 832/11 w miejscowości Świlcza,
 • projekt wykonawczy budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie oczyszczalni ścieków na działkach nr ewid. 1073/1, 1072/1, 946/2, 1079/2, 946/3, 1031, 1070/6, 1074/1, 1080/1, 832/11 w miejscowości Świlcza,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy zad. 1 uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w zakresie: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, odwodnienia, dróg wewnętrznych oraz oświetlenia dróg - część elektryczna,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy zad. 1 uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w zakresie: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, odwodnienia, dróg wewnętrznych oraz oświetlenia dróg – część elektryczna oświetlenie,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy zad. 1 uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w zakresie: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, odwodnienia, dróg wewnętrznych oraz oświetlenia dróg – część sanitarna,
 • szczegółowe specyfikacje techniczne pn.: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy zad. 1 uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w zakresie: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, odwodnienia, dróg wewnętrznych oraz oświetlenia dróg – budowa dróg wewnętrznych ze zjazdami na drogi powiatowe,
 • przedmiar robót pn.: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy - wodociąg,
 • przedmiar robót pn.: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy – sieć kanalizacyjna tłoczna,
 • przedmiar robót pn.: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy – kanalizacja sanitarna grawitacyjna,
 • przedmiar robót pn.: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy – odwodnienie drogi,
 • przedmiar robót pn.: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy – drogi wewnętrzne ze zjazdami na drogi powiatowe,
 • przedmiar robót pn.: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy – budowa oświetlenia ulicznego,
 • przedmiar robót pn.: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy – przyłącze kablowe elektroenergetyczne dla przepompowni,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.1.2018: Roboty budowlane - Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • pozwolenie na przebudowę budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie na działce nr ewid. 1096/2 położonej w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza – decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 667/4.56/2017 z dnia 11.05.2017 r., znak AB.6740.4.56.2017,
 • projekt budowlany przebudowy Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, akustyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, c.o., inst. gazu - na działce nr ewid. 1096/2 położonej w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza,
 • projekt wykonawczy do projektu budowlanego w zakresie instalacji elektrycznych dla zadania Przebudowa Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, akustyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, C.O. i gazowej,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie,
 • szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych,
 • przedmiar robót pn.: Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie,
 • zestawienie wyposażenia dla Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.12.2018: Roboty budowlane - Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF

  

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie odcinka chodnika dla pieszych wzdłuż drogi gminnej nr 108764R w miejscowości Rudna Wielka o długości ok. 700 m. Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie brakujących odcinków chodnika wzdłuż przedmiotowej drogi gminnej. Projektowana szerokość chodnika została dostosowana do szerokości już istniejącego chodnika i wynosi 1,5 m. Od strony drogi gminnej przewidziano krawężnik drogowy, a od strony zewnętrznej betonowe obrzeże drogowe, posadowionych na ławach betonowych. Nawierzchnia chodnika to kostka brukowa ułożona na odpowiedniej podbudowie. Z wykonaniem chodnika wiążę się wykonanie odwodnienia drogi gminnej polegające na budowie odcinków kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych, wpustów deszczowych oraz ścieków przykrawężnikowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych przebudowy drogi gminnej klasy L nr 108764 R od km 0+531,58 do km 1+441,66 o długości 910,08 m na działce nr 1152/2, obr. 0007 Rudna Wielka w miejscowości Rudna Wielka w gminie Świlcza z 25 kwietnia 2017 r.,
 • projekt budowlany przebudowy drogi gminnej klasy L nr 108764 R od km 0+531,58 do km 1+441,66 o długości 910,08 m na działce nr 1152/2 obręb 0007 Rudna Wielka w miejscowości Rudna Wielka w gminie Świlcza,
 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych przebudowy drogi gminnej klasy L nr 108764 R od km 0+000,0 do km 0+531,58 o długości 531,58 m na działkach nr 1152/1, 1152/2, 1397/1, 1398/1 obr. 0007 Rudna Wielka w miejscowości Rudna Wielka w gminie Świlcza z 21 lipca 2017 r.,
 • projekt budowlany przebudowy drogi gminnej klasy L nr 108764 R od km 0+000,0 do km 0+531,58 o długości 531,58 m na działkach nr 1152/1, 1152/2, 1397/1, 1398/1 obr. 0007 Rudna Wielka w miejscowości Rudna Wielka w gminie Świlcza,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych przebudowy drogi gminnej klasy L nr 108764 R od km 0+000,0 do km 1+441,66 o długości 1441,66 m na działkach nr 1152/1, 1152/2, 1397/1, 1398/1 obr. 0007 Rudna Wielka w miejscowości Rudna Wielka w gminie Świlcza,
 • przedmiar robót pn. Przebudowa drogi gminnej klasy L nr 108764 R od km 0+000,0 do km 1+441,66 o długości 1441,66 m na działkach nr 1152/1, 1152/2, 1397/1, 1398/1 obr. 0007 Rudna Wielka w miejscowości Rudna Wielka w gminie Świlcza,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

  

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.11.2018: Roboty budowlane - Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF – Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze gminnej nr 108764

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dostawą objęte są następujące asortymenty i ilości kruszyw:
  1) kruszywo 0-31,5 mm w ilości 3 200,00 t;
  2) kruszywo 31,5-63 mm w ilości 800,00 t;

Dostarczane kruszywa muszą odpowiadać warunkom stawianym przez następujące normy: PN-EN 13242.

Świadectwo zgodności musi być dostarczane każdorazowo wraz z dostarczonym materiałem drogowym.

Dostawa na teren Gminy Świlcza. Transport, rozładunek we wskazanych miejscach na terenie Gminy Świlcza. Rozładunek jednego samochodu może się odbywać w kilku miejscach. Drogi na których będą wykonywane dostawy są o szerokości min. 3,00 m.

Obowiązkiem Wykonawcy jest posiadanie zezwolenia na przewóz takich materiałów.

 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.10.2018: Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2018 roku

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 1. pozwolenie na przebudowę budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie na działce nr ewid. 1096/2 położonej w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza – decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 667/4.56/2017 z dnia 11.05.2017 r., znak AB.6740.4.56.2017,
 2. projekt budowlany przebudowy Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, akustyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, c.o., inst. gazu - na działce nr ewid. 1096/2 położonej w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza,
 3. projekt wykonawczy do projektu budowlanego w zakresie instalacji elektrycznych dla zadania Przebudowa Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, akustyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, C.O. i gazowej,
 4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie,
 5. szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych,
 6. przedmiar robót pn.: Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie,
 7. zestawienie wyposażenia dla Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie,
 8. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
   

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.9.2018: Roboty budowlane - Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF

Uwaga!!! Zamówienia publiczne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy są zamieszczane na stronie ośrodka:
www.bip-gops.swilcza.com.pl

 

Uwaga: Pliki w formacie "zip" lub "7z" należy zapisać na dysku i rozpakować darmowym programem dekompresującym - 7zip

COM_CONTENT_READ_MOREPrzetargi ogłoszone w 2019 roku

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świlcza w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zakres robót objętych nadzorem znajduje się pod linkiem:

http://bip.swilcza.com.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30-tysiecy/przetargi-ogloszone-w-2019-roku/rgi-271-41-2019

Szacunkowa wartość inwestycji według  kosztorysu inwestorskiego wynosi 808 550,13 zł netto;

Termin realizacji zamówienia: do 30 czerwca 2021 r.;

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.43.2019: Usługi - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wykonywanie usług pocztowych w latach 2020 - 2022  w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek krajowych, zagranicznych i nierejestrowanych oraz dostarczanie i odbiór przesyłek do i z siedziby Zamawiającego.

COM_CONTENT_READ_MOREORP.271.7.2019: Usługa - Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w Świlczy w latach 2020 - 2022

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • program Funkcjonalno-użytkowy (zwany dalej PFU) „Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świlcza”,
 • przedmiar robót,
 • wzór umowy – pkt 16 SIWZ,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.41.2019: Dostawa - Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych oraz innych jednostek sprzętowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

COM_CONTENT_READ_MOREZWiK.141.11.2019: Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych oraz innych jednostek sprzętowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część 1 zamówienia – ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Świlcza wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury w następującym zakresie:

a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
b) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
c) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Część 2 zamówienia – ubezpieczenia osobowe – następstwa nieszczęśliwych wypadków,

Część 3 zamówienia – ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie autocasco, odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, assistance.

