Zamówienia do 30 tysięcy €

 

Uwaga: Pliki w formacie "zip" lub "7z" należy zapisać na dysku i rozpakować darmowym programem dekompresującym - 7zip

    

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

 

Uwaga: Pliki w formacie "zip" lub "7z" należy zapisać na dysku i rozpakować darmowym programem dekompresującym - 7zip

COM_CONTENT_READ_MOREPrzetargi ogłoszone w 2018 roku

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. zestawienie materiałów i ich ilości zawiera tabela stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.

   

 

COM_CONTENT_READ_MOREORP.2612.2.2018: Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych do Urzędu Gminy w Świlczy w 2019 roku

  

Zapytanie ofertowe do projektu pn. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy – nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17 współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej VIII Integracja społeczna: 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej realizowanego przez Gminę Świlcza / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy

   

 

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.4216.22.2018: Usługi - Dowożenie i odwożenie w 2019 r. uczestników zajęć w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Remont Domu Ludowego w Dąbrowie, dostosowanie pomieszczeń do funkcji biblioteki

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7013.15.2018: Remont Domu Ludowego w Dąbrowie, dostosowanie pomieszczeń do funkcji biblioteki

  

Przedmiotem zamówienia jest zakup  półproduktów do prowadzenia zajęć kulinarnych w ramach realizacji projektu pn.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

   

 

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.4216.19.2018: Zakup półproduktów do prowadzenia zajęć kulinarnych w ramach realizacji projektu pn.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpac

  

Gmina Świlcza zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn:

„Przebudowa i rozbudowa z możliwością nadbudowy części parterowej, dostosowanie do pełnienia funkcji opiekuńczo wychowawczych - czterooddziałowe przedszkole i żłobek - budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli działka nr 1612/2”.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7011.33.2018: Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej dla budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

   

 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7021.2.2018: Wykonanie przeglądów rocznych budynków

  

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest zakup półproduktów do prowadzenia zajęć kulinarnych w ramach realizacji projektu pn.: "Funkcjonowanie Środowiskowej $wietlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.4216.15.2018: Zakup półproduktów do prowadzenia zajęć kulinarnych w ramach realizacji projektu pn.: "Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpac

  

Przedmiot zamówienia jest:Przedmiot zamówienia jest:

Wymiana okien w budynku szkoły podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej.

Zakres robót obejmuje:

1) demontaż wraz z wywiezieniem starych okien drewnianych,

2) dostawę i montaż nowych okien z PCV w kolorze białym oraz istniejących parapetów zewnętrznych - ilości i orientacyjne wymiary w świetle ościeży w załączniku nr 1- parametry techniczne - zgodnie z obowiązującym i przepisami prawa,- obróbka ościeży zewnętrznych i wewnętrznych (naprawa i uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz tynków pod parapetami, malowanie ościeży),

• Teren budowy winien być zabezpieczony i oznakowany, w obrębie wykonywanych robót należy zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom obiektu.
• Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie terenu i bezpieczeństwo w rejonie prowadzonych robót, po zakończeniu prac Wykonawca doprowadzi teren do czystości i porządku.
• Okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7021.9.2018: Usługi - Wymiana okien w budynku szkoły podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części zamówienia.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolną liczbę części.
Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część lub części z opisanych niżej czterech części

Część 1:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Dostawa modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii dla 8 budynków na terenie Gminy Świlcza” w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zakres robót objętych nadzorem znajduje się pod linkiem:

http://www.bip.swilcza.com.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30-tysiecy/przetargi-ogloszone-w-2018-roku/284-rgi-271-2-2018

Wartość inwestycji na podstawie umowy z Wykonawcą robót wynosi 625 396,14 zł netto;

Termin realizacji zamówienia: do 28 września 2018 r.

Część 2:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa budynku zaplecza szatniowo – sanitarnego, trybuny, instalacje zewnętrzne elektryczne, przyłącza wod-kan w ramach zadania pn.: Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I cz. 2 zakres 2018” w zakresie specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

Zakres robót objętych nadzorem znajduje się pod linkiem:

http://www.bip.swilcza.com.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30-tysiecy/przetargi-ogloszone-w-2018-roku/336-rgi-271-30-2018

Wartość inwestycji na podstawie umowy z Wykonawcą robót wynosi 563 502,38 zł netto;

Termin realizacji zamówienia: do 20 grudnia 2018 r.

Część 3:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa budynku zaplecza szatniowo – sanitarnego, trybuny, instalacje zewnętrzne elektryczne, przyłącza wod-kan w ramach zadania pn.: Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I cz. 2 zakres 2018” w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zakres robót objętych nadzorem znajduje się pod linkiem:

http://www.bip.swilcza.com.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30-tysiecy/przetargi-ogloszone-w-2018-roku/336-rgi-271-30-2018

Wartość inwestycji na podstawie umowy z Wykonawcą robót wynosi 191 961,85 zł netto;

Termin realizacji zamówienia: do 20 grudnia 2018 r.

Część 4:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa budynku zaplecza szatniowo – sanitarnego, trybuny, instalacje zewnętrzne elektryczne, przyłącza wod-kan w ramach zadania pn.: Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I cz. 2 zakres 2018” w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zakres robót objętych nadzorem znajduje się pod linkiem:

http://www.bip.swilcza.com.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30-tysiecy/przetargi-ogloszone-w-2018-roku/336-rgi-271-30-2018

Wartość inwestycji na podstawie umowy z Wykonawcą robót wynosi 65 064,13 zł netto;

Termin realizacji zamówienia: do 20 grudnia 2018 r.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7011.29.2018: Usługi - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • Program Funkcjonalno Użytkowy stanowiący załącznik nr 1,
 •  niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7013.11.2018: Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji i remontu obiektu sportowego w Mrowli gm. Świlcza

  

Przedmiotem zamówienia jest bezpieczny i punktualny dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Świlcza do Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie przy ul. Ofiar Katynia 1  oraz Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Rzeszowie przy ul. Staszica 10 B wraz z zapewnieniem przewożonym uczniom opieki w roku szkolnym 2018/2019.

 

 

 

COM_CONTENT_READ_MORESO.4464.1.2018: Usługi - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świlcza do Zespołu Szkół Specjalnych „UNICEF” w Rzeszowie i Ośrodka Rehabilitacyjnego w Rzeszowie ul. Staszica w roku szkolnym 2018/2019

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 •  przedmiar robót pn. Remont schodów zewnętrznych przy budynku Przedszkola,
 •  przedmiar robót pn: Remont instalacji wod-kan w Przedszkolu Publicznym w Świlczy,
 •  niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7021.43.2018 powtórzony: Remont instalacji wod – kan oraz schodów zewnętrznych przy budynku Przedszkola w Świlczy

  

Gmina Świlcza zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn:

„Przebudowa i rozbudowa z możliwością nadbudowy części parterowej (rewitalizacja) zabytkowego budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego  w Trzcianie, dostosowanie do pełnienia funkcji opiekuńczo wychowawczych, integracji społecznej w tym możliwości lokalizacji biblioteki gminnej, aktywności fizycznej, zdrowotnej i intelektualnej a także usług profilaktyczno leczniczych i rehabilitacyjnych, likwidacja barier architektonicznych wykonanie przyłączy wodno kanalizacyjnego, energetycznego i gazowego” na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 903/8 w Trzcianie gm. Świlcza.”

z uwzględnieniem możliwości realizacji projektu:

 ”Rewitalizacja Gminy Świlcza – Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”- projekt  „Utworzenie Gminnego Klubu seniora oraz domu dziennej opieki dla osób starszych na terenie gminy Świlcza poprzez rewitalizacje zabytkowego budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzcianie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji”.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7011.26.2018: Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej dla zabytkowego budynku byłego spichlerza w Trzcianie

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • przedmiar robót pn.: Remont schodów zewnętrznych przy budynku Przedszkola,
 • przedmiar robót pn.: Remont instalacji wod-kan w Przedszkola Publicznymw Świlczy,
 •  niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7021.43.2018: Remont instalacji wod – kan oraz schodów zewnętrznych przy budynku Przedszkola w Świlczy

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • Załącznik nr 1 – Część I – Wykaz książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicac
 •  Załącznik nr 2 – Część II - Wykaz książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach
 •  Załącznik nr 3 – Część III - Wykaz książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli
 •  Załącznik nr 4 – Część IV - Wykaz książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej
 •  Załącznik nr 5 – Część V - Wykaz książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy
 •  Załącznik nr 6 – Część VI - Wykaz książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Trzcianie

COM_CONTENT_READ_MORERGP.042.17.2017: Zakup wraz z dostawa książek do bibliotek szkolnych w ramach NPRC

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 •  projekt wykonawczy pn.: Remont łazienki wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi w Przedszkolu działającym przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie, gm. Świlcza, dz. nr ewid. 155),
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na zadnie pn.: Remont łazienki wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi w Przedszkolu działającym przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie, gm. Świlcza – branża budowlana,
 • przedmiar robót pn.: Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie,
 • przedmiar robót pn.: Remont łazienki w Przedszkolu oraz remont łazienek na parterze w budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi,
 • niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7021.11.2018: Remont łazienki w Przedszkolu i sal lekcyjnych oraz łazienek na parterze w budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi


1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części.

