Zarządzenia - 2019

Tytuł Odsłony
Zarządzenie Nr 139.2019 Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do sporządzenia projektu budżetu na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029 Odsłon: 12
Zarządzenie Nr 73.2019 Wójta Gminy Świlcza z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w gminie Świlcza" Odsłon: 60
Zarządzenie Nr 55.2019 Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świlcza za 2018 rok Odsłon: 90
Zarządzenie Nr 56.2019 Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w gminie Świlcza" Odsłon: 66
Zarządzenie Nr 36.2019 Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń Typ projektu: Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP - Konkurs zamknięty nr RPPK.04.01.00-IZ.00-18-004/18 Odsłon: 137
Zarządzenie Nr 7.2019 Wójta Gminy Świlcza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 Odsłon: 476
Zarządzenie Nr 2.2019 Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zasad funkcjonowania przedszkoli publicznych na terenie Gminy Świlcza w okresie ferii letnich Odsłon: 345