Część 4 zamówienia ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.40.2019: Usługi - Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Świlcza wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • projekt budowlany pn.: Budowa obiektów małej architektury w Woliczce, gmina Świlcza (dz. nr ewid. 126/2),
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Budowa obiektów małej architektury w Woliczce, gmina Świlcza (dz. nr ewid. 126/2),
 • przedmiar robót pn.: Budowa obiektów małej architektury w Woliczce, gmina Świlcza (dz. nr ewid. 126/2),
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.42.2019: Roboty budowlane - Budowa obiektów małej architektury w Woliczce – Etap I

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Świlcza w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r.
Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 zadania.
Zadanie 1
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza wraz
Z wyposażeniem wszystkich zgłoszonych nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych – z wyjątkiem worka koloru popielatego przeznaczonego na popiół pochodzący z instalacji domowego ogrzewania, w który Właściciel wyposaża się we własnym zakresie u Wykonawcy. Cena worka obejmuje koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadu. Worki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych to również pojemniki.
Zadanie 2
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym na terenie Gminy Świlcza wraz z wyposażeniem w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.38.2019: Usługi - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.39.2019: Dostawa - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • pozwolenie na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele użytkowe budynku pawilonu sportowego w Świlczy z przeznaczeniem na pomieszczenia i zaplecze szatniowe wraz z wewnętrzną instalacją wodno-kanalizacyjną i elektryczną na dz. nr eiwd. 4030/4 położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza - decyzja Starosty Rzeszowskiego Nr 1742/4.140/2019 z dnia 10.09.2019 r., znak: AB.6740.4.140.2019,
 • projekt budowlany pn.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele użytkowe budynku pawilonu sportowego w Świlczy z przeznaczeniem na pomieszczenia i zaplecze szatniowe wraz z wewnętrzną instalacją wodno-kanalizacyjną i elektryczną na dz. nr eiwd. 4030/4 położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zadaniu pn.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele użytkowe budynku pawilonu sportowego w Świlczy z przeznaczeniem na pomieszczenia i zaplecze szatniowe wraz z wewnętrzną instalacją wodno-kanalizacyjną i elektryczną na dz. nr eiwd. 4030/4 położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza – branża budowlana,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zadaniu pn.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele użytkowe budynku pawilonu sportowego w Świlczy z przeznaczeniem na pomieszczenia i zaplecze szatniowe wraz z wewnętrzną instalacją wodno-kanalizacyjną i elektryczną na dz. nr eiwd. 4030/4 położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza – branża elektryczna,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zadaniu pn.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele użytkowe budynku pawilonu sportowego w Świlczy z przeznaczeniem na pomieszczenia i zaplecze szatniowe wraz z wewnętrzną instalacją wodno-kanalizacyjną i elektryczną na dz. nr eiwd. 4030/4 położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza – branża sanitarna,
 • przedmiar robót pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele użytkowe budynku pawilonu sportowego w Świlczy z przeznaczeniem na pomieszczenia i zaplecze szatniowe wraz z wewnętrzną instalacją wodno-kanalizacyjną i elektryczną na dz. nr eiwd. 4030/4 położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza – branża budowlana,
 • Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele użytkowe budynku pawilonu sportowego w Świlczy z przeznaczeniem na pomieszczenia i zaplecze szatniowe wraz z wewnętrzną instalacją wodno-kanalizacyjną i elektryczną na dz. nr eiwd. 4030/4 położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza – branża elektryczna.
 • Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele użytkowe budynku pawilonu sportowego w Świlczy z przeznaczeniem na pomieszczenia i zaplecze szatniowe wraz z wewnętrzną instalacją wodno-kanalizacyjną i elektryczną na dz. nr eiwd. 4030/4 położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza – branża sanitarna,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.35.2019: Roboty budowlane - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele użytkowe budynku pawilonu sportowego w Świlczy z przeznaczeniem na pomieszczenia i zaplecze szatniowe wraz z wewnętrzną instalacją wodno-kanalizacyj

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej
  nr 137807R w miejscowości Rudna Wielka od km 0+000,00 do km 0+142,50 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – decyzja Starosty Rzeszowskiego Nr 3/2019 z dnia 04.09.2019 r., znak: AB.6740.15.2.2019,
 • projekt wykonawczy pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 137807R w miejscowości Rudna Wielka od km 0+000,00 do km 0+142,50 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
 • projekt stałej organizacji ruchu pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 137807R w miejscowości Rudna Wielka od km 0+000,00 do km 0+142,50 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
 • opinia geologiczna pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 137807R w miejscowości Rudna Wielka,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 137807R w miejscowości Rudna Wielka od km 0+000,00 do km 0+142,50 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
 • przedmiar robót pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 137807R w miejscowości Rudna Wielka od km 0+000,00 do km 0+142,50 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.37.2019: Roboty budowlane - Rozbudowa drogi gminnej nr 137807R w miejscowości Rudna Wielka od km 0+000,00 do km 0+142,50 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – przebudowy drogi gminnej Nr 137500R w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza z dnia 09 kwietnia 2018 r.,
 • projekt wykonawczy pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 137500R w miejscowości Trzciana,
 • projekt stałej organizacji ruchu Przebudowa drogi gminnej Nr 137500R w miejscowości Trzciana,
 • dokumentacja badań podłoża gruntowego do opracowania projektu przebudowy drogi gminnej nr 137500R w Trzcianie,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 137500R w miejscowości Trzciana,
 • przedmiar robót pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 137500R w miejscowości Trzciana - Zamawiający udostępnia przedmiar robót w formacie .zuz oficjalną wersją przedmiaru robót jest załączony do specyfikacji zbiór pdf. Zamieszczona wersja edytowalna jest materiałem pomocniczym i ewentualne błędy obciążają Oferenta,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.36.2019: Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Nr 137500R w miejscowości Trzciana

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • pozwolenie na przebudowę budynku Domu Ludowego w Dąbrowie na dz. nr ewid. 1547 położonej w miejscowości Dąbrowa, gmina Świlcza - decyzja Starosty Rzeszowskiego Nr 1181/4.117/2019 z dnia 03.07.2019 r., znak: AB.6740.4.117.2019,
 • projekt budowlany pn.: Przebudowa budynku Domu Ludowego w Dąbrowie (dz. nr ewid. 1547),
 • projekt wykonawczy pn.: Przebudowa i remont Domu Ludowego w Dąbrowie, dostosowanie pomieszczeń do funkcji biblioteki, termomodernizacja budynku – zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją fotowoltaiczną w Dąbrowie (działka nr ewid. 1547),
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zadania pn.: Przebudowa i remont Domu Ludowego w Dąbrowie, dostosowanie pomieszczeń do funkcji biblioteki, termomodernizacja budynku – zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją fotowoltaiczną w Dąbrowie (działka nr ewid. 1547),
 • przedmiar robót pn. Przebudowa Domu Ludowego w Dąbrowie – roboty budowlano-remontowe,
 • przedmiar robót pn.: Przebudowa i remont Domu Ludowego w Dąbrowie, dostosowanie pomieszczeń do funkcji biblioteki, termomodernizacja budynku – zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją fotowoltaiczną w Dąbrowie – instalacje elektryczne i teletechniczne,
 • przedmiar robót pn.: Przebudowa i remont Domu Ludowego w Dąbrowie, dostosowanie pomieszczeń do funkcji biblioteki, termomodernizacja budynku – zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją fotowoltaiczną w Dąbrowie – roboty instalacyjne wod-kan.,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.34.2019: Roboty budowlane - Przebudowa budynku Domu Ludowego w Dąbrowie (dz. nr ewid. 1547)

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – budowa obiektów małej architektury na dz. nr ewid. 4030/4, 4032 w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza z dnia 27 czerwca 2018 r.,
 • projekt budowlany budowy obiektów małej architektury (art. 29 ust. 1 pkt. 22) siłownia terenowa, strefa rekreacyjna na stadionie sportowym w Świlczy,
 • pozwolenie na przebudowę obiektów małej architektury (kapliczka św. Jana Nepomucena, plac zabaw, słupy do monitoringu parkowego) w parku podworskim na dz. nr ewid. 3608/22 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza - decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 1562/4.123.2018 z dnia 10 września 2018 r., znak: AB.6740.4.123.2018,
 • projekt budowlany przebudowy obiektów małej architektury (kapliczka św. Jana Nepomucena, plac zabaw, słupy do monitoringu parkowego) w parku podworskim na dz. nr ewid. 3608/22 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Budowa i przebudowa obiektów małej architektury w miejscowości Świlcza i Bratkowice,
  opis wiaty zawodników rezerwowych
 • przedmiar robót pn.: Budowa terenowych urządzeń sportowych – stadion sportowy w Świlczy
 • przedmiar robót pn.: Budowa terenowych urządzeń sportowych – stadion sportowy w Świlczy - siłownia i strefa relaksu
 • przedmiar robót pn.: Przebudowa obiektów małej architektury Park Podworski w Bratkowicach – plac zabaw, słupy monitoringu parkowego
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.33.2019: Roboty budowlane - Budowa i przebudowa obiektów małej architektury w miejscowości Świlcza i Bratkowice

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Budowa obiektów małej architektury na stadionie sportowym w Dąbrowie (dz. nr ewid. 2163/4) w zakresie dostawy urządzeń wraz z montażem i wykonaniem stref bezpieczeństwa zgodnie z certyfikatami urządzeń: a) zestaw Orbiterek + Pylon + Narciarz (nr 1 planu) – dostawa 1 kpl, b) montaż i wykonanie stref bezpieczeństwa (nr 1 planu) - 1 kpl, c) zestaw Wioślarz + Pylon +Twister (nr 2 planu) – dostawa 1 kpl, d) montaż i wykonanie stref bezpieczeństwa (nr 2 planu) - 1 kpl, e) zestaw Motyl rozciągający + Pylon + Motyl ściskający (nr 3 planu) - dostawa 1 kpl, f) montaż i wykonanie stref bezpieczeństwa (nr 3 planu) - 1 kpl, g) stół do tenisa betonowy (nr 4 planu) - dostawa + montaż 1 kpl, h) stolik do gry w szachy i chińczyka (nr 5 planu) – dostawa + montaż 1 kpl, i) tablica informacyjna dostawa i montaż – 1 kpl. 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.32.2019: Roboty budowlane - Budowa obiektów małej architektury na stadionie sportowym w Dąbrowie (dz. nr ewid. 2163/4)