2. Oferty można składać na dowolną ilość części.
3. Dla każdej części zamówienia będzie oddzielnie wybierana oferta najkorzystniejsza.

Część 1: Prowadzenie zajęć kulinarnych (zajęcia o charakterze terapeutycznym)
Cel zajęć kulinarnych: odpowiedź na zdiagnozowaną trudność w interakacjach, radzenie  w sytuacjach trudnych, nieśmiałość i panowanie nad emocjami – praca w grupie, systematyczność, dokładność, stawianie i osiąganie celów;
O zakupie półproduktów do zajęć decydować będzie osoba prowadząca zajęcia we współpracy z kierownikiem świetlicy oraz wychowawcami (zakup produktów z projektu).
Łączna liczba godzin do przeprowadzenia zajęć kulinarnych: 91 godzin
Średnia liczba godzin do przeprowadzenia zajęć kulinarnych miesięcznie: 14 godzin
Średnia liczba godzin do przeprowadzenia zajęć kulinarnych tygodniowo: 3-5 godzin

Część 2: Prowadzenie zajęć sportowych (zajęcia o charakterze terapeutycznym)
Cel zajęć sportowych: kontrreakcja na nadpobudliwość ruchową;
Łączna liczba godzin do przeprowadzenia zajęć sportowych: 176 godzin
Średnia liczba godzin do przeprowadzenia zajęć sportowych miesięcznie: 27 godzin
Średnia liczba godzin do przeprowadzenia zajęć sportowych tygodniowo: 6-8 godzin

Część: 3: Prowadzenie zajęć z języka angielskiego (zajęcia o charakterze edukacyjnym)
Cel zajęć z języka angielskiego: nabycie umiejętności i kompetencji z języka angielskiego (porozumiewanie się w języku angielskim);
Łączna liczba godzin do przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego: 117 godzin
Średnia liczba godzin do przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego miesięcznie: 18 godzin
Średnia liczba godzin do przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego tygodniowo: 4-6 godzin

Część: 4: Prowadzenie zajęć z języka niemieckiego (zajęcia o charakterze edukacyjnym)           
Cel zajęć z języka niemieckiego: nabycie umiejętności i kompetencji z języka niemieckiego (porozumiewanie się w języku   niemieckim);
Łączna liczba godzin do przeprowadzenia zajęć z języka niemieckiego: 117 godzin
Średnia liczba godzin do przeprowadzenia zajęć z języka niemieckiego miesięcznie: 18 godzin
Średnia liczba godzin do przeprowadzenia zajęć z języka niemieckiego tygodniowo: 4-6 godzin

Część 5: Prowadzenie zajęć informatycznych (zajęcia o charakterze edukacyjnym)
Cel zajęć informatycznych: nabycie umiejętności i kompetencji informatycznych (TIK)
Łączna liczba godzin do przeprowadzenia zajęć informatycznych: 91 godzin
Średnia liczba godzin do przeprowadzenia zajęć informatycznych miesięcznie: 14   godzin
Średnia liczba godzin do przeprowadzenia zajęć informatycznych tygodniowo: 3-5 godzin

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.4216.10.2018: Prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz edukacyjnych dla 30 uczestników Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pn. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”

  

Roboty budowlane - Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza na działkach nr ewid. 4775, 4776/2, 4776/4, 4776/5, 4776/6

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7013.8.2018 - powtórzony I: Roboty budowlane - Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza na działkach nr ewid. 4775, 4776/2, 4776/4,

  

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF w zakresie specjalności:

 •  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7011.19.2018 - powtórzony III: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dzi

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF w zakresie specjalności:

 • konstrukcyjno - budowlanej;
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7011.19.2018 - powtórzony II: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dzie

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie odwodnienia boisk sportowych obejmującego:

    1) przyłącz kanalizacji deszczowej
    2) drenaż
    3) korytka betonowe odwadniające

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7011.22.2018: Wykonanie odwodnienia i drenażu boisk sportowych na terenie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:Określa projekt budowlany "Roboty budowlane polegające na wykonaniu zadaszenia nad schodami zewnętrznymi prowadzącymi do kotłowni zlokalizowanej w budynku Przedszkola w Bratkowicach"

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7013.8.2018: Roboty budowlane - Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w miejscowości 8ratkowice, gmina Świlcza na działkach nr ewid. 4775, 4776/2, 4776/4, 4776/5, 4776/6

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • pozwolenie na zmianę sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola (dz. nr ewid. 783) – decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 195/4.258.2018 z dnia 12.02.2018 r., znak AB.6740.4.258.2017,
 • projekt budowlany pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola, dz. nr ewid. 783)”,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na zadnie pn.: „Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola” – branża budowlano-konstrukcyjna,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: Instalacje elektryczne,
 • szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Rozbudowa instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz zabezpieczenie istniejących instalacji w zakresie p.poż.,
 • przedmiar robót pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola – roboty budowlane,
 • przedmiar robót pn.: Adaptacja części pomieszczeń szkoły  na potrzeby przedszkola - instalacja  oświetlenia awaryjnego  oraz oddymiana,
 • przedmiar robót pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola – instalacja hydrantowa wod.-kan,
 • niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.042.1.2018 - powtórzony III: Roboty budowlane - Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola realizowana w ramach projektu „Utworzenie i funkcjonowanie miejsc przedszkolnych w mi

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Określa projekt budowlany "Roboty budowlane polegające na wykonaniu zadaszenia nad schodami zewnętrznymi prowadzącymi do kotłowni zlokalizowanej w budynku Przedszkola w Bratkowicach", przedmiary robót. Wyceniony przedmiar robót należy dostarczyć wraz z ofertą.

 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7021.36.2018: Odnowienie elewacji Przedszkola Publicznego w Bratkowicach

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF w zakresie specjalności:

 • konstrukcyjno - budowlanej;
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7011.19.2018 - powtórzony: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dziedzi

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • pozwolenie na zmianę sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola (dz. nr ewid. 783) – decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 195/4.258.2018 z dnia 12.02.2018 r., znak AB.6740.4.258.2017,
 • projekt budowlany pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola, dz. nr ewid. 783)”,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na zadnie pn.: „Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola” – branża budowlano-konstrukcyjna,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: Instalacje elektryczne,
 • szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Rozbudowa instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz zabezpieczenie istniejących instalacji w zakresie p.poż.,
 • przedmiar robót pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola – roboty budowlane,
 • przedmiar robót pn.: Adaptacja części pomieszczeń szkoły  na potrzeby przedszkola - instalacja  oświetlenia awaryjnego  oraz oddymiana,
 • przedmiar robót pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola – instalacja hydrantowa wod.-kan,
 • niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.042.1.2018 - powtórzony II: Roboty budowlane - Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola realizowana w ramach projektu „Utworzenie i funkcjonowanie miejsc przedszkolnych w mie

  

Opis przedmiotu zamówienia:

   1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części.
   2. Oferty można składać na dowolną ilość części. 
   3. Dla każdej części zamówienia będzie oddzielnie wybierana oferta najkorzystniejsza. 
   4. Część 1 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – drogowiec,
   5. Część 2 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej i energetycznej,
   6. Część 3 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej. 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7011.20.2018: Usługi - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy

  

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części.
 2. Oferty można składać na dowolną ilość części.
 3. Dla każdej części zamówienia będzie oddzielnie wybierana oferta najkorzystniejsza.
 4. Część 1 - Prowadzenie zajęć z języka angielskiego
 5. Część 2 - Prowadzenie zajęć z języka niemieckiego
 6. Część 3 - Prowadzenie zajęć kulinarnych
 7. Część 4 - Prowadzenie zajęć sportowych
 8. Część 5 - Prowadzenie zajęć informatycznych

