Uchwały podjęte w 2020 r.

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XXVIII/227/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 7 września 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świlcza w roku szkolnym 2020/2021 Odsłon: 4
Uchwała Nr XXVIII/226/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 7 września 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/223/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świlcza w roku szkolnym 2020/2021 Odsłon: 4
Uchwała Nr XXVIII/225/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 7 września 2020 r. zmieniająca uchwalę w sprawie wyboru metody ustalenia opiaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty Odsłon: 8
Imienny wykaz głosowań radnych na XXVIII Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 7 września 2020 r. Odsłon: 34
Uchwała Nr XXVII/224/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2017 w miejscowości Świlcza Odsłon: 32
Uchwała Nr XXVII/223/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świlcza w roku szkolnym 2020/2021 Odsłon: 14
Imienny wykaz głosowań radnych na XXVII Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 31 sierpnia 2020 r. Odsłon: 27
Uchwała Nr XXVI/222/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Polityki Społecznej Odsłon: 36
Uchwała Nr XXVI/221/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia woli przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 137609R w miejscowości Świlcza” Odsłon: 28
Uchwała Nr XXVI/220/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis- przesłano do RIO Odsłon: 31
Uchwała Nr XXVI/219/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 32
Uchwała Nr XXVI/218/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chmielnik Odsłon: 27
Uchwała Nr XXVI/217/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu Odsłon: 26
Uchwała Nr XXVI/216/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świlcza Odsłon: 49
Uchwała Nr XXVI/215/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zaniechania łączenia klas III Szkoły Podstawowej w Trzcianie Odsłon: 26
Uchwała Nr XXVI/214/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zaniechania łączenia klas VII Szkoły Podstawowej w Trzcianie Odsłon: 22
Uchwała Nr XXVI/213/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem Odsłon: 22
Uchwała Nr XXVI/212/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej” Odsłon: 21
Uchwała Nr XXVI/211/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Świlcza Odsłon: 23
Uchwała Nr XXVI/210/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteriów, trybu przyznawania i wysokości nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze Odsłon: 23
Uchwała Nr XXVI/209/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Świlcza w roku 2019 Odsłon: 20
Uchwała Nr XXVI/208/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świlcza za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Odsłon: 21
Uchwała Nr XXVI/207/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie” Odsłon: 23
Uchwała Nr XXVI/206/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie” Odsłon: 19
Uchwała Nr XXVI/205/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Świlcza Odsłon: 21