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część nr I - odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości w miejscowości Trzciana, Błędowa Zgłobieńska i Dąbrowa
Część nr II - odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości w miejscowości Bratkowice, Świlcza, Woliczka

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.31.2019: Usługi - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w Gminie Świlcza w sezonie zimowym 2019/2020

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – budowa obiektów małej architektury na dz. nr ewid. 4030/4, 4032 w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza z dnia 27 czerwca 2018 r.,
 • projekt budowlany budowy obiektów małej architektury (art. 29 ust. 1 pkt. 22) siłownia terenowa, strefa rekreacyjna na stadionie sportowym w Świlczy,
 • pozwolenie na przebudowę obiektów małej architektury (kapliczka św. Jana Nepomucena, plac zabaw, słupy do monitoringu parkowego) w parku podworskim na dz. nr ewid. 3608/22 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza - decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 1562/4.123.2018 z dnia 10 września 2018 r., znak: AB.6740.4.123.2018,
 • projekt budowlany przebudowy obiektów małej architektury (kapliczka św. Jana Nepomucena, plac zabaw, słupy do monitoringu parkowego) w parku podworskim na dz. nr ewid. 3608/22 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Budowa i przebudowa obiektów małej architektury w miejscowości Świlcza i Bratkowice,
  opis wiaty zawodników rezerwowych
 • przedmiar robót pn.: Budowa terenowych urządzeń sportowych – stadion sportowy w Świlczy
 • przedmiar robót pn.: Budowa terenowych urządzeń sportowych – stadion sportowy w Świlczy - siłownia i strefa relaksu
 • przedmiar robót pn.: Przebudowa obiektów małej architektury Park Podworski w Bratkowicach – plac zabaw, słupy monitoringu parkowego
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.30.2019: Roboty budowlane - Budowa i przebudowa obiektów małej architektury w miejscowości Świlcza i Bratkowice

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem w miejscowości Bratkowice w roku szkolnym 2019/2020.
 • Pod pojęciem dowóz dzieci (uczniów) rozumie się przywóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do szkoły i ich odwóz do miejsca zamieszkania wraz z obsługą, która zapewni warunki bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczniów autobusem.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.29.2019: Usługi - Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem w miejscowości Bratkowice w roku szkolnym 2019/2020 - powtórzony

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Świlcza w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 zadania.

Zadanie 1
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza wraz z wyposażeniem wszystkich zgłoszonych nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych. Worki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych to również pojemniki.

Zadanie 2
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, gromadzonych w punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym na terenie gminy Świlcza wraz z wyposażeniem w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów.

Zadanie 3
Objazdowa zbiórka odpadów problemowych.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.28.2019: Usługi - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie usługi w zakresie dowozu  dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem w miejscowości Bratkowice w roku szkolnym 2019/2020.
 2. Pod pojęciem dowóz dzieci (uczniów) rozumie się przywóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do szkoły i ich odwóz do miejsca zamieszkania wraz z obsługą, która zapewni warunki bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczniów autobusem.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.27.2019: Usługi - Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem w miejscowości Bratkowice w roku szkolnym 2019/2020

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem

COM_CONTENT_READ_MOREZWiK 74/07/2019: Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – budowa obiektów małej architektury na dz. nr ewid. 4030/4, 4032 w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza z dnia 27 czerwca 2018 r.,
 • projekt budowlany budowy obiektów małej architektury (art. 29 ust. 1 pkt. 22) siłownia terenowa, strefa rekreacyjna na stadionie sportowym w Świlczy,
 • pozwolenie na przebudowę obiektów małej architektury (kapliczka św. Jana Nepomucena, plac zabaw, słupy do monitoringu parkowego) w parku podworskim na dz. nr ewid.  3608/22 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza - decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 1562/4.123.2018 z dnia 10 września 2018 r., znak: AB.6740.4.123.2018,
 • projekt budowlany przebudowy obiektów małej architektury (kapliczka św. Jana Nepomucena, plac zabaw, słupy do monitoringu parkowego) w parku podworskim na dz. nr ewid.  3608/22 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Przebudowa obiektów małej architektury (kapliczka św. Jana Nepomucena, plac zabaw, słupy do monitoringu parkowego) w parku podworskim na dz. nr ewid.  3608/22 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 • przedmiar robót pn.: Budowa terenowych urządzeń sportowych – stadion sportowy w Świlczy,
 • przedmiar robót pn.: Budowa terenowych urządzeń sportowych – stadion sportowy w Świlczy - siłownia i strefa relaksu,
 • przedmiar robót pn.: Przebudowa obiektów małej architektury Park Podworski w Bratkowicach – plac zabaw, słupy monitoringu parkowego,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.26.2019: Roboty budowlane - Budowa i przebudowa obiektów małej architektury w miejscowości Świlcza i Bratkowice

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolną liczbę części.

Część 1 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla Rudna Wielka wraz z pompownią wody” w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

Część 2 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla Rudna Wielka wraz z pompownią wody” w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Część 3 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Dostawa modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii dla 3 budynków na terenie Gminy Świlcza, na podstawie dokumentacji projektowej, a także wykonanie robót towarzyszących koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w ramach realizacji projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - Etap II” w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.24.2019: Usługi - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • projekt budowlany remontu istniejących pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Dąbrowie,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Remont istniejących pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Dąbrowie,
 • przedmiar robót pn.: Remont istniejących pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Dąbrowie,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.25.2019: Roboty budowlane - Remont istniejących pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Dąbrowie

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Błędowa Zgłobieńska dz. nr ewid. 647,
 • przedmiar robót pn.: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Błędowa Zgłobieńska dz. nr ewid. 647,
 • niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Błędowa Zgłobieńska dz. nr ewid. 647 w zakresie:

 1. roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym – 0,16 km,
 2. koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV na głębokości 20 cm – 464,000 m2,
 3. wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii I-II – 100,800 m3,
 4. podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane sprzętem mechanicznym, mieszanki doczepne, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm – 464,000 m2,
 5. podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek za każdy następny 1 cm grubości podbudowy – 464,000 m2 krotność 15,
 6. podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – 452 m2,
 7. nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm – analogia grubość 5 cm – 436,000 m2,
 8. nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy – 436,00 m2, krotność -2,
 9. koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10 cm (koryta pod pobocza) – 80,000 m2,
 10. nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm – analogia grubość 10 cm (pobocza) – 80,000 m2,
 11. nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy – 80,000 m2 krotność 3,
 12. nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubość 4 cm – 416,000 m2,
 13. nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubość 3 cm – 400,000 m2,
 14. nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy – 400,000 m2.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.23.2019: Roboty budowlane - Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Błędowa Zgłobieńska dz. nr ewid. 647

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • pozwolenie na przebudowę istniejącego przedszkola na działce nr ewid. 891 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza - decyzja Starosty Rzeszowskiego z dnia 22.05.2019 r., znak: AB.6740.4.60.2019,
 • projekt budowlany przebudowy istniejącego przedszkola na działce nr ewid. 891 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Przebudowa istniejącego przedszkola na działce nr ewid. 891 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza – branża budowlano-konstrukcyjna,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Przebudowa istniejącego przedszkola na działce nr ewid. 891 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza – instalacje elektryczne,
 • przedmiar robót pn.: Przebudowa istniejącego przedszkola na działce nr ewid. 891 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza – roboty remontowe i renowacyjne,
 • przedmiar robót pn.: Przebudowa istniejącego przedszkola na działce nr ewid. 891 położonej w miejscowości Bratkowice – instalacja oświetlenia awaryjnego oraz oddymiania, gmina Świlcza,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.22.2019: Roboty budowlane - Przebudowa istniejącego przedszkola na działce nr ewid. 891 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • pozwolenie na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla i Rudna Wielka wraz z pompownią wody i policznikowym kablem elektrycznym w Rudnej Wielkiej na działkach nr ewid. 2724, 2732, 2733, 2776, 2790/2 położonych w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza oraz na działkach nr ewid. 171, 175, 177/7, 177/9, 185, 191 położonych w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza - decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 1385/4.131/2018 z dnia 16.08.2018 r., znak AB.6740.4.131,
 • projekt budowlany budowy odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla, Rudna Wielka wraz z pompownią wody w Rudnej Wielkiej oraz policznikową instalacją energetyczną na dz. nr ewid. 2724, 2732, 2733, 2776, 2790/2 w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza oraz na dz. nr ewid. 171, 175, 177/7, 177/9, 185, 191 w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na zadaniu pn.: Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla, Rudna Wielka wraz z pompownią wody w Rudnej Wielkiej,
 • przedmiar robót pn.: Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla Rudna Wielka wraz z pompownią wody,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.21.2019: Roboty budowlane - Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla Rudna Wielka wraz z pompownią wody