 

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.4216.8.2018: Zapytanie ofertowe do projektu pn. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy – nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17 współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dowożenie i odwożenie w 2018 r. uczestników zajęć w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy.
 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
 • Transport tj. przywiezienie z terenu Gminy Świlcza tj. spod domów lub szkoły lub przedszkola do Świetlicy w Świlczy i odwiezieniu do domów zamieszkania uczestników Świetlicy, w tym na jednej trasie około 18 uczestników. Świetlica w Świlczy zapewnia w trakcie transportu opiekuna dla dowożonych osób.
 • Liczba dowożonych uczestników zajęć w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy: 30 osób.
 • Szczegółowy harmonogram dowożenia i odwożenia uczestników Świetlicy w Świlczy oraz lista adresów uczestników Świetlicy zostanie przekazana Wykonawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy.
 • Harmonogram może ulegać zmianom w celu optymalizacji świadczonych usług lub gdy wynikać będzie z absencji/sytuacji losowych uczestników lub planu pracy Świetlicy w Świlczy.
 • Transport uczestników Świetlicy odbywał się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku. W soboty, niedziele święta oraz w dni wolne od pracy uczestnicy Świetlicy w Świlczy nie będą dowożeni. Zamawiający zastrzega sobie jednak możliwość zorganizowania np. dodatkowego wyjazdu (wycieczki itp.) dla uczestników Świetlicy na weekendzie lub w dniu świątecznym (np. uroczystości z okazji 3 Maja, Święta Niepodległości w dniu 11 listopada, etc.). W takim przypadku wykonawca zapewni dowóz uczestników w pozostałe dni.
 • Szacunkowa dzienna liczba kilometrów powinna mieścić się w przedziale około 100 km (łącznie). W szczególnych przypadkach np. masowych zachorowań lub konieczności zmiany trasy spowodowanej objazdem, dzienna ilość kilometrów może ulec zmianie lub dowóz uczestników może zostać odwołany.
 • Dowożenie odbywać się będzie w godzinach 1100 – 1530, odwożenie w godz. 1700-1800.
 • Godziny dowożenia oraz odwożenia określone w pkt. 7 mogą ulec zmianie z uwagi na nieprzewidziane okoliczności.
 • Dla realizacji wyjazdów zbiorowych, np. na wycieczki i inne imprezy, wykonawca zapewni dowóz uczestników w godzinach innych, niż w pozostałe dni. Zamawiający uzgodni harmonogram takich przejazdów z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 • Uczestnikami Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy są również osoby niepełnosprawne, w tym mogą być również osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.
 • Przewóz osób musi być dokonany środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, spełniającym wymogi w w/w zakresie oraz posiadającym niezbędne ubezpieczenie i możliwość poruszania się i zawracania po wąskich drogach lokalnych.
 • Środek transportu powinien być wyposażony w klimatyzację samochodową.
 • Zapewnienie samochodu, kierowcy, ubezpieczenie samochodu, kierowcy i osób przewożonych tym samochodem na czas transportu należy do obowiązków wykonawcy usług.
 • W przypadku nie wykonania usługi przez wykonawcę w uzgodnionym terminie wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej skutkiem braku wykonania usługi. W takim wypadku wykonawcy zostanie potrącona równowartość wyrządzonej szkody z wynagrodzenia za wykonanie usługi.
 • W przypadku awarii środka transportu, wykonawca zobowiązuje się do podstawienia innego środka transportu przystosowanego do wykonania przedmiotu umowy.
 • Wykonawca musi mieć do dyspozycji samochód (samochody) do przewożenia osób w zakresie określonym w pkt. 1, 10 i 11 niniejszego zapytania.
 • Wykonawca zobowiązany jest posiadać wszystkie wymagane prawem zezwolenia na transport osób.
 • Dodatkowe informacje dla wykonawcy:
 1. w samochodzie musi być miejsce dla opiekuna,
 2. cena musi pokryć koszty dojazdu do Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy.

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.4216.7.2018: Zapytanie ofertowe do projektu pn. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy – nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17 współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF w zakresie specjalności:

 • konstrukcyjno - budowlanej;
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7011.19.2018: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dziedzictwa kulturow

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru  inwestorskiego w zakresie specjalności drogowej.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części

Oferty można składać na dowolną ilość części:

Część 1

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej na zadaniu pn.: Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF w zakresie:

 • Budowa ciągów pieszo - rowerowych w Gminie Świlcza tj.:
 1. budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2150 R o długości 828,77 m w miejscowości Bratkowice,
 2. budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1386 R oraz drogi powiatowej nr 1333 R o długości 2 400,00 m w miejscowościach Świlcza, Mrowla oraz Rudna Wielka,
 3. budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1377 R o długości 757,91 m w miejscowości Rudna Wielka;
 • Przebudowa zatok autobusowych w Gminie Świlcza;
 • Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze gminnej
  nr 108764 R w miejscowości Rudna Wielka;

Część 2:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności drogowej na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy”;

Część 3:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności drogowej na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 137406R w km 0+000 – km 0+796 (dz. nr ewid. 3903) w miejscowości Bratkowice

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7011.18.2018: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności drogowej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • pozwolenie na zmianę sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola (dz. nr ewid. 783) – decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 195/4.258.2018 z dnia 12.02.2018 r., znak AB.6740.4.258.2017,
 • projekt budowlany pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola, dz. nr ewid. 783)”,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na zadnie pn.: „Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola” – branża budowlano-konstrukcyjna,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: Instalacje elektryczne,
 • szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Rozbudowa instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz zabezpieczenie istniejących instalacji w zakresie p.poż.,
 • przedmiar robót pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola – roboty budowlane,
 • przedmiar robót pn.: Adaptacja części pomieszczeń szkoły  na potrzeby przedszkola - instalacja  oświetlenia awaryjnego  oraz oddymiana,
 • przedmiar robót pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola – instalacja hydrantowa wod.-kan,
 • niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.042.1.2018 - powtórzony: Roboty budowlane - Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola realizowana w ramach projektu „Utworzenie i funkcjonowanie miejsc przedszkolnych w miej

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 • niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza
  w 2018 r.,
 • przedmiar robót – Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych 2018 r.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7021.22.2018: Roboty budowlane - Remont łazienek w budynku Urzędu Gminy w Świlczy

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 • niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza
  w 2018 r.,
 • przedmiar robót – Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych 2018 r.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7013.6.2018: Roboty budowlane - Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2018 roku

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • pozwolenie na zmianę sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola (dz. nr ewid. 783) – decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 195/4.258.2018 z dnia 12.02.2018 r., znak AB.6740.4.258.2017,
 • projekt budowlany pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola, dz. nr ewid. 783)”,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na zadnie pn.: „Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola” – branża budowlano-konstrukcyjna,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: Instalacje elektryczne,
 • szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Rozbudowa instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz zabezpieczenie istniejących instalacji w zakresie p.poż.,
 • przedmiar robót pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola – roboty budowlane,
 • przedmiar robót pn.: Adaptacja części pomieszczeń szkoły  na potrzeby przedszkola - instalacja  oświetlenia awaryjnego  oraz oddymiana,
 • przedmiar robót pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola – instalacja hydrantowa wod.-kan,
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.042.1.2018: Roboty budowlane - Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola realizowana w ramach projektu „Utworzenie i funkcjonowanie miejsc przedszkolnych w miejscowości Rud

  

Przedmiot zamówienia:
   Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych (sali z zapleczem, magazynu) w Bratkowicach na potrzeby żłobka oraz remont pochyli dla niepełnosprawnych

 

COM_CONTENT_READ_MORERGP.042.20.2017: Adaptacja pomieszczeń przedszkola w Bratkowicach na potrzeby żłobka

  

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa wraz z montażem pierwszego wyposażenia żłobka - sali i szatni oraz dostawa wyposażenia i zabawek na plac zabaw

 

COM_CONTENT_READ_MORERGP.042.20/2.2017: Dostawa wraz z montażem pierwszego wyposażenia żłobka oraz placu zabaw

  

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa wraz z montażem pierwszego wyposażenia żłobka - sali i szatni oraz dostawa wyposażenia i zabawek na plac zabaw

 

COM_CONTENT_READ_MORERGP.042.20/3.2017: Dostawa wraz z montażem wyposażenia kuchni oraz dostawa innych pomocy

  

 1. Przedmiot opracowania:

Opracowanie dokumentacji projektowej przewiązki pomiędzy istniejącymi bioblokami o orientacyjnych wymiarach: 4,50x23,00 m w branży konstrukcyjno-budowlanej (bez instalacji).

