Uchwały podjęte w 2019 r.

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr V/47/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Odsłon: 208
Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Woliczce bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu Odsłon: 149
Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Trzciana-Olszyny” Odsłon: 141
Uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Świlcza do realizacji Projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Odsłon: 134
Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Świlcza, zasad ustalania i wysokości stawek tej opłaty a także poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasenta Odsłon: 137
Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty Odsłon: 198
Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2019-2028 Odsłon: 138
Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2019 Odsłon: 132
Imienny wykaz głosowań radnych na V Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 28 stycznia 2019 r. Odsłon: 158