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • w zakresie dostawy modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie:
 1. projekt budowlany pn.: Projekt instalacji fotowoltaicznej na dachu Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie,
 2. projekt wykonawczy pn.: Projekt instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie,
 3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: Projekt instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie,
 4. przedmiar robót pn.: Projekt instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie;
 • w zakresie dostawy modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świlczy:
 1. projekt budowlany pn.: Projekt instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świlczy,
 2. projekt wykonawczy pn.: Projekt instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świlczy,
 3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: Projekt instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świlczy,
 4. przedmiar robót pn.: Projekt instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świlczy;
 • w zakresie dostawy modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na terenie stacji uzdatniania wody – Bratkowice w ramach zadania pn.: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (rozwój OZE) na terenie gminy Świlcza” na działce ewid.  6829 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza:
 1. pozwolenie na budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie stacji uzdatniania wody – Bratkowice w ramach zadania pn.: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (rozwój OZE) na terenie gminy Świlcza” na działce ewid. 6829 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza – decyzja Starosty Rzeszowskiego Nr 57/4.255/2019 z dnia 11.01.2019 r., znak: AB.6740.4.255.2018,
 2. projekt budowlany pn.: Projekt instalacji fotowoltaicznej na terenie stacji uzdatniania wody – Bratkowice w ramach zadania pn.: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (rozwój OZE) na terenie gminy Świlcza” na działce ewid.  6829 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 3. projekt wykonawczy pn.: Projekt instalacji fotowoltaicznej na terenie stacji uzdatniania wody – Bratkowice w ramach zadania pn.: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (rozwój OZE) na terenie gminy Świlcza” na działce ewid.  6829 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: Projekt instalacji fotowoltaicznej na terenie stacji uzdatniania wody – Bratkowice w ramach zadania pn.: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (rozwój OZE) na terenie gminy Świlcza” na działce ewid.  6829 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 5. przedmiar robót pn.: Projekt instalacji fotowoltaicznej na terenie stacji uzdatniania wody – Bratkowice w ramach zadania pn.: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (rozwój OZE) na terenie gminy Świlcza” na działce ewid.  6829 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.18.2019: Dostawa modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii dla 3 budynków na terenie Gminy Świlcza, na podstawie dokumentacji projektowej, a także wykonanie robót towarzyszący

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – przebudowy drogi gminnej Nr 108761R w miejscowościach Świlcza oraz Mrowla, Gmina Świlcza z dnia 31 lipca 2018 r.,
 • projekt budowlany przebudowy drogi gminnej Nr 108761R w miejscowościach Świlcza oraz Mrowla,
 • pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych w związku z przebudową drogi gminnej nr 108761R w miejscowościach Świlcza oraz Mrowla, gm. Świlcza, pow. rzeszowski na działkach nr ewid. 439/2, 456/2, 456/3 obr. 0008 Świlcza oraz 2391/7, 2630/7, 2631/2, 2636/2, 2637/2, 2638/2, 2653/4, 2656/2, 2657/2, 2658/2, 2661, 2663, 2669/3, 2670, 2674, 2670, 2674, 2677, 2678 obr. 0005 Mrowla - decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22.08.2018 r., znak: RZ.ZUZ.1.421.245.2018.JT,
 • operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych w związku z przebudową drogi gminnej Nr 108761R w miejscowościach Świlcza oraz Mrowla,
 • projekt zmiany stałej organizacji ruchu przebudowy drogi gminnej Nr 108761R w miejscowościach Świlcza oraz Mrowla,
 • opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mrowla”,
 • zezwolenie na usunięcie drzew, rosnących na działkach: 2631/2, 2636/2, 2669/3, 2677 położonych w miejscowości Mrowla, obręb 0005 – decyzja Starosty Rzeszowskiego z dnia 23.07.2018 r., znak: OŚ.613.1.56.2018,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 108761R w miejscowościach Świlcza oraz Mrowla,
 • przedmiar robót pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 108761R w miejscowościach Świlcza oraz Mrowla,
 • niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.17.2019: Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Nr 108761R w miejscowościach Świlcza oraz Mrowla

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.20.2019: Dostawa - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • pozwolenie na budowę budynku zaplecza szatniowo – socjalnego,
 • projekt budowlany budowy budynku zaplecza szatniowo – socjalnego,
 • zmiana decyzji Starosty Rzeszowskiego nr 517/4.58/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku, znak: AB.6740.4.58.2017 udzielającej pozwolenia na budowę budynku zaplecza szatniowo – socjalnego,
 • projekt budowlany zamienny,
 • projekt budowlany budowy zjazdu publicznego,
 • projekt wykonawczy - etap I  - budowy budynku zaplecza szatniowo – socjalnego,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Boisko sportowe z zagospodarowaniem,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, część ogólna - budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – Drogi, miejsca postojowe i alejki,
 • przedmiar robót pn.: „Budowa budynku zaplecza szatniowo – sanitarnego, trybuny, instalacje zewnętrzne elektryczne, przyłącza wod-kan w ramach zadania pn.: Budowa dróg wewnętrznych, miejsc postojowych i alejek oraz zjazdu z drogi serwisowej i poboczy w ramach zadania pn.: Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej Etap I cz. 3,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.19.2019: Roboty budowlane - Budowa dróg wewnętrznych, miejsc postojowych i alejek oraz zjazdu z drogi serwisowej i poboczy w ramach zadania pn.: Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej Etap I cz. 3

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza
 • Postępowanie jest prowadzone w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wymienionego w Rozdziale 1, oraz jego jednostek organizacyjnych, którymi są:
  1. Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie, 36-071 Trzciana 353;
  2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy, 36-072 Świlcza 168;
  3. Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie, 36-071 Trzciana 353 C;
  4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce Woliczka 64, 36-071 Trzciana;
  5. Zespół Szkół w Dąbrowie Dąbrowa 51, 36-071 Trzciana;
  6. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej, Błędowa Zgłobieńska 99, 36-071 Trzciana;
  7. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach, Bratkowice 398, 36-055 Bratkowice;
  8. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach z oddziałem przedszkolnym Bratkowice 606, 36-055 Bratkowice;
  9. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach, Bratkowice 150, 36-055 Bratkowice;
  10. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli z oddziałami przedszkolnymi, Mrowla 51, 36-054 Rudna Wielka;
  11. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej, 36-054 Rudna Wielka 60;
  12. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy, 36072 Świlcza 336;
  13. Szkoła Podstawowa w Trzcianie, 36-071 Trzciana 168;
  14. Przedszkole i Żłobek Gminny w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 407A;
  15. Przedszkole w Świlczy, 36-072 Świlcza 116A;
  16. Przedszkole i Żłobek Gminny w Trzcianie, 36-071 Trzciana 193b;
  17. Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat Maluszka” w Błędowej Zgłobieńskiej, Błędowa Zgłobieńska 99B, 36-071 Trzciana,

i które zgodnie z treścią art. 16 ustawy PZP powierzają Zamawiającemu samo przeprowadzenie postępowania, co oznacza, że umowy będące jego skutkiem, a ich dotyczące, będą podpisywać samodzielnie.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.15.2019: Dostawa - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wykonywanie usług pocztowych w 2019 r. w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek krajowych, zagranicznych i nierejestrowanych oraz dostarczanie i odbiór przesyłek do i z siedziby Zamawiającego.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.12.2019: Usługa - Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w Świlczy

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (IK), w tym pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji – Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

COM_CONTENT_READ_MOREPełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (IK), w tym pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji – Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 926 w miejscowości Błędowa Zgłobieńskiej;
2) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137019R dz. nr ewid. 1196 w miejscowości Błędowa Zgłobieńskiej;
3) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 690 w miejscowości Błędowa Zgłobieńskiej;
4) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 108768R dz. nr ewid. 491 w miejscowości Błędowa Zgłobieńskiej;
5) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 1244 w miejscowości Dąbrowa;
6) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137208R dz. nr ewid. 1168 w miejscowości Dąbrowa;
7) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 1701 w miejscowości Mrowla;
8) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137807R dz. nr ewid. 831 w miejscowości Rudna Wielka;
9) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137623R dz. nr ewid. 3325/1 w miejscowości Świlcza;
10) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 2469 w miejscowości Świlcza;
11) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 108763R dz. nr ewid. 306/1 w miejscowości Świlcza;
12) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 548/1, 549 w miejscowości Świlcza;
13) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 910/1 w miejscowości Trzciana;
14) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 108757R dz. nr ewid. 2581 w miejscowości Trzciana;
15) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137306R dz. nr ewid. 688/1 w miejscowości Woliczka;
16) przedmiar robót pn.: Utwardzenie powierzchni terenu na dz. nr ewid. 1698/1 w miejscowości Dąbrowa;
17) specyfikacja techniczna pn.: Przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2019 r. wraz z utwardzeniem terenu części działki nr ewid. 1698/1 w miejscowości Dąbrowa,
18) specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.8.2019: Roboty budowlane - Przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2019 r. Etap I oraz utwardzenie powierzchni terenu na dz. nr ewid. 1698/1 w miejscowości Dąbrowa

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.