 1. Zakres prac:
 • złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym wyrys i wypis z ewidencji gruntów (o ile taka konieczność będzie zachodziła),
 • opracowanie podkładów mapowych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania: uzgodnień, decyzji, opinii,
 • opracowanie materiałów do uzyskania stosowanych uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, zatwierdzeń, zgłoszeń do właściwych organów lub instytucji,
 • uzyskanie uzgodnień, opinii, decyzji niezbędnych do pozwolenia na budowę i oddania obiektu do użytkowania,
 • opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlano – wykonawczy) którą należy uzgodnić z Zamawiającym. Dokumentacja projektowa winna być na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym. W/w dokumentacja projektowa wymaga uprzedniego zatwierdzenia rozwiązań materiałowych i technologicznych przez Gminę Świlcza,
 • opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7011.13.2018: Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej budowy przewiązki pomiędzy istniejącymi bioblokami (zbiornikami) na terenie oczyszczalni ścieków w Świlczy dz. nr ew.4849

 

W ramach sporządzenia planu:

 • opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz wszelkich pozostałych opracowań i dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami (w formie papierowej i elektronicznej),
 • opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu,
 • prace planistyczne obejmujące w tym: prace o charakterze proceduralnym: redakcja ogłoszeń prasowych, obwieszczeń, pism, wniosków, zawiadomień (wraz z rozdzielnikiem), opracowanie stanowiska w sprawie uwag zawartych w opiniach i uzgodnieniach oraz w wyniku uwagi i wniosków wniesionych w związku z wyłożeniem projektu i prognozy do publicznego wglądu,
 • udział w prezentacjach i przygotowanie prezentacji projektu oraz prognozy oddziaływania na środowisko na posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Komisji Rady Gminy i Sesji Rady Gminy oraz dla potrzeb dyskusji publicznej nad wyłożonymi do wglądu projektami,
 • przygotowanie dokumentacji formalno – prawnej w celu przedłożenia Wojewodzie do sprawdzenia zgodności z przepisami,
 • opracowanie projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie wymienionym w umowie (w wersji papierowej i elektronicznej),
 • w razie konieczności dokonanie korekt w projekcie, prognozie oddziaływania na środowisko oraz pozostałych dokumentach na każdym etapie sporządzania, wynikających z opinii, uzgodnień i uwag oraz powtórzenie czynności związanych z ewentualnym uwzględnieniem uwag,
 • dokonanie podsumowania na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.).

W ramach sporządzenia studium:

 • opracowanie wszelkich opracowań i dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami (w formie papierowej i elektronicznej),
 • prace planistyczne obejmujące w tym: prace o charakterze proceduralnym: redakcja ogłoszeń prasowych, obwieszczeń, pism, wniosków, zawiadomień (wraz z rozdzielnikiem), opracowanie stanowiska w sprawie uwag zawartych w opiniach i uzgodnieniach oraz w wyniku uwagi i wniosków wniesionych w związku z wyłożeniem projektu do publicznego wglądu,
 • udział w prezentacjach i przygotowanie prezentacji projektu na posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Komisji Rady Gminy i Sesji Rady Gminy oraz dla potrzeb dyskusji publicznej nad wyłożonymi do wglądu projektami,
 • przygotowanie dokumentacji formalno – prawnej w celu przedłożenia Wojewodzie do sprawdzenia zgodności z przepisami,
 • opracowanie projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie wymienionym w umowie (w wersji papierowej i elektronicznej),
 • w razie konieczności dokonanie korekt w projekcie, prognozie oddziaływania na środowisko oraz pozostałych dokumentach na każdym etapie sporządzania, wynikających z opinii, uzgodnień i uwag oraz powtórzenie czynności związanych z ewentualnym uwzględnieniem uwag.

COM_CONTENT_READ_MORERGP.6721.3.2017: Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Świlcza oraz sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Świlcza

 
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów z placówek oświatowych z terenu Gminy Świlcza na basen i odwiezienie uczniów z powrotem z basenu do placówek oświatowych.

Dowóz dzieci na basen będzie się odbywał wg następującego harmonogramu:

 • Dowóz uczniów na basen OSiR w Głogowie Małopolskim, adres: 36-060 Głogów Małopolski, ul. Parkowa 15,
 • Dowóz dzieci na basen RCSiR w Ropczycach, adres: 39-100 Ropczyce, ul. Konarskiego 6

COM_CONTENT_READ_MORESO.5315.11.2018: Dowóz uczniów z placówek oświatowych z terenu Gminy Świlcza na basen w okresie od 1 marca 2018 roku do 07 czerwca 2018 roku

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.
Oferty można składać na dowolną ilość części.
Dla każdej części zamówienia będzie oddzielnie wybierana oferta najkorzystniejsza.

Część nr 1: Usługi transportowe samochodem samowyładowczym o ładowności 18t:
a) wynajem samochodu do transportu kruszywa i innych materiałów – rozliczanie wynajmu samochodu za ładowny tonokilometr,
b) wynajem samochodu do transportu mas ziemnych przy robotach prowadzonych przez gminną grupę remontową – rozliczanie godzinowe wynajmu samochodu.

Zakres:
Transport materiałów sypkich samochodem samowyładowczym o ładowności 18 t. (dopuszczalna odchyłka ładowności ±10%).
Transport, rozładunek we wskazanych miejscach na terenie Gminy Świlcza. Rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach.
Drogi, na których będą wykonywane usługi są o szerokości min. 3,00 m.
W ofercie należy podać ładowność samochodu oraz cenę za:
► 1 tonokilometr, przy rozliczania części 1a,
► 1 godzinę wynajmu samochodu, przy rozliczania części 1b;

Część nr 2: Transport samochodem samowyładowczym o ładowności 10t. z urządzeniem do załadunku HDS:
a) wynajem samochodu samowyładowczego o ładowności 10t z urządzeniem do załadunku HDS,
b) wynajem samochodu do transportu kruszywa i innych materiałów – rozliczanie wynajmu samochodu za ładowny tonokilometr,
c) wynajem samochodu do transportu mas ziemnych przy robotach prowadzonych przez gminną grupę remontową – rozliczanie godzinowe wynajmu samochodu.

Zakres:
Transport materiałów samochodem o ładowności 10t. (dopuszczalna odchyłka ładowności ±20%) z urządzeniem do załadunku HDS
o udźwigu 1.50t. Transport, rozładunek we wskazanych miejscach na terenie Gminy Świlcza.
Rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach.
Drogi, na których będą wykonywane usługi są o szerokości min. 3,00 m.
W ofercie należy podać cenę za:
► 1 m-g wynajmu samochodu wraz z pracą HDS i operatorem, przy rozliczaniu części 2a
► 1 tonokilometr, przy rozliczania części 2b,
► 1 godzinę wynajmu samochodu, przy rozliczania części 2c;

Obowiązkiem wykonawcy jest posiadanie zezwolenia do wykonywania usług zgodnych z przedmiotem zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7013.2.2018: Usługi - Transport materiałów drogowych w roku 2018

Uwaga!!! Zamówienia publiczne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy są zamieszczane na stronie ośrodka:
www.bip-gops.swilcza.com.pl

 

Uwaga: Pliki w formacie "zip" lub "7z" należy zapisać na dysku i rozpakować darmowym programem dekompresującym - 7zip

COM_CONTENT_READ_MOREPrzetargi ogłoszone w 2019 roku

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. zestawienie materiałów i ich ilości zawiera tabela stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.

