Do zadań Referatu Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska należy:

1) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności:

a) realizacja i koordynacja spraw w zakresie planowania, ustalania, przeznaczenia i zasad zagospodarowania przestrzennego terenu w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem zwłaszcza wymagań ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury, walorów architektonicznych i krajobrazowych, wymagań ochrony środowiska przyrodniczego, zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, wymogów ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury, walorów ekonomicznych przestrzeni i praw własności,
b) koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
c) sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz dokonywanie ocen zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
d) badanie spójności rozwiązań projektu planu z polityką przestrzenną gminy określoną w studium,
e) zbieranie opinii właściwych organów administracji rządowej,
f) uzgadnianie projektu planu z określonymi w ustawie podmiotami,
g) zawiadamianie o terminie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu,
h) przyjmowanie protestów i zarzutów oraz przygotowanie ich do rozpatrzenia przez Wójta,
i) przygotowanie projektu uchwały wraz z dokumentacją planistyczną pod obrady Rady,
j) prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji administracyjnych o ustaleniu opłaty planistycznej,
k) prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przechowywanie ich oryginałów,
l) występowanie do Wójta z wnioskami w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
m) przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
n) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
o) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
p) wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego gminy;

2) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości, a w szczególności:

a) ewidencjonowanie nieruchomości,
b) wycena nieruchomości,
c) przygotowanie i prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, obciążeniem ograniczonym prawem rzeczowym, oddawaniem w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, dzierżawę lub najem gruntów i przejmowanie gruntów na własność gminy oraz przygotowywanie rozstrzygnięć w tych sprawach,
d) koordynowanie opracowań geodezyjno - prawnych i projektowych,
e) dokonywanie podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości,
f) organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości,
g) przygotowywanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych lub dokonanie w nich zmian w stosunku do nieruchomości stanowiących własność gminy,
h) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia,
i) przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z prawem pierwokupu i trwałym zarządem,
j) współpraca z kancelariami notarialnymi przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości mienia gminnego;

3) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami a w szczególności:

a) opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości,
b) przygotowywanie decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości,
c) występowanie z wnioskiem o wywłaszczenie nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne,
d) przygotowywanie materiałów do scalenia i podziału,
e) wypłacanie odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi gminne i przejęte na własność przez gminę,
f) prowadzenie postępowań w sprawie naliczania opłat adiacenckich związanych z podziałem nieruchomości;

4) prowadzenie spraw związanych z rozgraniczaniem nieruchomości, a w szczególności:

a) wydawanie postanowień o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości,
b) wydawanie upoważnień dla geodety do wykonania ustalenia przebiegu granic,
c) ocena prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami,
d) przygotowywanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości,
e) przesyłanie ostatecznych decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości do Sądu Rejonowego właściwego do prowadzenia ksiąg wieczystych i do Starosty.

5) gospodarowanie zasobami lokalowymi w tym zasobami mieszkaniowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, w szczególności:

a) przygotowywanie programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy,
b) zapewnienie realizacji zadań wynikających z uchwalonych przez Radę programów w zakresie gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym,
c) realizacja polityki czynszowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d) przygotowywanie i prowadzenie ewidencji umów najmu lokali,
e) zapewnienie właściwego wykonania umów przez najemców, w tym zapewnienie realizacji dochodów gminy z tytułu czynszów najmu oraz prowadzenie odpowiednich postępowań w powyższym zakresie,
f) współudział w opracowywaniu planów inwestycyjnych dotyczących zasobów lokalowych gminy i ich modernizacji,
g) prowadzenie postępowań w zakresie najmu, dzierżawy, sprzedaży lokali gminnych.
h) prowadzenie aktualnej ewidencji dotyczącej zasobów lokalowych Gminy;

6) prowadzenie spraw dotyczących numeracji nieruchomości, a w szczególności:

a) oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi,
b) wydawanie zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości,
c) prowadzenie rejestru wydanych zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości,
d) umieszczanie i utrzymywanie tablic z nazwami miejscowości.

7) prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo wodne, a w szczególności:

a) przygotowywanie decyzji w sprawie zmiany stanu wody na gruncie,
b) realizacja zadań w zakresie właściwej eksploatacji i właściwego utrzymania podstawowych urządzeń melioracyjnych,
c) współpraca z rejonowym związkiem spółek wodnych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów,
d) prowadzenie spraw związanych z ochroną przed powodzią,
e) podejmowanie działań związanych z pozyskaniem środków pozabudżetowych w formie dotacji na usuwanie skutków powodzi,
f) przygotowywanie danych do KPOŚK;

8) realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, a w szczególności:

a) sporządzanie projektów programów ochrony środowiska oraz raportów z ich wykonania,
b) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu urzędu,
c) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych określonych w art. 19 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska,
d) prowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, poprzedzającego wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych,
e) przygotowywanie projektów decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz uzgadnianie ich z właściwymi organami,
f) tworzenie programów przestrzegania standardów jakości środowiska w przypadkach wskazanych ustawą Prawo ochrony środowiska i przepisami szczególnymi,
g) przedkładanie Wojewodzie okresowych informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,
h) nakładanie w drodze decyzji na prowadzącego instalacje lub użytkownika urządzenia, obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych oraz określanie zakresu i terminu ich przedkładania,
i) ustalanie w drodze decyzji wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska,
j) udostępnianie danych o stanie środowiska dla potrzeb państwowego monitoringu środowiska,
k) opracowywanie sprawozdań w sprawie emisji zanieczyszczeń do powietrza,

9) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie przyrody, a w szczególności:

a) uznawanie terenu za formę ochrony przyrody,
b) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości,
c) naliczanie i pobieranie opłat za usunięcie drzew i krzewów,
d) wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie drzew i krzewów spowodowane niewłaściwym wykonaniem robót ziemnych, zastosowaniem środków chemicznych, a także niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni,
e) składanie wniosków o wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z mienia gminnego do organu właściwego do wydania takiego zezwolenia.

10) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o odpadach, a w szczególności:

a) prowadzenie zbioru kopii pozwoleń na wytwarzanie odpadów, decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów i decyzji odmownych przekazywanych przez wojewodę lub starostę, prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b) przygotowywanie projektów decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nie przeznaczonych na ich składowanie lub magazynowanie;

11) realizacja programu usuwania azbestu (przyjmowanie wniosków, przygotowywanie umów i rozliczanie dofinansowania z WFOŚiGW w Rzeszowie);

12) realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności:

a) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
b) nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
c) organizowanie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
d) sprawowanie nadzoru nad osiągnięciem odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania,
e) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
f) udostępnianie na stronie internetowej Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji z zakresu gospodarki odpadami,
g) przygotowanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
h) prowadzenie recyklingu na terenie gminy, likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów komunalnych,
i) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
j) przygotowanie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;

13) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a w szczególności:

a) przygotowywanie wniosków o przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze,
b) nakazywanie właścicielom gruntów wykonanie odpowiednich zabiegów w razie wystąpienia z ich winy degradacji gruntów,
c) wykonanie zastępcze zabiegów na koszt właściciela gruntów;

14) prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo łowieckie, a w szczególności:

a) opiniowanie rocznych planów łowieckich,
b) współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich w zakresie ich zagospodarowania,
c) wyrażanie opinii w sprawie wydzierżawiania obwodów łowieckich,
d) udział w mediacjach polubownego rozstrzygania sporu pomiędzy właścicielem lub posiadaczem gruntu, a zarządcą lub dzierżawcą obwodu łowieckiego;

15) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, a w szczególności:

a) czasowe lub stałe odebranie właścicielowi zwierzęcia, które jest okrutnie traktowane lub zaniedbywane,
b) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie,
c) określanie zasad postępowania ze zwierzętami wyłapanymi;

16) prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w tym w szczególności:

a) opracowywanie postanowień w sprawie uzgodnienia planu ruchu zakładu górniczego oraz dodatków do planu,
b) opracowywanie postanowień w sprawie uzgodnienia o udzielenie koncesji na: poszukiwanie i rozpoznawanie złóż, na wydobywanie kruszywa naturalnego oraz zmiany koncesji,
c) opracowywanie postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji w sprawie wygaszenia koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego,
d) opracowywanie postanowień opiniujących projekt decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych,
e) realizacja innych zadań, w których przepisy prawa geologicznego i górniczego przewidują właściwość Wójta;

17) w ramach zadań zleconych Referat prowadzi sprawy:

a) podawanie do publicznej wiadomości zarządzonych przez lekarza weterynarii umiejscowień choroby zakaźnej i stosowaniu tymczasowych środków zaradczych,
b) prowadzenie spisów rolnych.

18) w ramach zadań powierzonych Referat bierze udział w ustalaniu wysokości szkód wyrządzonych w związku z wykonywaniem melioracji szczegółowych.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. niedziela, 31 grudzień 2017 15:41 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. niedziela, 31 grudzień 2017 15:41 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. niedziela, 31 grudzień 2017 15:54 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. niedziela, 31 grudzień 2017 15:57 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. niedziela, 31 grudzień 2017 16:00 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 09:57 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 09:59 Bogdan Dworak