Oferty można składać na dowolną ilość części.

Część nr I:

Asortyment oraz ilości kruszyw:

 • kruszywo (frakcja 0-31,5 mm) w ilości 2 400,00 t;
 • kruszywo (frakcja 31,5-63 mm) w ilości 1 000,00 t;

Dostawa kruszywa na teren Gminy Świlcza będzie się odbywać do niżej wymienionych lokalizacji:

 • Rudna Wielka dz. nr ew. 787/6
 • Świlcza dz. nr ew. 3760/1
 • Świlcza dz. nr ew. 4849
 • Trzciana dz. nr ew. 2375

Kruszywo będzie dowożone do wyżej wskazanych miejsc po drogach o szerokości min. 5,00 m. Dostawy kruszywa będą się odbywać w oparciu o harmonogram, który zostanie sporządzony po wyłonieniu Dostawcy (Wykonawcy);

Część nr II:

Asortyment oraz ilości kruszyw:

 • kruszywo (frakcja 0-31,5 mm) w ilości 1 000,00 t;
 • kruszywo (frakcja 31,5-63 mm) w ilości 600,00 t;

Dostawa na teren Gminy Świlcza, transport, rozładunek (rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach) we wskazanych miejscach przez Zamawiającego, z przeznaczeniem na drogi o szerokości max. 3,50 m.

Dotyczy wszystkich części:

Dostarczane kruszywa muszą posiadać uziarnienie ciągłe, być pierwszego gatunku oraz odpowiadać warunkom stawianym przez następujące normy: PN-EN 13242, PN-EN 11112.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.6.2019: Dostawa - Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2019 roku

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • przedmiar robót pn.: Wymiana posadzek w szkołach i przedszkolu, poz. 30,
 • Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Posadzki z wykładzin rulonowych PCW,
 • niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.7.2019: Roboty budowlane - Wymiana posadzek w Zespole Szkół w Dąbrowie, Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej i Szkole Podstawowej w Trzcianie

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 926 w miejscowości Błędowa Zgłobieńskiej;
 2. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137019R dz. nr ewid. 1196 w miejscowości Błędowa Zgłobieńskiej;
 3. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 690 w miejscowości Błędowa Zgłobieńskiej;
 4. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 108768R dz. nr ewid. 491 w miejscowości Błędowa Zgłobieńskiej;
 5. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 1244 w miejscowości Dąbrowa;
 6. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137208R dz. nr ewid. 1168 w miejscowości Dąbrowa;
 7. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 1701 w miejscowości Mrowla;
 8. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137807R dz. nr ewid. 831 w miejscowości Rudna Wielka;
 9. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137623R dz. nr ewid. 3325/1 w miejscowości Świlcza;
 10. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 2469 w miejscowości Świlcza;
 11. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 108763R dz. nr ewid. 306/1 w miejscowości Świlcza;
 12. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 548/1, 549 w miejscowości Świlcza;
 13. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 910/1 w miejscowości Trzciana;
 14. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 108757R dz. nr ewid. 2581 w miejscowości Trzciana;
 15. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137306R dz. nr ewid. 688/1 w miejscowości Woliczka;
 16. przedmiar robót pn.: Utwardzenie powierzchni terenu na dz. nr ewid. 1698/1 w miejscowości Dąbrowa;
 17. specyfikacja techniczna pn.: Przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2019 r. wraz z utwardzeniem terenu części działki nr ewid. 1698/1 w miejscowości Dąbrowa,
 18. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.2.2019: Roboty budowlane - Przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2019 r. Etap I oraz utwardzenie powierzchni terenu na dz. nr ewid. 1698/1 w miejscowości Dąbrowa

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. pozwolenie na budowę parkingu przy budynku  Urzędu Gminy w Świlczy wraz z oświetleniem na dz. nr ewid. 3633/1, 3632/2, 3632/5 położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza – decyzja Starosty Rzeszowskiego Nr 1386/4.125/2018 z dnia 16.08.2018 r., znak: AB.6740.4.125.2018,
 2. projekt budowlany budowy parkingu przy budynku  Urzędu Gminy w Świlczy wraz z oświetleniem na dz. nr ewid. 3633/1, 3632/2, 3632/5 położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza,
 3. projekt wykonawczy budowy parkingu przy budynku  Urzędu Gminy w Świlczy wraz z oświetleniem na dz. nr ewid. 3633/1, 3632/2, 3632/5 położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza,
 4. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych budowy parkingu przy budynku  Urzędu Gminy w Świlczy wraz z oświetleniem na dz. nr ewid. 3633/1, 3632/2, 3632/5 położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza,
 5. przedmiar robót budowy parkingu przy budynku  Urzędu Gminy w Świlczy wraz z oświetleniem na dz. nr ewid. 3633/1, 3632/2, 3632/5 położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza,
 6. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.5.2019: Roboty budowlane - Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Świlczy wraz z oświetleniem na dz. nr ewid. 3633/1, 3632/2, 3632/5 położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • w zakresie Otwartej Strefy Aktywności w Trzcianie:
 1. zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – budowa obiektów małej architektury na dz. nr ewid. 903/10 w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza z dnia 11 stycznia 2018 r.,
 2. projekt budowlany zagospodarowania Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie – OSA – dz. nr ewid. 903/10 obr. Trzciana, Gmina Świlcza,
 3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: „Zagospodarowanie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie – roboty budowlano – drogowe”,
 4. przedmiar robót pn.: „Otwarta Strefa Aktywności w Trzcianie”;
 • w zakresie Otwartej Strefy Aktywności w Rudnej Wielkiej:
 1. zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na dz. nr ewid. 177/9 w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza z dnia 10 stycznia 2018 r.,
 2. projekt budowlany pn.: „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na dz. nr ewid. 177/9 w miejscowości Rudna Wielka Program Rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielkopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA),
 3. pozwolenie na budowę budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9 położonej w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza  - decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 517/4.58/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku, znak: AB.6740.4.58.2017,
 4. projekt budowlany budowy budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9 położonej
  w miejscowości Rudna Wielka,
 5. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Boisko sportowe z zagospodarowaniem - budowa budynku zaplecza szatniowo – socjalnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.; budowę trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury; budowę dróg wewnętrznych, budowę 30 miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowę zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 177/9, 2074, 184, 185 położonej w miejscowości Rudna Wielka - boisko sportowe z zagospodarowaniem,
 6. przedmiar robót pn.: Otwarte Strefy Aktywności w Rudnej Wielkiej.
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.4.2019: Roboty budowlane - Otwarte Strefy Aktywności na terenie Gminy Świlcza – wariant rozszerzony – 2 obiekty zlokalizowane w miejscowości Trzciana i Rudna Wielka – roboty budowlane związane z dostawą i montażem urządzeń

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431 Etap I - km 0+006 – km 0+227:
 1. zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych przebudowy drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431 (dz. nr ewid. 3523/2) z dnia 10.10.2018 r.,
 2. projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431 (dz. nr ewid. 3523/2),
 3. projekt wykonawczy przebudowy drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431 (dz. nr ewid. 3523/2),
 4. projekt zmiany stałej organizacji ruchu przebudowy drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431 (dz. nr ewid. 3523/2),
 5. projekt organizacji ruchu na czas robót przebudowy drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431 (dz. nr ewid. 3523/2),
 6. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych przebudowy drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431 (dz. nr ewid. 3523/2),
 7. przedmiar robót przebudowy drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431 (dz. nr ewid. 3523/2);
 • w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 108762R w miejscowości Mrowla w km 0+550 – km 0+920:
 1. zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych przebudowy drogi gminnej nr 108762R w miejscowości Mrowla w km 0+550 – km 0+920 (dz. nr ewid. 3355/11, 1575/1, 1573/3, 1572/1, 1571/1) z dnia 07.06.2016 r.,
 2. projekt wykonawczy przebudowy drogi gminnej nr 108762R w miejscowości Mrowla w km 0+550 – km 0+920 (dz. nr ewid. 3355/11, 1575/1, 1573/3, 1572/1, 1571/1),
 3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych przebudowy drogi gminnej nr 108762R w miejscowości Mrowla w km 0+550 – km 0+920 (dz. nr ewid. 3355/11, 1575/1, 1573/3, 1572/1, 1571/1),
 4. przedmiar robót przebudowy drogi gminnej nr 108762R w miejscowości Mrowla w km 0+550 – km 0+920 (dz. nr ewid. 3355/11, 1575/1, 1573/3, 1572/1, 1571/1);
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.3.2019: Roboty budowlane - Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431 Etap I - km 0+006 – km 0+227; Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi gminnej nr 108762R w miejscowości Mrow

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza
 

  
Uwaga !!! 

Podaje się prawidłowy Identyfikator postępowania 
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 z dnia 07.02.2019 r. 

58ead922-1b91-4594-9b62-89ba0fd2cb0c

  

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.1.2019: Dostawa - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza

 

 
Komunikat w sprawie składania ofert i dokumentów dotyczących postępowań o udzielanie zamówień publicznych


W związku z zaistniałą, wyjątkową sytuacją zagrożenia zdrowia z powodu rozprzestrzeniającej się epidemii wywołanej koronawirusem i decyzją, iż Urząd Gminy Świlcza zostanie zamknięty dla interesantów od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania, informuję Wykonawców o możliwości składania ofert i dokumentów dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych przez Urząd Gminy Świlcza do skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku Urzędu Gminy Świlcza.