 

COM_CONTENT_READ_MOREORP.271.6.2019: Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych do Urzędu Gminy w Świlczy w 2020 roku

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych budowy elementów małej architektury – plac zabaw w miejscowości Trzciana dz. nr ewid. 2375/2 z dnia 19.09.2019 r.,
 • projekt budowlany budowy elementów małej architektury – plac zabaw w miejscowości Trzciana dz. nr ewid. 2375/2,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Budowa obiektów małej architektury w Trzcianie,
 • przedmiar robót pn.: Budowa obiektów małej architektury w Trzcianie – Etap I.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7011.16.2019: Rozeznanie cenowe - Budowa obiektów małej architektury w Trzcianie - Etap I

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych budowy elementów małej architektury – plac zabaw w miejscowości Błędowa Zgłobieńska dz. nr ewid. 736/1, 727/2 z dnia 03.09.2019 r.,
 • projekt budowlany budowy elementów małej architektury – plac zabaw w miejscowości Błędowa Zgłobieńska dz. nr ewid. 736/1, 727/2,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Budowa obiektów małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej,
 • przedmiar robót pn.: Budowa obiektów małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej – Etap I.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.042.4.2019: Rozeznanie cenowe - „Budowa obiektów małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej – Etap I realizowanego w ramach projektu pn.: "Uczymy się i bawimy aktywnie spędzając czas – doposażenie placu zabaw w Błędowej Zgłobieńskiej” współfinansowan

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2020 r.

COM_CONTENT_READ_MOREŚDS.261.1.2019: Usługi - Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2020 r.

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla 197 uczestników szkoleń w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza” odbywających się w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 27 marca 2020 r.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.042.23.2018/9: Rozeznanie cenowe - Sukcesywne świadczenie usługi cateringowej dla 197 uczestników szkoleń w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza”

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń wraz z montażem i wykonaniem stref bezpieczeństwa zgodnie z certyfikatami urządzeń Etap I w zakresie:
 1. lokomotywa z wagonem zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową wg opisu (nr 2 planu) – 1 kpl,
 2. huśtawka bocianie gniazdo (nr 3 planu) – 1 kpl,
 3. betonowy stół do gry w pilkarzyki (nr 8 planu) – 1 kpl.
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
 1. zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych budowy elementów małej architektury – plac zabaw w miejscowości Błędowa Zgłobieńska dz. nr ewid. 736/1, 727/2 z dnia 03.09.2019 r., stron 2,
 2. projekt budowlany budowy elementów małej architektury – plac zabaw w miejscowości Błędowa Zgłobieńska dz. nr ewid. 736/1, 727/2, stron 22,
 3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Budowa obiektów małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej, stron 18,
 4. przedmiar robót pn.: Budowa obiektów małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej – Etap I, stron 1.

UWAGA:!!!

Betonowy stół do gry w piłkarzyki

Jako rozwiązanie równoważne dopuszcza się wykonanie stołu o konstrukcji stalowej dopuszczonej do użytkowania w warunkach zewnętrznych zakotwionego na trwale
w gruncie.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.042.4.2019: Rozeznanie cenowe - „Budowę obiektów małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej – Etap I realizowanego w ramach projektu pn.: "Uczymy się i bawimy aktywnie spędzając czas – doposażenie placu zabaw w Błędowej Zgłobieńskiej” współfinansowan

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) opis docieplenia ścian budynku wraz z kolorystyką elewacji,
2) przedmiar robót pn.: Termomodernizacja Pawilonu Sportowego w Mrowli,
3) niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7013.11.2019: Roboty budowlane - Termomodernizacja Pawilonu Sportowego w Mrowli

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych budowy elementów małej architektury – plac zabaw w miejscowości Błędowa Zgłobieńska dz. nr ewid. 736/1, 727/2 z dnia 03.09.2019 r.,
 • projekt budowlany budowy elementów małej architektury – plac zabaw w miejscowości Błędowa Zgłobieńska dz. nr ewid. 736/1, 727/2,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Budowa obiektów małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej,
 • przedmiar robót pn.: Budowa obiektów małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej – Etap I.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.042.4.2019: Rozeznanie cenowe - „Budowę obiektów małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej – Etap I realizowanego w ramach projektu pn.: "Uczymy się i bawimy aktywnie spędzając czas – doposażenie placu zabaw w Błędowej Zgłobieńskiej” współfinansowan

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • Przegląd roczny elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania.
 • Przegląd instalacji gazowej.
 • Przegląd przewodów kominowych – dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (obowiązkowy).
 • Przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

COM_CONTENT_READ_MORERGP.7021.6.2019: Usługi - Wykonanie przeglądów rocznych budynków

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Świlcza

COM_CONTENT_READ_MORERGP.6232.1.2019: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świlcza

  

Towarzystwo Miłośników Ziemi Bratkowickiej w Bratkowicach

zaprasza do złożenia oferty na:

"Przebudowę kapliczki św. Jana Nepomucena w parku podworskim w Bratkowicach”, mająca na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu realizowaną w ramach projektu grantowego pt.: „Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego - przebudowa kapliczki w parku podworskim w Bratkowicachw ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • Załącznik nr 1 – Pozwolenie na budowę obejmujące przebudowę obiektów małej architektury (kapliczka św. Jana Nepomucena, plac zabaw, słupy do monitoringu parkowego) w parku podworskim na działce nr ewid. 3608/22 położonej w miejscowości Bratkowice, stron 2,
 • Załącznik nr 2 – Projekt budowlany, stron 55,
 • Załącznik nr 3 – Przedmiar robót „Kapliczka św. Jana Nepomucena”, stron 5,
 • Załącznik nr 4 – Pozwolenie konserwatorskie na wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową kapliczki św. Jana Nepomucena i przebudową placu zabaw dla dzieci na terenie parku podworskiego w Bratkowicach, stron 3,
 • Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stron 9,
 • niniejsze zapytanie ofertowe.

 

COM_CONTENT_READ_MOREZapytanie ofertowe - Przebudowa kapliczki św. Jana Nepomucena w parku podworskim w Bratkowicach

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest bezpieczny i punktualny dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Świlcza do Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie przy ul. Ofiar Katynia 1, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Rzeszowie przy ul. Staszica 10 B, oraz Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Dzienny Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży wraz z zapewnieniem przewożonym uczniom opieki w roku szkolnym 2019/2020.
Pod pojęciem dowóz należy rozumieć przewóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do szkoły i placówki i z powrotem do miejsca zamieszkania.

COM_CONTENT_READ_MORESO.4464.1.2019: Usługi - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świlcza do Zespołu Szkół Specjalnych „UNICEF” w Rzeszowie, Ośrodka Rehabilitacyjnego w Rzeszowie ul. Staszica oraz Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w R

  

Towarzystwo Miłośników Ziemi Bratkowickiej w Bratkowicach

zaprasza do złożenia oferty na:

"Przebudowę kapliczki św. Jana Nepomucena w parku podworskim w Bratkowicach”, mająca na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu realizowaną w ramach projektu grantowego pt.: „Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego - przebudowa kapliczki w parku podworskim w Bratkowicachw ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • Załącznik nr 1 – Pozwolenie na budowę obejmujące przebudowę obiektów małej architektury (kapliczka św. Jana Nepomucena, plac zabaw, słupy do monitoringu parkowego) w parku podworskim na działce nr ewid. 3608/22 położonej w miejscowości Bratkowice, stron 2,
 • Załącznik nr 2 – Projekt budowlany, stron 55,
 • Załącznik nr 3 – Przedmiar robót „Kapliczka św. Jana Nepomucena”, stron 5,
 • Załącznik nr 4 – Pozwolenie konserwatorskie na wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową kapliczki św. Jana Nepomucena i przebudową placu zabaw dla dzieci na terenie parku podworskiego w Bratkowicach, stron 3,
 • Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stron 9,
 • niniejsze zapytanie ofertowe.

 

COM_CONTENT_READ_MOREZapytanie ofertowe powtórzone - Przebudowa kapliczki św. Jana Nepomucena w parku podworskim w Bratkowicach

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Bratkowickiej w Bratkowicach

zaprasza do złożenia oferty na:

"Przebudowę kapliczki św. Jana Nepomucena w parku podworskim w Bratkowicach”, mająca na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu realizowaną w ramach projektu grantowego pt.: „Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego - przebudowa kapliczki w parku podworskim w Bratkowicachw ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • Załącznik nr 1 – Pozwolenie na budowę obejmujące przebudowę obiektów małej architektury (kapliczka św. Jana Nepomucena, plac zabaw, słupy do monitoringu parkowego) w parku podworskim na działce nr ewid. 3608/22 położonej w miejscowości Bratkowice, stron 2,
 • Załącznik nr 2 – Projekt budowlany, stron 55,
 • Załącznik nr 3 – Przedmiar robót „Kapliczka św. Jana Nepomucena”, stron 5,
 • Załącznik nr 4 – Pozwolenie konserwatorskie na wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową kapliczki św. Jana Nepomucena i przebudową placu zabaw dla dzieci na terenie parku podworskiego w Bratkowicach, stron 3,
 • Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stron 9,
 • niniejsze zapytanie ofertowe.

