Uchwały podjęte w 2019 r.

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XV/130/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Odsłon: 1
Uchwała Nr XV/129/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 października 2019 r. - Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Świlcza Odsłon: 2
Imienny wykaz głosowań radnych na XV Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 15 października 2019 r. Odsłon: 2
Uchwała Nr XIV/128/2019 Rady Gminy Świlcza w sprawie wyboru ławników na kadencję lat 2020 - 2023 Odsłon: 30
Uchwała Nr XIV/127/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2019 Odsłon: 21
Uchwała Nr XIV/126/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zwolnienia - w ramach pomocy de minimis - od podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Świlcza Odsłon: 21
Uchwała Nr XIV/125/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchylenia niektórych uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Odsłon: 20
Uchwała Nr XIV/123/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2019 Odsłon: 12
Imienny wykaz głosowań radnych na XIV Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 30 września 2019 r. Odsłon: 23
Uchwała Nr XIII/122/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 2 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania radnym i sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej Odsłon: 59
Uchwała Nr XIII/121/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2019 Odsłon: 34
Uchwała NR XIII/120/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 2 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu Odsłon: 31
Uchwała Nr XIII/119/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 2 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta Gminy Świlcza Odsłon: 55
Uchwała Nr XIII/118/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 2 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 38
Uchwała Nr XIII/117/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 2 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Świlcza, wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ustalony wymiar zajęć bezpłatnych oraz warunków częściowego zwolnienia z tej opłaty Odsłon: 27
Uchwała Nr XIII/116/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 2 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Świlcza na lata 2015 – 2023 – Program Rozwoju Odsłon: 16
Uchwała Nr XIII/115/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Głogów Małopolski w przedmiocie wzajemnego powierzenia sobie realizacji zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu niektórych dróg Odsłon: 24
Uchwała Nr XIII/114/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Trzciana Odsłon: 27
Uchwała Nr XIII/113/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 24
Uchwała Nr XIII/112/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2019 Odsłon: 23
Uchwała Nr XIII/111/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” Odsłon: 24
Imienny wykaz głosowań radnych na XIII Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 2 września 2019 r. Odsłon: 49
Uchwała NR XII/110/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu Odsłon: 54
Uchwała NR XII/109/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 47
Uchwała NR XII/108/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2019 Odsłon: 45