WÓJT GMINY ŚWILCZA
/-/
mgr inż. Adam Dziedzic
 

 
         
 

Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które wymuszają od 18.10.2018 r. elektronizację zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej  (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

  Platforma Zakupowa  
  Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Zamawiający odpowiedzialni za prowadzenie postępowań w zakresie dostaw, usług oraz robót budowlanych będą wysyłać do Państwa, poprzez https://platformazakupowa.pl/, zaproszenie do składania ofert w wersji elektronicznej.
Więcej informacji ...
 
 

Uwaga!!! Zamówienia publiczne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy są zamieszczane na stronie ośrodka:
www.bip-gops.swilcza.com.pl

 

Uwaga: Pliki w formacie "zip" lub "7z" należy zapisać na dysku i rozpakować darmowym programem dekompresującym - 7zip

COM_CONTENT_READ_MOREPrzetargi ogłoszone w 2020 roku

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Świlcza w okresie od 1.1.2021 r. do 31.12.2021 r.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 zadania.

Zadanie 1: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza wraz z wyposażeniem wszystkich zgłoszonych nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych – z wyjątkiem worka koloru popielatego przeznaczonego na popiół pochodzący z instalacji domowego ogrzewania, w który Właściciel wyposaża się we własnym zakresie u Wykonawcy. Cena worka obejmuje koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadu. Worki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych to również pojemniki.

Zadanie 2: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym na terenie Gminy Świlcza wraz z wyposażeniem w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Uwaga!!! Postępowanie ogłoszone na Platformie Zakupowej po linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/372821

 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.26.2020: Usługi: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa wraz z montażem wyposażenia do żłobka oraz przedszkola w Mrowli. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części. Oferty można składać na dowolną ilość części.
1. Część nr I Wyposażenie meble. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr I przedstawia: 1) tabela 1a - wyposażenie do szatni żłobkowej oraz przedszkolnej, 2) tabela 1b - wyposażenie gabinetu dyrektora, 3) tabela 1c - wyposażenie sali żłobkowej nr 1, 4) tabela 1d - wyposażenie sali żłobkowej nr 2, 5) tabela 1e - wyposażenie sali przedszkolnej, 6) tabela 1 f - wyposażenie pomieszczenia socjalnego, będące załącznikami do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Część nr II Wyposażenie zabawki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr II przedstawia: 1) tabela 2a - wyposażenie żłobka: zabawki i pomoce dydaktyczne, 2) tabela 2b - wyposażenie do sali przedszkolnej: zabawki i pomoce dydaktyczne, 3) tabela 2c - wyposażenie do sali przedszkolnej: kącik tematyczny, będące załącznikami do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Część nr III Wyposażenie sprzęt AGD gastronomiczny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr III przedstawia tabela 3 – wyposażenie AGD gastronomiczne będąca załącznikiem do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Część nr IV Wyposażenie sprzęt AGD pralnia.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr IV przedstawia tabela 4 – wyposażenie AGD - pralnia będąca załącznikiem do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Część nr V Wyposażenie RTV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr V przedstawia tabela 5 – wyposażenie – sprzęt RTV będąca załącznikiem do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.25.2020: Dostawa: Dostawa wraz z montażem wyposażenia do żłobka oraz przedszkola w Mrowli

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza w 2020 r. Etap I. Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 zadań.

  • Zadanie 1: Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Mrowla (dz. nr ewid. 2710/25, 2710/24, 2710/45) położonych w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza.
  • Zadanie 2: Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenie drogi krajowej nr 94 w miejscowości Świlcza (na odcinku od km 585,38 do km 585,65) na dz. nr ewid. 4024/1 położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza.
  • Zadanie 3: Instalacja urządzeń na istniejącej sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Świlcza (dz. nr ewid. 3668, 3709, 3714, 3713, 3742).
  • Zadanie 4: Montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie energetycznym nr 52/7/E w miejscowości Świlcza na dz. nr ewid. 4049, 4854, 3713, 3712/1 położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza.
  • Zadanie 5: Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV – oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Mrowla na dz. nr ewid. 1600/2, 1601, 1602/1, 1602/2 położonych w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza.
  • Zadanie 6: Montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie energetycznym nr 7/4/B w miejscowości Mrowla (dz. nr ewid. 1750/9).
  • Zadanie 7: Montaż drugiej oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie nr 35/6/3/WO w miejscowości Mrowla (dz. nr ewid. 1613/6).
  • Zadanie 8: Montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie energetycznym nr 14/7/B w miejscowości Bratkowice (dz. nr ewid. 1973).
  • Zadanie 9: Przebudowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Błędowa Zgłobieńska (dz. nr ewid. 724, 722, 720, 718, 717, 714, 716/1).
  • Zadanie 10: Montaż opraw oświetleniowych na istniejącej sieci elektroenergetycznej do 1 kV w celu oświetlenia odcinka drogi gminnej nr 137407R w miejscowości Bratkowice (dz. nr ewid. 4126, 4125, 6444, 6443, 6440, 6477, 6410).
  • Zadanie 11: Montaż opraw oświetleniowych i przewodu oświetleniowego na istniejącej sieci elektroenergetycznej do 1 kV w celu oświetlenia odcinka drogi powiatowej nr 1381R w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza, na dz. nr ewid. 4040/2, 4219/1, 4219/3, 4219/4, 4220/2, 6526, 6542.
  • Zadanie 12: Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV - oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Świlcza, Gmina Świlcza na dz. nr ewid. 4049, 4050/2, 4050/1, 4054/1, 4054/2, 4055/2, 4055/1, 4057/7, 4058/9, 4057/6, 4058/10, 4060/3, 4060/4, 4061/5, 4061/6, 4062/2, 4062/3, 4063/2, 4063/4, 4063/3, 4064/2, 4065/1, 4065/2, 4066, 4067/1, 4068, 4073/5, 4073/4, 4073/2, 4073/1, 4074/1, 4074/3, 4075/1, 4858/1, 4077/1, 4077/2, 4077/6, 4084/3, 4084/1, 4085/2, 4085/1, 4088/1, 4089/1, 4089/2, 4092/1, 4093, 4094/6, 4095, 4096, 4097, 4099, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104/2, 4105/1, 4105/2, 4106, 4107, 4108/1, 4048/2.
  • Zadanie 13: Budowa oświetlenia siłowni plenerowej w miejscowości Mrowla – lampa hybrydowa na dz. nr ewid. 2710/37 położonej w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza .
  • Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.24.2020: Roboty budowlane - Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza w 2020 r. Etap I

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem w miejscowości Bratkowice w roku szkolnym 2020/2021.
Pod pojęciem dowóz dzieci (uczniów) rozumie się przywóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do szkoły i ich odwóz do miejsca zamieszkania wraz z obsługą, która zapewni warunki bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczniów autobusem.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.23.2020: Usługi - Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem w miejscowości Bratkowice w roku szkolnym 2020/2021

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa na bibliotekę gminną oraz szatnie części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej w zakresie:

1) roboty budowlane,

2) dostawa wyposażenia:

a) szafki dwuskrytkowe o wym. 80x49x150 – 84 szt.,

b) ławki wolnostojące o wym. 120x45 cm – 6 szt.,

c) dostawa i montaż bezkanałowego rekuperatora podsufitowego TX 250-1000 – 1 kpl,

3) instalacja elektryczna wewnętrzna:

a) rozbudowa rozdzielni,

b) instalacja wewnętrzna,

c) instalacja dedykowana,

d) instalacja dedykowana zasilania komputerów - DATA,

e) instalacja komputerowa LAN,

f) demontaż instalacji wewnętrznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.22.2020: Roboty budowlane: Przebudowa na bibliotekę gminną oraz szatnie części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Remonty budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza Etap II.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.
Oferty można składać na dowolną ilość części.
Część I:
Zakres robót:
Roboty remontowe w pracowni chemicznej w Trzcianie
Część II:
Zakres robót:
1) roboty remontowe sufitu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej
Nr 2 w Bratkowicach w zakresie:
a) roboty budowlane,
b) roboty elektryczne;
2) roboty remontowe w Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej
w zakresie:
a) biblioteka,
b) wiatrołap i klatka schodowa wejściowa,
c) korytarze parter,
d) korytarz I piętro,
e) korytarz II piętro,
f) klatka schodowa południowa,
g) wymiana posadzki w pomieszczeniu 22,
h) naprawa cokołu;
3) roboty remontowe w budynku Orlika przy Szkole Podstawowej
w Rudnej Wielkiej w zakresie:
a) roboty demontażowe,
b) roboty rozbiórkowe,
c) roboty okładzinowe ścian i posadzek,
d) pozostałe roboty wykończeniowe;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.21.2020: Roboty budowlane: Remonty budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza Etap II

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Remonty budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza Etap I.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Oferty można składać na dowolną ilość części.