 

 

COM_CONTENT_READ_MOREZapytanie ofertowe - Przebudowa kapliczki św. Jana Nepomucena w parku podworskim w Bratkowicach

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
 • projekt budowlany pn.: Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na pokój higienistki szkolnej i bibliotekę,
 • szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na zadnie pn.: „Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na pokój higienistki szkolnej i bibliotekę” – branża budowlano-konstrukcyjna,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: „Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na pokój higienistki szkolnej i bibliotekę” – branża instalacji sanitarnych,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: „Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na pokój higienistki szkolnej i bibliotekę” – branża instalacji elektrycznych,
 • przedmiar robót pn.: „Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na pokój higienistki szkolnej i bibliotekę” – branża architektura,
 • przedmiar robót pn.: „Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na pokój higienistki szkolnej i bibliotekę” – branża instalacje sanitarne,
 • przedmiar robót pn.: „Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Bratkowicach” – branża instalacje elektryczne.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7013.2.2019: Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach z przeznaczeniem na pokój higienistki i bibliotekę

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji na portalu społecznościowym Facebook (lub innym równoważnym) projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza”.

Zakres zamówienia obejmuje realizację kampanii reklamowej na portalu społecznościowym Facebook (na profilu Gminy Świlcza) lub innym równoważnym, poprzez przygotowanie i publikację 2 sponsorowanych postów reklamowych, wg poniższego opisu:

 • czas realizacji jednego posta reklamowego co najmniej 30 dni kalendarzowych, którego termin uruchomienia wskaże Zamawiający na co najmniej 7 dni przed uruchomieniem,
 • wykonawca na podstawie informacji przekazanych przez Zamawiającego jest obowiązany do przygotowania projektu publikacji posta reklamowego w języku polskim i do zilustrowania treści odpowiednimi zdjęciami/grafikami, które przekaże Zamawiający,
 • forma dostępu do profilu Gminy Świlcza zostanie ustalona wspólnie z Zamawiającym,
 • Zamawiający wymaga, aby grupa docelowa, do której trafiać będzie post reklamowy, była określona - post ma obejmować swym zasięgiem m.in. mieszkańców gminy Świlcza (jako główna grupa docelowa) i opcjonalnie w uzgodnieniu z Zamawiającym mieszkańców województwa podkarpackiego i/lub lubelskiego - dodatkowo,
 • Zamawiający wymaga, aby post reklamowy miał następujące parametry - wymagane: wiek w grupie 25-74 lat; opcjonalne parametry: Zamawiający ustali bezpośrednio z Wykonawcą przed publikacją stosownie do opcji/kryteriów oferowanych przez portal Facebook (lub inny równoważny),
 • Wykonawca zobowiązuje się do osiągnięcia szacowanej ilości osób, do których dotrze post reklamowy na poziomie: minimum 250 użytkowników dziennie (średnia dzienna),
 • Wykonawca prowadzić będzie bieżący monitoring kampanii reklamowej za pomocą ogólnodostępnych statystyk generowanych z portalu społecznościowego,
 • Wykonawca dokona analizy statystyk promowanego postu,
 • Na podstawie monitoringu i przygotowanej analizy statystyk Wykonawca przygotuje raport z osiągniętych efektów promocji postu reklamowego - raport zostanie przekazany Zamawiającemu do 3 dni roboczych od zakończenia kampanii reklamowej danego postu, na podstawie, którego zostanie sporządzony Protokół odbioru zlecenia cząstkowego, następnie Wykonawca wystawi fakturę i dokonana zostanie wypłata wynagrodzenia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.042.23.2018/6: Zapytanie ofertowe - Usługa promocji na portalu społecznościowym Facebook (na profilu Gminy Świlcza) lub innym równoważnym projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłonienie 3 instruktorów/instruktorek do przeprowadzenia szkoleń zgodnie ze scenariuszem szkoleniowym. Zamówienie obejmuje 7 modłów szkoleniowych podzielonych na 3 części, przy czym Zamawiający informuje, że oferty mogą być składane do każdej części, tzn. że jeden instruktor/instruktorka może prowadzić więcej niż 1 część zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.042.23.2018/1: Zapytanie ofertowe - Wyłonienie 3 instruktorów/instruktorek do przeprowadzenia szkoleń w 7 modułach tematycznych realizowanych w ramach projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza” współfinansowanego ze środków Unii Eu

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów dla uczestników szkoleń oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.042.23.2018/4: Zakup materiałów dla uczestników szkoleń oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza” - powtórzony

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie prac rozbiórkowych zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie nr PINB.5162.4.2.2018 z dnia 26-02-2019r. nieużytkowanego budynku mieszkalnego o wymiarach 13,05*6,00m z przybudówką o wymiarach 2,50*6,00m, w zakresie:

 1. wykonania rozbiórki pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, więźby dachowej drewnianej, drewnianych ścian, elementów posadowienia budynku, elementów murowanych, demontaż stolarki okiennej i drzwiowej.
 2. wykonanie rozbiórki wszystkich przybudówek i innych obiektów na działce,
 3. likwidacja studni kopanej,
 4. uporządkowanie terenu działki – wyplantowanie terenu po budynku.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7021.38.2019: Roboty rozbiórkowe - Rozbiórką drewnianego budynku mieszkalnego w Woliczce działka nr 710

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów dla uczestników szkoleń oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.042.23.2018/4: Zakup materiałów dla uczestników szkoleń oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 Dowóz uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrowli w okresie od dnia 03.06.2019 r. do 07.06.2019 r. na Zieloną Szkołę

COM_CONTENT_READ_MOREDowóz uczniów na Zieloną Szkołę SP Nr 1 w Mrowli

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zakup 12 sztuk komputerów przenośnych typu laptop i tablet wraz z oprogramowaniem i urządzeniem dedykowanym do bezpiecznego transportowania sprzętu w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego.

Niniejsze zapytanie zostało upublicznione poprzez zamieszczenie na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

COM_CONTENT_READ_MORERGI.042.23.2018/2: Zapytanie ofertowe - Zakup 12 sztuk komputerów przenośnych typu laptop i tablet wraz z oprogramowaniem i urządzeniem dedykowanym do bezpiecznego transportowania sprzętu w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Wójta Gminy Świlcza w realizacji celów i zadań gminy przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, powinien być prowadzony przez usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późno zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

Usługa swoim zakresem obejmuje:

 • identyfikacja obszarów potencjalnego ryzyka i dokonania ich analizy,
 • opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2019, o którym mowa wart. 283 Ustawy o finansach publicznych, w oparciu o analizę ryzyka,
 • przeprowadzenie co najmniej dwóch zadań audytowych zgodnie z planem audytu na 2019 r.
 • podejmowanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania obszarów podlegających audytowi,
 • terminowe sporządzenie rzetelnej dokumentacji z prowadzonych audytów,
 • przygotowanie sprawozdania z wykonania audytu za 2019 rok, w terminie do 31 stycznia 2020 r.
 • prowadzenie akt stałych i bieżących audytu.

COM_CONTENT_READ_MOREZapytanie ofertowe na świadczenie usług audytu wewnętrznego

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup półproduktów do prowadzenia zajęć kulinarnych w ramach realizacji projektu pn.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.4216.6.2019: Rozeznanie cenowe - Zakup półproduktów do prowadzenia zajęć kulinarnych w ramach realizacji projektu pn.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2019 r.,
3) przedmiar robót – Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych 2019 r.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7013.6.2019: Roboty budowlane - Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2019 r.

