Uchwały podjęte w 2012 r.

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XXXI/247/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych i planistycznych dla rzeszowskiego obszaru funkcjonalnego - ROF" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Odsłon: 272
Uchwała Nr XXXI/246/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wniesienia zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” Odsłon: 283
Uchwała Nr XXXI/245/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wniesienia zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” Odsłon: 261
Uchwała Nr XXXI/244/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Odsłon: 284
Uchwała Nr XXXI/243/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami Odsłon: 250
Uchwała Nr XXXI/242/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Odsłon: 258
Uchwała Nr XXXI/241/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Odsłon: 258
Uchwała Nr XXXI/240/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2012 r. Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Świlcza Odsłon: 272
Uchwała Nr XXXI/239/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świlcza” oraz zasad i trybu jego nadawania. Odsłon: 266
Uchwała Nr XXXI/238/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 roku Odsłon: 257
Uchwała Nr XXXI/237/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 234
Uchwała Nr XXXI/236/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2012 Odsłon: 234
Uchwała Nr XXX/235/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy oraz nadania jej statutu Odsłon: 235
Uchwała Nr XXX/234/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Świlcza do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Odsłon: 227
Uchwała Nr XXX/233/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2012 Odsłon: 231
Uchwała Nr XXX/232/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej Odsłon: 245
Uchwała Nr XXIX/231/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie odwołania od Postanowienia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie w sprawie podziału Gminy Świlcza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym znak: DRZ – 732 – 38 – 2/12 z dnia 5 grudnia 2012 r Odsłon: 224
Uchwała Nr XXVIII/230/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Świlcza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Odsłon: 242
Uchwała Nr XXVIII/229/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2012 w miejscowości Trzciana Odsłon: 259
Uchwała Nr XXVIII/228/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany (Nr 1/2012) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza Odsłon: 248
Uchwała Nr XXVIII/227/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnych z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia związanej z tym umowy Odsłon: 250
Uchwała Nr XXVIII/226/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej Odsłon: 242
Uchwała Nr XXVIII/225/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie użyczenia nieruchomości komunalnej Odsłon: 252
Uchwała Nr XXVIII/224/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości Odsłon: 241
Uchwała Nr XXVIII/223/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w odniesieniu do nieruchomości pozostających w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie Odsłon: 243