1. Część I: Zakres robót: Roboty remontowe 4 sal lekcyjnych i sali korekcyjnej w Szkole Podstawowej w Dąbrowie:

1) 4 sale lekcyjne na I piętrze,

2) sala korekcyjna w poziomie niskiego parteru,

3) toaleta dla sali korekcyjnej;

2. Część II: Zakres robót:

1) malowanie korytarzy w Szkole Podstawowej w Świlczy w zakresie:

a) korytarze parter,

b) korytarze piętro,

c) klatka schodowa północna,

d) klatka schodowa środkowa;

2) roboty remontowe sali w piwnicy w Szkole Podstawowej w Mrowli w zakresie:

a) demontaż instalacji elektrycznych,

b) instalacja oświetleniowa,

c) instalacja gniazd,

d) remont ścian i sufitu,

e) wymiana posadzki;

3) roboty remontowe w Przedszkolu Publicznym w Świlczy w zakresie:

a) 2 sale lekcyjne + sala gimnastyczna na I piętrze,

b) jadalnia,

c) korytarz przy kuchni na I piętrze,

d) kuchnia główna,

e) korytarz na parterze;

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.20.2020: Roboty budowlane - Remonty budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza Etap I

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Remont dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Świlczy w zakresie:

1) roboty rozbiórkowe,
2) roboty pokrywcze,
3) przewiązka.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.19.2020: Roboty budowlane - Remont dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Świlczy

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • pozwolenie na przebudowę i zmianę użytkowania budynku pawilonu usługowego na budynek administracji publicznej – „Posterunku Policji” z wewnętrznymi instalacjami, przyłącz wody i maszt antenowy na dz. nr ewid. 1096/1, 1096/2 położonych w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza - decyzja Starosty Rzeszowskiego Nr 2390/4.209/2019 z dnia 31.12.2019 r., znak: AB.6740.4.209.2019,
 • projekt budowlany przebudowy i zmiany użytkowania budynku pawilonu usługowego na budynek administracji publicznej – „Posterunku Policji” z wewnętrznymi instalacjami, przyłącz wody i maszt antenowy na dz. nr ewid. 1096/1, 1096/2 położonych w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza,
 • projekt wykonawczy przebudowy i zmiany użytkowania budynku pawilonu usługowego na budynek administracji publicznej – „Posterunku Policji” z wewnętrznymi instalacjami, przyłącz wody i maszt antenowy na dz. nr ewid. 1096/1, 1096/2 położonych w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn. Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku pawilonu usługowego dla potrzeb utworzenia Posterunku Policji na dz. nr ewid. 1096/1 i 1096/2 w Trzcianie gm. Świlcza: branża budowlana + branża sanitarna + branża elektryczna,
 • przedmiar robót – branża budowlana,
 • przedmiar robót – branża sanitarna,
 • przedmiar robót – branża elektryczna,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.18.2020: Roboty budowlane - Przebudowa i zmiana użytkowania budynku pawilonu usługowego na budynek administracji publicznej – „Posterunku Policji” z wewnętrznymi instalacjami, przyłącz wody i maszt antenowy na dz. nr ewid. 1096/1, 1096/2 położonyc

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej na działkach nr ewid.  832/11, 1031, 1070/6, 1072/1, 1073/1, 1074/1, 4849/2 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową  nr 1386R na działce nr ewid. 1080/1 w miejscowości Świlcza na odcinku  drogi o długości 587 mb. Przebudowa skrzyżowania  będzie polegać na wykonaniu  normatywnych łuków relacji skrętnych oraz wykonaniu odcinka drogi  dla rowerów w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1386R.

Zakres robót:

roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, rów kryty, przepust w km 0+260.60, przepust w km 0+439, przepusty pod zjazdami, obramowanie, uzupełnienie szczeliny przykrawężnikowej, nawierzchnia jezdni, nawierzchnia drogi rowerowej, zjazdy, pobocza, roboty wykończeniowe, oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obsługa geodezyjna inwestycji.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.17.2020: Roboty budowlane: Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 832/11, 1031, 1070/6, 1072/1, 1073/1, 1074/1, 4849/2 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1386R na działce nr ewid. 1080/1 w miejscowości Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa wnętrza pawilonu sportowego w Dąbrowie w zakresie:

1) roboty budowlane:

a) roboty rozbiórkowe,
b) roboty murowe, c) stolarka drzwiowa,
d) ściany,
e) sufity,
f) posadzki;

2) roboty sanitarne:

a) demontaże,
b) instalacja wod-kan,

3) roboty elektryczne:

a) rozdzielnie elektryczne, złącza,
b) instalacja siłowa,
c) oświetlenie,
d) system CCTV i RTV.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.16.2020: Roboty budowlane: Przebudowa wnętrza pawilonu sportowego w Dąbrowie

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolną liczbę części.

Część 1 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli na przedszkole i żłobek wraz z nadbudową i rozbudową oraz instalacjami wewnętrznymi: elektryczną i wentylacji mechanicznej, elementami małej architektury, policznikową linią energetyczną oświetlenia, podjazdu-pochylni oraz przebudową sieci gazowej, budowa przyłącza gazu i przebudowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 1612/2 położonej w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza
w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń;

Część 2 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli na przedszkole i żłobek wraz z nadbudową i rozbudową oraz instalacjami wewnętrznymi: elektryczną i wentylacji mechanicznej, elementami małej architektury, policznikową linią energetyczną oświetlenia, podjazdu-pochylni oraz przebudową sieci gazowej, budowa przyłącza gazu i przebudowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 1612/2 położonej w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza
w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

Część 3 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli na przedszkole i żłobek wraz z nadbudową i rozbudową oraz instalacjami wewnętrznymi: elektryczną i wentylacji mechanicznej, elementami małej architektury, policznikową linią energetyczną oświetlenia, podjazdu-pochylni oraz przebudową sieci gazowej, budowa przyłącza gazu i przebudowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 1612/2 położonej w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza
w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń;

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.15.2020: Usługi: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli na przedszkole i żłobek wraz z nadbudową i rozbudową oraz instala

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolną liczbę części.

Część 1 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzcianie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji
w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń;
Część 2 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:
Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzcianie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji
w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Część 3 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:
Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzcianie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji
w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.14.2020: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pał

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2020 r. Etap II w zakresie:
1) przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 108768R na dz. nr ewid. 491, 307 w miejscowości Błędowa Zgłobieńskiej – dł. 0,350 km;
2) przebudowa (modernizacja) drogi gminnej na dz. nr ewid. 1073 w miejscowości Błędowa Zgłobieńskiej – dł. 0,141 km;
3) przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137209R na dz. nr ewid. 1064 w miejscowości Dąbrowa – dł. 0,213 km;
4) przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137212R na dz. nr ewid. 892 w miejscowości Dąbrowa - dł. 0,255 km;
5) przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137808R w miejscowości Rudna Wielka na dz. nr ewid. 785 – dł. 0,116 km;
6) przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137110R na dz. nr ewid. 1627 w miejscowości Mrowla – dł. 0,051 km;
7) przebudowa (modernizacja) drogi gminnej na dz. nr ewid. 106 w miejscowości Woliczka – dł. 0,105 km;
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.13.2020: Roboty budowlane - Przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2020 r. Etap II

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2020 r.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.12.2020: Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2020 r.

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli na przedszkole i żłobek wraz z nadbudową i rozbudową oraz instalacjami wewnętrznymi: elektryczną i wentylacji mechanicznej, elementami małej architektury, policznikową linią energetyczną oświetlenia, podjazdu-pochylni oraz przebudową sieci gazowej, budowa przyłącza gazu i przebudowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 1612/2 położonej w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.9.2020: Roboty budowlane - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli na przedszkole i żłobek wraz z nadbudową i rozbudową oraz instalacjami wewnętrznymi: elektryczną i wentylacji mechanicznej, elementami mał

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Asortyment oraz ilości kruszyw:

 • kruszywo (frakcja 0-31,5 mm) w ilości 3 000,00 t;
 • kruszywo (frakcja 31,5-63 mm) w ilości 2 000,00 t;

Dostawa na teren Gminy Świlcza, transport, rozładunek (rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach) we wskazanych miejscach przez Zamawiającego, z przeznaczeniem na drogi o szerokości max. 5,00 m.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.10.2020: Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2020 r. - powtórzony

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Asortyment oraz ilości kruszyw:

 • kruszywo (frakcja 0-31,5 mm) w ilości 3 000,00 t;
 • kruszywo (frakcja 31,5-63 mm) w ilości 2 000,00 t;

Dostawa na teren Gminy Świlcza, transport, rozładunek (rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach) we wskazanych miejscach przez Zamawiającego, z przeznaczeniem na drogi o szerokości max. 5,00 m.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.8.2020: Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2020 r. - powtórzony

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 Asortyment oraz ilości kruszyw:

 • kruszywo (frakcja 0-31,5 mm) w ilości 3 000,00 t;
 • kruszywo (frakcja 31,5-63 mm) w ilości 2 000,00 t;

Dostawa na teren Gminy Świlcza, transport, rozładunek (rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach) we wskazanych miejscach przez Zamawiającego, z przeznaczeniem na drogi o szerokości max. 5,00 m.