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych budowy wiaty i obiektów małej architektury w miejscowości Trzciana (dz. nr ewid. 3013) z dnia 25.06.2018 r.,

- projekt budowlany budowy wolnostojącej wiaty oraz obiektów małej architektury na dz. nr ewid. 3013 w Trzcianie,

- zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych budowy obiektów małej architektury w miejscowości Trzciana (dz. nr ewid. 3013) z dnia 15.01.2018 r.,

- projekt budowlany budowy obiektów małej architektury na dz. nr ewid. 3013 w Trzcianie,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

- przedmiar robót pn.: „Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej z elementami małej architektury przy stawach w Trzcianie”.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.042.18.2018: Roboty budowlane - Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej z elementami małej architektury przy stawach w Trzcianie

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa niniejsze rozeznanie cenowe:

 • Dowóz uczniów na basen OSiR w Głogowie Małopolskim, adres: 36-060 Głogów Małopolski, ul. Parkowa 15
 • Dowóz dzieci na basen RCSiR w Ropczycach, adres: 39-100 Ropczyce, ul. Konarskiego 6

COM_CONTENT_READ_MORESO.5315.1.2019: Usługa - Dowóz uczniów z placówek oświatowych z terenu Gminy Świlcza na basen i odwiezienie uczniów z powrotem z basenu do placówek oświatowych

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszego rozeznania cenowego.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7021.9.2019: Odnowienie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Mrowli

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • Dowóz uczniów na basen OSiR w Głogowie Małopolskim, adres: 36-060 Głogów Małopolski, ul. Parkowa 15
 • Dowóz dzieci na basen RCSiR w Ropczycach, adres: 39-100 Ropczyce, ul. Konarskiego 6

COM_CONTENT_READ_MORESO.5315.1.2019: Usługa - Dowóz uczniów z placówek oświatowych z terenu Gminy Świlcza na basen i odwiezienie uczniów z powrotem z basenu do placówek oświatowych

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia został podzielony na  2 części.

Oferty można składać na dowolną ilość części.

Dla każdej części zamówienia będzie oddzielnie wybierana oferta najkorzystniejsza.

Część nr 1

Usługi transportowe samochodem samowyładowczym o ładowności 18t:

 1. wynajem samochodu do transportu kruszywa i innych materiałów – rozliczanie wynajmu samochodu za ładowny tonokilometr,
 2. wynajem samochodu do transportu mas ziemnych przy robotach prowadzonych przez gminną grupę remontową – rozliczanie godzinowe wynajmu samochodu.

Zakres:

Transport materiałów sypkich samochodem samowyładowczym o ładowności 18 t. (dopuszczalna odchyłka ładowności ±10%).

Transport, rozładunek we wskazanych miejscach na terenie Gminy Świlcza. Rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach.

Drogi, na których będą wykonywane usługi są o szerokości min. 3,00 m.

W ofercie należy podać ładowność samochodu oraz cenę za:

 • 1 tonokilometr, przy rozliczania części 1a,
 • 1 godzinę wynajmu samochodu, przy rozliczania części 1b;

Część nr 2

Transport samochodem samowyładowczym o ładowności 10t.
z urządzeniem do załadunku HDS:

 1. wynajem samochodu samowyładowczego o ładowności 10t z urządzeniem do załadunku HDS,
 2. wynajem samochodu do transportu kruszywa i innych materiałów – rozliczanie wynajmu samochodu za ładowny tonokilometr,
 3. wynajem samochodu do transportu mas ziemnych przy robotach prowadzonych przez gminną grupę remontową – rozliczanie godzinowe wynajmu samochodu.

Zakres:

Transport materiałów samochodem o ładowności 10t. (dopuszczalna odchyłka ładowności ±20%) z urządzeniem do załadunku HDS
o udźwigu 1.50t. Transport, rozładunek we wskazanych miejscach na terenie Gminy Świlcza.

Rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach.

Drogi, na których będą wykonywane usługi są o szerokości min. 3,00 m.

W ofercie należy podać cenę za:

 • 1 m-g wynajmu samochodu wraz z pracą HDS i operatorem, przy rozliczaniu części 2a
 • 1 tonokilometr, przy rozliczania części 2b,
 • 1 godzinę wynajmu samochodu, przy rozliczania części 2c;

Obowiązkiem wykonawcy jest posiadanie zezwolenia do wykonywania usług zgodnych z przedmiotem zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7013.3.2019: Usługi - Transport materiałów drogowych w 2019 r.

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje dobór, dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych klimatyzatorów w następujących jednostkach Gminy Świlcza:

1. Szkoła w Mrowli:

 • 2 sale lekcyjne,
 • sekretariat.

2. Przedszkole Publiczne w Świlczy:

 • 6 sal zajęć,
 • jadalnia,
 • pomieszczenia biurowe: sekretariat, pok. dyr., pok. nauczycielski, pok. intendenta, pok. terapii.

3. Dom Ludowy w Bratkowicach - filia GCKSiR:

 • sala lustrzana,
 • kuchnia.

Zakres rzeczowy obejmuje:

 1. montaż urządzeń - klimatyzatorów (jednostki zewnętrzne i wewnętrzne) wraz z przynależnym osprzętem i armaturą,
 2. podłączenie jednostki zewnętrznej i wewnętrznej,
 3. podłączenie systemu klimatyzacji do istniejącej lub doprowadzonej instalacji elektrycznej,
 4. sprawdzenie szczelności układu chłodniczego,
 5. uruchomienie systemu klimatyzacji,
 6. instruktaż obsługi klimatyzacji.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7013.1.2019: Dostawa urządzeń oraz montaż uruchomienie instalacji klimatyzacji w jednostkach organizacyjnych Gminy Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej na przebudowę oraz uzbrojenie w zakresie kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej drogi gminnej dz. nr ew. 3251 w miejscowości Świlcza wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na realizację inwestycji”, a w tym:
 1. Projektu budowlanego wraz z informacją BIOZ – 5 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf),
 2. Projektu wykonawczego – 3 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf),
 3. Kosztorysu inwestorskiego oraz zbiorczego zestawienia kosztów całej inwestycji – 2 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf oraz formacie właściwym dla używanego do kosztorysowania programu),
 4. Przedmiarów robót – 2 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf oraz formacie właściwym dla używanego do kosztorysowania programu),
 5. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zakresu robót objętych przedmiotem umowy – 2 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf),
 6. Zatwierdzonego projektu organizacji ruchu – 3 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf).
 • Uzyskanie wszelkich ekspertyz, opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych do otrzymania w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenie na budowę lub brak sprzeciwu dla zgłoszenia robót.

COM_CONTENT_READ_MORERGP.7011.8.2019: Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej na przebudowę oraz uzbrojenie w zakresie kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej drogi gminnej dz. nr ew. 3251 w miejscowości Świlcza wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na reali

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • Malowanie ścian farbą zmywalną
 • Malowanie lamperii farbą odporną na szorowanie
 • Pomalowanie lamperii lakierem
 • Mycie konstrukcji stalowej - sufit, dźwigary.
 • Wykonanie uszczelnienia miedzy dachem a ścianami

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7021.3.2019: Malowanie sali gimnastycznej o wym. 12x24m w Szkole Podstawowej w Mrowli

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • Oświetlenie dróg gminnych w Świlczy:
 1. Oświetlenie przy DK 94, od istniejących latarni do przystanku MPK-strona północna ok 270 m 6 latarni, oraz dołożenie 3 lamp na słupach istniejących kabel ziemny tj. wzdłuż działki 1802/9 do dz. 1810/1;
 2. Oświetlenie drogi gminnej dz. nr 3713 - montaż 3 lamp na sł 62/7/F, 63/7/F, 52/7/E;
 3. Oświetlenie drogi przy ,,Osiedlu'' (m.in. działka nr ew . 4048/2), 10 słupów sieci szerokopasmowych i 6 słupów PGE - lamp 17.
 • Oświetlenie dróg gminnych w Mrowli:
 1. Oświetlenie drogi na działce nr 1601-tzw. Osiedle "Lotnisko'';
 2. Uzupełnienie lampy na słupie oświetleniowym działka nr 1750/9;
 3. Uzupełnienie lampy na słupie oświetleniowym działka nr 2710/26;
 4. Uzupełnienie lampy na ostatnim słupie oświetleniowym - droga na cmentarz;
 5. Oświetlenie siłowni plenerowej - montaż lampy hybrydowej na działce nr 2710/37.
 • Uzupełnienie brakującego oświetlenia na terenie wsi Bratkowice - Dąbry:
 1. na słupie 32/1/4/A (przed 781);
 2. na słupie 32/4/A (przed 782A);
 3. na słupie 14/7/B przy działce nr 1717/6  nr d. 770A - (gniazdo bocianie).
 • Uzupełnienie brakującego oświetlenia przy lokalnych drogach w Rudnej Wielkiej:
 1. ciąg pieszo-rowerowy dz. 875/5 do 868/2 - 750 m;
 2. 629/10 do 629/8 - 230 m;
 3. 741/5 do 741/8 - 200 m.
 • Oświetlenie drogi w Błędowej Zgłobieńskiej - od szkoły w kierunku kościoła: dz. 713/2 - 711 - 724: 220 m.

 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7011.2.2019: Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej budowy oświetlenia dróg gminnych w m. Świlcza, Mrowla, Bratkowice, Rudna Wielka, Błędowa Zgłobieńska gm. Świlcza

 
Opis przedmiotu zamówienia:

Dowożenie termosów z żywnością do:

1) Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej,
2) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrowli,
3) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach,

i odwożeniu pustych termosów z w/w placówek do Przedszkola w Bratkowicach na rok 2019

COM_CONTENT_READ_MORESP-204-1/2019: Dowóz posiłków do SP w Rudnej Wielkiej, SP Nr 1 w Mrowli i SP Nr 2 w Bratkowicach

 

 
Komunikat w sprawie składania ofert i dokumentów dotyczących postępowań o udzielanie zamówień publicznych


W związku z zaistniałą, wyjątkową sytuacją zagrożenia zdrowia z powodu rozprzestrzeniającej się epidemii wywołanej koronawirusem i decyzją, iż Urząd Gminy Świlcza zostanie zamknięty dla interesantów od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania, informuję Wykonawców o możliwości składania ofert i dokumentów dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych przez Urząd Gminy Świlcza do skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku Urzędu Gminy Świlcza.

WÓJT GMINY ŚWILCZA
/-/
mgr inż. Adam Dziedzic
 

 
         
 

Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które wymuszają od 18.10.2018 r. elektronizację zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej  (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

  Platforma Zakupowa  
  Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Zamawiający odpowiedzialni za prowadzenie postępowań w zakresie dostaw, usług oraz robót budowlanych będą wysyłać do Państwa, poprzez https://platformazakupowa.pl/, zaproszenie do składania ofert w wersji elektronicznej.
Więcej informacji ...
 
 

Uwaga!!! Zamówienia publiczne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy są zamieszczane na stronie ośrodka:
www.bip-gops.swilcza.com.pl

 

Uwaga: Pliki w formacie "zip" lub "7z" należy zapisać na dysku i rozpakować darmowym programem dekompresującym - 7zip

COM_CONTENT_READ_MOREPrzetargi ogłoszone w 2020 roku

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Trzciana na dz. nr ewid. 349/3.

        Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7013.9.2020: Roboty budowlane: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Trzciana na dz. nr ewid. 349/3

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi okazjonalnych przewozów w 2020 r. (dzieci i dorośli) w zakresie:
1) liczba przewożonych osób - od 10 do 56,
2) zgłoszenie wyjazdu - minimum 3 dni przed planowanym terminem (przy zgłoszeniu Zamawiający poda ilość osób do przewiezienia aby Wykonawca mógł dobrać odpowiedni środek transportu);
3) za czas oczekiwania na wyjazdach nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie;
4) rozliczenie za każdy wyjazd będzie następować na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego;
5) środek transportu powinien być wyposażony w klimatyzację samochodową;
6) Wykonawca ubezpiecza pojazd i przewożone osoby od wszelkich szkód, które mogą powstać podczas przewozu i pozostają w związku z wykonywanym przewozem (OC i NNW);
7) wymagania techniczne - przewozy muszą być wykonywane wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w obowiązujących przepisach prawnych dotyczących przewozu osób;
8) w przypadku awarii pojazdu lub innych wypadków losowych uniemożliwiających wykonanie przewozu Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zapewnić pojazd zastępczy na swój koszt;
9) zapewnienia dwóch kierowców, jeżeli wyjazd będzie tego wymagał;
10) Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów za dojazd oraz powrót środka transportu ze wskazanych miejsc przez Zamawiającego;
11) środek transportu przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat należy oznaczyć z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej;
12) w przypadku spadku temperatury na zewnątrz poniżej 5°C Wykonawca zobowiązany jest ogrzewać pojazd w trakcie realizacji przewozu;
13) odległości przewozu liczy się od miejsca wyjazdu wskazanego przez Zamawiającego do miejsca powrotu wskazanego przez niego - możliwie najkrótszą trasą;
14) koszty parkingów pokrywa organizator wyjazdu;
15) łączna kwota środków przeznaczona na realizację przedmiotu zamówienia wynosi 50 000,00 zł brutto.

COM_CONTENT_READ_MOREORP.271.4.2020: Usługi - Świadczenie usługi okazjonalnych przewozów

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dowożenie termosów z żywnością do:

1) Szkoły Podstmvowej w Rudnej Wielkiej,
2) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrowli,
3) Szkoly Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach,

i odwożeniu pustych termosów z w/w placówek do Przedszkola w Bratkowicach na rok 2020

COM_CONTENT_READ_MORESP-204-1/2020: Oferta cenowa na zadanie: Dowóz posiłków do SP w Rudnej Wielkiej, SP Nr l w Mrowli i SP Nr 2 w Bratkowicach

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Transport materiałów drogowych w 2020 r.

Przedmiot zamówienia został podzielony na  2 części.
Oferty można składać na dowolną ilość części.
Dla każdej części zamówienia będzie oddzielnie wybierana oferta najkorzystniejsza.

Część nr 1
Usługi transportowe samochodem samowyładowczym o ładowności 18t:

  1. wynajem samochodu do transportu kruszywa i innych materiałów – rozliczanie wynajmu samochodu za ładowny tonokilometr,
  2. wynajem samochodu do transportu mas ziemnych przy robotach prowadzonych przez gminną grupę remontową – rozliczanie godzinowe wynajmu samochodu.

Zakres:
Transport materiałów sypkich samochodem samowyładowczym o ładowności 18 t. (dopuszczalna odchyłka ładowności ±10%).
Transport, rozładunek we wskazanych miejscach na terenie Gminy Świlcza. Rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach.
Drogi, na których będą wykonywane usługi są o szerokości min. 3,00 m.
W ofercie należy podać ładowność samochodu oraz cenę za:

  • 1 tonokilometr, przy rozliczania części 1a,
  • 1 godzinę wynajmu samochodu, przy rozliczania części 1b;

Część nr 2
Transport samochodem samowyładowczym o ładowności 10t. z urządzeniem do załadunku HDS:

  1. wynajem samochodu samowyładowczego o ładowności 10t z urządzeniem do załadunku HDS,
  2. wynajem samochodu do transportu kruszywa i innych materiałów – rozliczanie wynajmu samochodu za ładowny tonokilometr,
  3. wynajem samochodu do transportu mas ziemnych przy robotach prowadzonych przez gminną grupę remontową – rozliczanie godzinowe wynajmu samochodu.

Zakres:
Transport materiałów samochodem o ładowności 10t. (dopuszczalna odchyłka ładowności ±20%) z urządzeniem do załadunku HDS o udźwigu 1.50t. Transport, rozładunek we wskazanych miejscach na terenie Gminy Świlcza.
Rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach.
Drogi, na których będą wykonywane usługi są o szerokości min. 3,00 m.
W ofercie należy podać cenę za:

  • 1 m-g wynajmu samochodu wraz z pracą HDS i operatorem, przy rozliczaniu części 2a
  • 1 tonokilometr, przy rozliczania części 2b,
  • 1 godzinę wynajmu samochodu, przy rozliczania części 2c;

Obowiązkiem wykonawcy jest posiadanie zezwolenia do wykonywania usług zgodnych z przedmiotem zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7013.1.2020: Usługi - Transport materiałów drogowych w 2020 r.

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej związanej z wyjazdami uczniów w okresie ferii zimowych.

Szczegółowy plan wyjazdów określa harmonogram zajęć podczas ferii zimowych w okresie od 13.01.2020 r. do 17.01.2020 r. stanowiący załącznik do niniejszego Rozeznania cenowego.

W ramach przedmiotu zamówienia zaplanowane są w dniach 13-17 stycznia 2020 r. (przez 5 dni), wyjazdy ze szkół około 150 osób (w tym opiekunów);

Wykonawca ma zapewnić  3 autobusy – na każdy dzień (5 dni).

Dzieci będą podzielone:

-  Szkoła Podstawowa nr 1 w Bratkowicach, Szkoła Podstawowa nr 2 w Bratkowicach   (razem),
- Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej i Szkoła Podstawowa w Mrowli (razem),
- Szkoła Podstawowa w Świlczy, Zespół Szkół w Dąbrowie, Szkoła Podstawowa w Trzcianie (razem);

  Autobusy każdego dnia muszą być do dyspozycji ok. 7 godzin w godz. 8.30-16.00 (dowiezienie i odwiezienie).

COM_CONTENT_READ_MOREORP.271.2.2020: Świadczenie usługi transportowej związanej z wyjazdami uczniów w okresie ferii zimowych