Dostarczane kruszywa muszą posiadać uziarnienie ciągłe, być pierwszego gatunku oraz odpowiadać warunkom stawianym przez następujące normy: PN-EN 13242, PN-EN 11112.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.7.2020: Dostawa - Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2020 r.

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Asortyment oraz ilości kruszyw:
- kruszywo (frakcja 0-31,5 mm) w ilości 3 000,00 t;
- kruszywo (frakcja 31,5-63 mm) w ilości 2 000,00 t;
Dostawa na teren Gminy Świlcza, transport, rozładunek (rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach) we wskazanych miejscach przez Zamawiającego, z przeznaczeniem na drogi o szerokości max. 5,00 m.
Dostarczane kruszywa muszą posiadać uziarnienie ciągłe, być pierwszego gatunku oraz odpowiadać warunkom stawianym przez następujące normy: PN-EN 13242, PN-EN 11112.
Do obowiązków wykonawcy należy:
Świadectwo zgodności musi być dostarczane każdorazowo wraz
z dostarczonym materiałem drogowym.
Dostawa kruszywa na teren Gminy Świlcza będzie się odbywać do niżej wymienionych lokalizacji:
- Rudna Wielka dz. nr ew. 787/6
- Rudna Wielka dz. nr ew. 177/9
- Świlcza dz. nr ew. 3760/1
- Świlcza dz. nr ew. 4849
- Trzciana dz. nr ew. 2375
Dostawa musi odbywać się samochodami dostosowanymi do parametrów drogi. Przewiduje się dostawę samochodami solo, zestawami i ciągnikami siodłowymi z naczepą w zależności od miejsc wyładunku. 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.5.2020: Dostawa - Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2020 r.

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzcianie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:

1) roboty budowlane:

a) roboty rozbiórkowe, b) roboty ziemne, c) elementy konstrukcyjne, d) ankrowanie ściany szczytowej, e) izolacja przeciwwilgociowa fundamentów, f) podłoże betonowe na gruncie, g) konstrukcja dachu, h) pokrycie dachu, i) ścianki działowe murowane, ocieplenie ścian zewnętrznych, j) tynki wewnętrzne, k) wylewki, l) ścianki działowe, m) sufity,  n) podsadzki, o) ceramiczne okładziny ścian, p) roboty malarskie, q) stolarka drzwiowa i okienna zewnętrzna, r) stolarka drzwiowa wewnętrzna, s) elewacja, t) rusztowanie, u) cokół, v) roboty kowalsko – ślusarskie, w) dźwig;

2) instalacje sanitarne:

a) instalacja wentylacji, b) instalacja c.o., c) instalacja wod-kan, d) instalacja gazu;

3) instalacja elektryczna:

a) zasilanie: rury osłonowe; koryta; uziemienie: zasilanie, korytka kablowe parter i piętro, montaż rozdzielnicy RG1, montaż rozdzielnicy RGK, montaż rozdzielnicy RG2, uziemienie; szyna wyrównawcza kotłownia; b) parter: instalacja przyzywowa, instalacja sterowania klapami dymowymi, instalacja oświetlenia, instalacja gniazd, instalacja internetowa i telefonia, pomiary; c) piętro: instalacja przyzywowa, instalacja sterowania klapami dymowymi, instalacja oświetlenia, instalacja gniazd, instalacja internetowa i telefonia, pomiary; d) oświetlenie zewnętrzne; zasilanie pompy ciepła;

4) kanalizacja deszczowa,
5) zagospodarowanie terenu:

a) droga wewnętrzna, miejsca postojowe, c) ciąg pieszy z kotki brukowej betonowej 6/6/6 cm, e) taras z płyt chodnikowych betonowych gr. 8 cm i schody zewnętrzne, g) mur oporowy, 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia  określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.2.2020: Roboty budowlane - Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzcianie i dostosowanie go do pełnienia now

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2020 r. Etap I, utwardzenie powierzchni na działkach nr ewid. 435, 436 w miejscowości Bratkowice oraz utwardzenie powierzchni na dz. nr ewid. 241 w miejscowości Woliczka w zakresie:

1) przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 926 w miejscowości Błędowa Zgłobieńskiej – dł. 0,155 km; 2) przebudowa drogi gminnej Nr 137021R na dz. nr ewid. 1196 w miejscowości Błędowa Zgłobieńskiej – dł. 0,235 km; 3) utwardzenie powierzchni na dz. nr ewid. 435, 436 w miejscowości Bratkowice – dł. 0,042 km; 4) przebudowa drogi gminnej Nr 137110R na dz. nr ewid. 1627 w miejscowości Mrowla – dł. 0,027 km; 5) przebudowa drogi gminnej Nr 137813R na dz. nr ewid. 648/2 oraz drogi gminnej na dz. nr ewid. 2071/2, 2072/2 w miejscowości Rudna Wielka – dł. 0,318 km; 6) przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 3642 w miejscowości Świlcza – dł. 0,122 km; 7) przebudowa drogi gminnej Nr 108763 w miejscowości Świlcza – dł. 0,082 km; 8) przebudowa drogi gminnej Nr 137618R na dz. nr ewid. 3742 w miejscowości Świlcza – dł. 0208 km; 9) przebudowa dróg gminnych na dz. nr ewid. 1440, 1451 w miejscowości Świlcza – dł. 0,290 km; 10) przebudowa drogi gminnej Nr 137500R na dz. nr ewid. 61/1 w miejscowości Trzciana – dł. 0,153 km; 11) przebudowa drogi gminnej Nr 108758R na dz. nr ewid. 1127 w miejscowości Trzciana – dł. 0,231 km; 12) przebudowa drogi gminnej Nr 137510R dz. nr ewid. 1011 oraz drogi gminnej Nr 137509R na dz. nr ewid.1034/1 w miejscowości Trzciana – dł. 0,256 km; 13) przebudowa drogi gminnej Nr 137306R na dz. nr ewid. 688/1 oraz utwardzenie powierzchni na dz. nr ewid. 241 w miejscowości Woliczka – dł. 0,231 km; Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.4.2020: Przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2020 r. Etap I, utwardzenie powierzchni na działkach nr ewid. 435, 436 w miejscowości Bratkowice oraz utwardzenie powierzchni na dz. nr ewid. 241 w miejscowości Woliczka

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ramach realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431, Etap II – km 0+227 – km 0+431 w zakresie wykonania:

 • roboty przygotowawcze,
 • roboty ziemne,
 • odwodnienie korpusu drogowego,
 • podbudowy,
 • nawierzchnia,
 • oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • elementy ulic.
  • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
 • projekt wykonawczy pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431,
 • projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na czas trwania zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431,
 • projekt zmiany stałej organizacji ruchu pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431,
 • wniosek o zgłoszenie wodnoprawne dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431 z dnia 26.04.2018 r.,
 • wniosek o zgłoszenie wodnoprawne dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431 z dnia 04.06.2018 r.,
 • uzgodnienie z Zarządem Dróg Powiatowych w Rzeszowie w/s przebudowy skrzyżowania drogi gminnej nr 108752 R w m. Bratkowice z drogą powiatową nr 215 R relacji Kupno – Bratkowice – Trzciana z dnia 18.07.2018 r. , znak pisma: ZDP-DU-6/435p/34/2018,
 • warunki techniczne zabezpieczenia czynnej sieci gazowej średniego ciśnienia w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431 z dnia 15.05.2018 r., znak pisma: PSGJA.ZMSZ.763B.043.18,
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431,
 • przedmiar robót pn.: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ramach realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431, Etap II – km 0+227 – km 0+431,
 • niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.3.2020: Roboty budowlane - Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ramach realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431, Etap II – km 0+227 – km 0+431

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.

Oferty można składać na dowolną ilość części.

Część nr I:

Asortyment oraz ilości kruszyw:

 • kruszywo (frakcja 0-31,5 mm) w ilości 2 200,00 t;
 • kruszywo (frakcja 31,5-63 mm) w ilości 1 200,00 t;

Dostawa kruszywa na teren Gminy Świlcza będzie się odbywać do niżej wymienionych lokalizacji:

 • Rudna Wielka dz. nr ew. 787/6
 • Świlcza dz. nr ew. 3760/1
 • Świlcza dz. nr ew. 4849
 • Trzciana dz. nr ew. 2375

Kruszywo będzie dowożone do wyżej wskazanych miejsc po drogach o szerokości min. 5,00 m. Dostawy kruszywa będą się odbywać w oparciu o harmonogram, który zostanie sporządzony po wyłonieniu Dostawcy (Wykonawcy);

Część nr II:

Asortyment oraz ilości kruszyw:

 • kruszywo (frakcja 0-31,5 mm) w ilości 900,00 t;
 • kruszywo (frakcja 31,5-63 mm) w ilości 700,00 t;

Dostawa na teren Gminy Świlcza, transport, rozładunek (rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach) we wskazanych miejscach przez Zamawiającego, z przeznaczeniem na drogi o szerokości max. 3,50 m.

Dotyczy wszystkich części:

Dostarczane kruszywa muszą posiadać uziarnienie ciągłe, być pierwszego gatunku oraz odpowiadać warunkom stawianym przez następujące normy: PN-EN 13242, PN-EN 11112.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.1.2020: Dostawa - Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2020 r.